Torchild Bergersen Trandem/Kirkebye
1645?-1701
Gårdbruker.

>
ff
Steen Fladen. Død omkring 1628 på Fladen, Rømskog, Rødenes (ØF). Gårdbruker.
     
f
Berger Steensen Trandem. Født omkring 1593 på Fladen, Rømskog, Rødenes (ØF). Død før 1678 på Trandem, Rømskog, Rødenes (ØF). Gårdbruker.
 

Torchild Bergersen Trandem/Kirkebye. Født omkring 1645. Død 1701 på Kirkebye, Båstad, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
Gift Goro Halfuorsdatter Stenbye. Født omkring 1640.
Død 1739 på Kirkebye, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 04.03.1739 i Båstad, Trøgstad (ØF). 1
Berger Torchildsen Trandem. Gårdbruker.
Født omkring 1670 på Trandem, Rømskog, Rødenes (ØF).
Død 1765 på Trandem, Rømskog, Rødenes (ØF).
Begravet 26.04.1765 i Rømskog, Rødenes (ØF). 2

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Født omkring 1645.
Død 1701 på Kirkebye, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 18.11.1701 i Båstad, Trøgstad (ØF). 3

Levde fra 1664 til 1689 på Trandem, Rømskog, Rødenes (ØF).
    I manntallet 1664-66 oppgis Torchild å være 12 år gammel. Dette er, som så ofte, antagelig en feilskrift i manntallet.

    Hans far er oppført på Trandem siste gang i stiftamtregnskapet i 1675. Motsvarende regnskap for 1676 og 1677 mangler. Han dør derfor trolig før 1678. I fogderegnskapene fra 1678 og 1680 er Torchild ført som bruker på Trandem.

  "
Fogderegnskap Rakkestad 1680 - Leilendingskatt - Rømskog i Rødenes - bilde 134.

    «Torchild paaboer,
schylder med en liden Husmandsplads och en beckequern derunder
til besidderen 3 fierding Tunge.
Till Løchen kircke 2 setting Pors.
    Besideren bøxler».
Det betales 2 rdl 1 mark 16 sk. i leilendingsskatt.

I 1690 er forholdet det samme.

    Torchild er senere nevnt som kirkeverge.

    27.02.1689 utsteder Laurits Svensen Morstad et skjøte til Torkel Bergersen Trandem på Rømskogen på 5 fjerdinger tunge i sin påboende gård. Skjøtet tinglyses 19.10.1689 (HF tingbok nr. 24d, folio 11a).

    I 1701 heter oppsitteren på Trandem Ole, men gården eies av Torchild Kirkebye.


  "
Tingbok Heggen og Frøland nr. 31, 1699-1701, folio 46a.

    16.12.1699 ble det utstedt et skjøte fra forrige løytnant Petersen til Torkel Bergesen på 2 skippund 1½ lispund i Kirkeby. Skjøtet ble undertegnet på Kirkebye og tinglyst 25.06.1700 (HF tingbok nr. 31, folio 46a):
    «Publicerit Førige Leutenant Johan(?) Pettersens udgifne Schiøde paa 2 Schippd och 1½ Lispund i Kirchebye som Hand hafuer Saalt och afhendt til Torkil Børgesen.
Daterit d = 16 Decemb 1699».

  "
Tingbok Heggen og Frøland nr. 32, 1702-04, folio 1a.

    Dertil solgte Johan Georg Petersen 3½ lispund i Kirkebye til Torchild den 20.10.1701, like før Torchild døde. Skjøtet ble tinglyst 16.03.1702 (HF tingbok nr. 32, folio 1a).

    Torchild hadde flere gårder. I tillegg til Kirkeby kjøpte han Kvakstad og store og lille Morstad i Båstad og Store og Lille Grepperud i Høland. At han kjøper gårder i Båstad kunne tyde på at han hadde tilknytning til bygden eller var kjent der fra før. Dette støtter antagelsen om at hans far var gift med Saxe Åsums datter.

    Han bodde altså en tid på Kirkeby og døde der i 1701:
«D. 26 Trinit Torchel Kirchebye gl. 56 Aar».

    Skiftet etter Torchild ble avholdt 13.12.1701:


  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, folio 472b-373a.

    «No 345:
    Henrich Altenburg forordnede Soren Schrifuer ofuer Heggen och Frøland Giør witterlig at Anno Christi 1701 d = 13 Decembr Er Schifte och deling holden paa Kirchebye i Baadstad Annex til Trøgstad. Udinde Huus som Tømptis och til arf falt, efter Sahl: udj Herren Hensofuede Torkill Bergersen i mellem hans efterlatte Hustrue Gudfrychtige Quinde Guroe Halfuersdatter paa den Ene och begge Deris sammen auflede Børn Nafnlig Berger, Halfuor, Nils, Jørgen oc Rasmus Torkill Sønner, Ronou Torkillsdatter som har til Egte Engebret Amundsen Biørnestad, Karen Torkilsdøtre paa den anden Side, Hosværende Børnis Moder broder, Olle Halfuordsen Houga af Høeland, Lendsmand Tore Nielsen Hochaas oc 2de vurderingsmænd, Olle Myrevold och Onx... H..., er da Boens midler saa vit som blef anvist oc forebragt Rigtigen Registerit oc Wurderit som bestaar i efter...
Summa 311 dr. 1 mark 12 sk.
....

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, folio 373a.

    Jordegoeds
Udj Trandem paa Rømschouen den Sahl: Mands odel med bøxell - 15 lispd.
J Kirchebye i Baadstad Annex til Trøgstad, som er Kidbe.och(?)
        med underleyende ødegaard Rofue med bøxell - 2 Schippd: 5 lispd.
J Nordre Mordstad ibm med bøxel - 1 Schippd. 5 lispd.
J Sønder Mordstad med bøxel 1 Schippd.
    J Høeland prestegield.
Store Grepperud med bøxell - 15 lispd.
I Lille Grepperud med bøxell - 10 lispd.
                  6 Schippd. 10 lispd.
....».

    Etter at løsøre, innbo og andre eiendeler er registrert og vurdert og sammen med utestående fordringer og gjeld tatt med i boets oppgjør, får hver av de 8 barn utlagt rdr. 30-1-4 i hjemmegifte. I boet er det da igjen rdr. 36-1-4,
«Huilchet Moderen beholder u-deelt, efterdi hun en huer sine Børn Hafuer gifuet en temlig goed Hiemmegiffte, mere end firnøden».

    Torchild hadde mange barn. Flere av disse ble boende, dels i Båstad og dels i Høland, og har en stor etterslekt i disse bygder. 4

 

 1. Kirkebok Trøgstad nr. 3: «Sepulti», folio 134.
 2. Kirkebok Rødenes nr. 2: «Døde», folio 205.
 3. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepult», folio 281.
 4. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1683-1705, folio 473. H.A. Rakstad: Komnæs - Trandemsætra, 1943, side 11, bilag 2 og 3. R.E.M.: Slektsforbindelser Rødenes-Romskog, Romerike Ættehistorielags Årbok, Bind II, side 320. Elise Eng: Eng-slekten og tilknyttede slekter, side 398-401. Ulf Grøndahl: Rømskog bygdebok, Bosettings- og næringshistorie (2006), side 377-78.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26