Halfuor Torfuardsen Stenbye
1615?-1675?
Gårdbruker.

>
ff
Halfuor Torenbye. Gårdbruker.
     
f
Torfuard Halfuorsen Tukken Østre. Født omkring 1578 på Torenbye, Rømskog, Rødenes (ØF). Død omkring 1666 på Tukken Østre, Rømskog, Rødenes (ØF). Gårdbruker.
 

Halfuor Torfuardsen Stenbye. Født omkring 1615 på Tukken Østre, Rømskog, Rødenes (ØF). Død omkring 1675 på Stenbye, Rømskog, Rødenes (ØF). Gårdbruker.
Gift .
Goro Halfuorsdatter Stenbye. Født omkring 1640.
Død 1739 på Kirkebye, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 04.03.1739 i Båstad, Trøgstad (ØF). 1
Anders Halfuorsen Stenbye. Gårdbruker.
Født omkring 1661 på Stenbye, Rømskog, Rødenes (ØF).
Død 1733 på Graverholt, Kinnestad, Setskog, Høland (AK).
Begravet 20.11.1733 i Setskog, Høland (AK). 2

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Født omkring 1615 på Tukken Østre, Rømskog, Rødenes (ØF).
Død omkring 1675 på Stenbye, Rømskog, Rødenes (ØF).

Levde 1661 på Stenbye, Rømskog, Rødenes (ØF).

  "

    Steinby ligger mellom Tukun og Tårnby. Riksveien går over gården, og Sør-Steinby har husene vest for veien, mens tunet på Nord-Steinby ligger på østsiden. Det gamle tunet lå på Sør-Steinby.
    Navnet Steinby, uttalt «stei`nby», kommer av «stein» eller mannsnavnet «Steini». Navnet ble skrevet «Steneby» i 1626, «Steenbye» i 1723 og «Steinby» i 1886.
    Gården ble trolig ryddet i høgmiddelalderen samtidig med nabogården Tørnby. Steinby lå øde etter svartedauen, og i 1615 er gården nevnt som ødegård under Vest-Tukun. Den lå da til Rødenes kirke, men er ikke nevnt i Biskop Eysteins jordebok (Røde bok) fra ca. 1400. Den er heller ikke nevnt i en jordebok over kirkelig gods i 1577, så gården kan ha vært bondegods før svartedauen.
    Fra midten av 1600-tallet var det egen bruker på Steinby.
    Steinby skattet i laveste skatteklasse på 1600-tallet og tilhørte de minste gårdene i bygda med en skyld på 5 lispund tunge. Skylda ble ikke foreslått endret i 1723.
    Tidlig på 1600-tallet, da det ble mulig å fløte tømmer fra Rømskog til sagbrukene i Tistedalen, ble en rekke gårder i Rømskog overtatt av sagbrukseiere i Fredrikshald, som skaffet seg tømmer til sagbrukene i Tistedalen ved å kjøpe opp skogsgårder.
    Henrik Bjelke er oppført som eier i 1665. I 1723 ble Rødenes kirke med tilliggende jordegods solgt til oberstløytnant Peder Colbjørnsen i Fredrikshald. Han eide fem andre gårder i Rømskog.

    Ved koppskatten i 1645 brukte Sifuer gården.

    Det er ikke nevnt noen på Steinby i skattematrikkelen fra 1647:
«Steenbye schylder til Rødennes kiercke 1 fierinng.
Biuger høigstbete. Konngl. Ma.»

    Steinby ble også utsatt for overfall i krigsårene 1657 til 1660.

    Senest 1661 hadde Halvor Torvaldsen overtatt som bruker på Steinby. Ved utligning av skatt den 10.05.1661 heter det:
«Halffuord Steenbye betalldt Pendinge ˝ dr.»
Datum Viig Steffnestue i Rødenesz Sogen den 10 May Anno 1661.
Hans Pederssøn Egen Haand»

    Landkommisjonens «Jordebog» fra 1661 viser:


  "
Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Marker og Follo len, folio 553a.

«Steenbye som Halduor boer Schiulder 3 Kalf schind
    som welb. Hr. Henrich Bielche følger med bøxlen.
Er themmelig schoug til fornødenhed til Gaarden.
Saaer:
    Are - 3 tnr. [3 tønner].
Thiender:
    Are - 1˝ qr. [kvart tønne].
Føder:
    Hester - 1.
    Ungfee - 1.
    Kiør - 2.
    Søffe - 4.
Schatten - 1˝ Rdr.»

  "
Prestenes 2. manntall i 1666: 2.6 Rødenes prestegjeld, folio 198.

    Prestenes 2. manntallet fra 1666 viser:
«N. 13. Steenby 3 halff Skind.
Halfuor Torvelsen 49 aar bruger 1 fj.
Sønner:
  Anders Halfvordsøn 3 aar.
  Stephen Halfvordsøn 2 aar.
  Oluff Halfvordsøn 6 maaneder».

    Halfuor var antagelig gift flere ganger. Han hadde følgende barn (minst):
Ca. 1640: Goro, gift med Torkild Bergersen Kirkebye i Baadstad,
                          død der i 1739, oppgitt å være 99 år gammel.
Ca. 1661: Anders, overtok Stenbye, gift med Giertrud Kieldsdatter,
                             død på Graverholt i 1733, oppgitt å være 81 år gammel.
Ca. 1662: Stephen, til Næs, Rømskog, gift med Marthe Rasmusdatter Vest-Tukken, død i 1756.
Ca. 1663: Olluff, til Haugen i Høland, barnløs, skifte avholdt 23.08.1727.

    Halfuor døde antagelig omkring 1675.


  "
Fogderegnskap Rakkestad 1680 - Leilendingskatt - Rømskog i Rødenes - bilde 134.

    I 1680 er det Halfuors enke som bruker gården:
    «Stenbye Encken paabor, schylder med
en Liden Becke quern der Under
til Sl: Hendrich Bielcke Tunge - 1 fær:
    Sl: Hendrich Bielcke Bøxsler».
Det betales 3 skilling i skatt. 3

 

 1. Kirkebok Trøgstad nr. 3: «Sepulti», folio 134.
 2. Kirkebok Høland 1728-38, «Begravne», folio 211.
 3. Skattematrikkelen av 1647, Idd och Marker len, Rødennes Sogenn, Rømschoug Annexa, Ødegaarder, folio 71. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Rødenes, folio 553a. Manntallet i 1664-66 Fogdenes manntall, 1.1 Idd og Marker fogderi, folio 106; Prestenes manntall: 2.6 Rødenes prestegjeld, folio 178 og 198. H. A. Rakstad: Komnæs - Trandemsætra, 1943, bilag 2 og 3. R.E.M.: Slektsforbindelser Rødenes-Romskog, Romerike Ættehistorielags Årbok, Bind II, side 320-321. Elise Eng: Eng-slekten og tilknyttede slekter, side 397-398. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, bind I, side 664. Ulf Grøndahl: Rømskog bygdebok, Bosettings- og næringshistorie (2006), side 306-08, 312-13.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26