Berger Torchildsen Trandem
1670?-1765
Gårdbruker.

>
ff
Berger Steensen Trandem. Født omkring 1593 på Fladen, Rømskog, Rødenes (ØF). Død før 1678 på Trandem, Rømskog, Rødenes (ØF). Gårdbruker.
  mf
Halfuor Torfuardsen Stenbye. Født omkring 1615 på Tukken Østre, Rømskog, Rødenes (ØF). Død omkring 1675 på Stenbye, Rømskog, Rødenes (ØF). Gårdbruker.
 
f
Torchild Bergersen Trandem/Kirkebye. Født omkring 1645. Død 1701 på Kirkebye, Båstad, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
m
Goro Halfuorsdatter Stenbye. Født omkring 1640. Død 1739 på Kirkebye, Båstad, Trøgstad (ØF).

Berger Torchildsen Trandem. Født omkring 1670 på Trandem, Rømskog, Rødenes (ØF). Død 1765 på Trandem, Rømskog, Rødenes (ØF). Gårdbruker.
Gift omkring 1692 Siri Bjørnsdatter Bøen. Født omkring 1677.
Død 1738 på Trandem, Rømskog, Rødenes (ØF).
Begravet 25.03.1738 i Rømskog, Rødenes (ØF). 1
Ole Bergersen Jørntvet Søndre/Hvammer. Gårdbruker.

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Født omkring 1670 på Trandem, Rømskog, Rødenes (ØF).
Død 1765 på Trandem, Rømskog, Rødenes (ØF).
Begravet 26.04.1765 i Rømskog, Rødenes (ØF). 2

    Berger overtok gården etter foreldrene.

    På Søndre Sæter ble det utstedt en skjøte 28.10.1696 fra korporal Nils Kristensen til Berger Torkelsen Trandum på 1 skippund i Søndre Måstad. Skjøtet ble tinglyst 25.06.1697 (HF tingbok nr. 30, folio 47a).

    Ved skiftet etter hans far i 1701 ble Torchel tildelt 1 2/13 lispund i Trandem med bøxel og og 9 3/13 lispund i Lille Grepperud med bøxel. I hjemmegifte fikk han Rdl. 30-1-4. Han overtok odelsgården Trandem.

  "
Rødenes sogn, Rømskog annex, Rakkestad fogderi, Ekstraskatt 1711.

    «Skoskatten» 1711, en vanlig betegnelse på en engangsskatt i 1711 på skotøy, parykker, fontanger, karosser, chaiser og karjoler, samt på tjenestefolks lønn, påbudt i forordning 21.02.1711.
    Enkelte grupper var fritatt eller utelatt, blant annet husmenn som var utskrevne soldater og deres familier, spedbarn og personer uten fast bopel.
    Satsen var 3 skilling per skopar. Det ble sannsynligvis ikke foretatt reell telling av skotøy, men beregnet for eksempel to par per person i gårdbrukerfamilie og ett par per person i husmannsfamilier og liknende.
    Av tjenestefolks årslønn skulle 1/6 gis i skatt. Husbonden skulle innbetale dette og trekke tilsvarende fra tjenerlønnen.
    Skattelistens kolonner:
«Gaardernis med underliggende Pladser, samt de der udj boendis Nafne med deris Hustruer, Børn,
                                                   tienstefolck og familie
Skoerne - Par
Skoernes afgift udj Penge - Rd - Sk.
Tienstefolkeløn Nemlig
    Et Heelt Aar - Et Half Aar - Rd - Sk.
6-Part af tienstefolchelønnen - Rd - Sk.
Summa Paa Skoenis afgift oc 1/6 af tienestelønnen - Rd - Sk.».

  "
Rødenes sogn, Rømskog annex, Rakkestad fogderi, Ekstraskatt 1711 - Trandem..

    «Trandem
Berger med sin Hustru oc 1 barn - 6 par sko
Tienstedreng Soldat
1 tienstepige - 2 par sko - Årslønn 1 rd. 48 sk. - 6te part 24 sk.
1 HuusMand med sin Hustrue oc 3 Børn
    hvoraf de 2de var Soldater - 6 par sko» , tilsammen 14 par sko á 3 sk. = 42 sk.
«Summa Paa Skoenis afgift oc 6-Part af tienstefolchelønnen» - 66 sk.

  "
Matrikkelforarbeidet fra 1723 - Rødnes - Eksaminasjonsprotokollen - folio 40b-41a.

  Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723 viser for
«Rødnæs Præstegield - Halve Gaarder»:
«No:
  64.
Gaarde Navne:
  Trandem med Een liden Huusmands Plads.
Opsiders Tall:
  Berger Torkilds:
Proprietairs og Bøxel-Raadig:
  Opsideren og med Arvinger,
  Sampt Løken Kierke 12 Settinger Pors uden Bøxsel.
Skoug og Sæter:
  Skoug til Huus Behof og nogle Tyl. tømers udvinde Ansat 10 lispd.
Situation og Beleilighed:
  I Soellien og med delst Wint.
  Jorden som Sundsrud og nest forrige gaard [Græsgang for Creat:].
Sæd:
  3 Skjepper Bl: Korn - 5 tønner Hafre - 1 Setting Lin.
Høe-avling:
  6 Læs.
Hæster og Creaturer:
  1 Hæst - 6 Creat: - 8 Souger og Gieder.
Taxt efter Gammel Matricul:
  15 lispd. 2 Sett. Pors som er bereignet efter gl: Lejlending Skat.
Forhøyet:
  3 8/9 lispd.»

    Panteregisteret for 1743 viser at «Trannem» var skyldsatt med «3 Fierdinger Pors 2 Sæt» og «pladsen Trannem Sæteren» med 12 Lb:

    Det har rådd en viss uklarhet om hvorvidt Berger var far til Ole Bergersen på Søndre Jørntvet i Baadstad. Boken om Eng-slekten avviker fra boken om «Komnæs - Trandemsætra» med hensyn til hvem som var deres barn. «Vår» Ole og døtrene Anne og Kari nevnes ikke i Eng-Boken. På den annen side oppgis Michel og Marthe, den senere gift med Ole Bergersen Evenbye i Høland i 1724. Eng-boken viser til en artikkel om «Slektsforbindelser Rødenes-Rømskog» som nevner noen av disse barna.
    Det er nå avklart at Siri og Berger hadde en sønn som het Ole, samt døtrene Anne og Kari. Dette fremgår klart av et skjøte datert 06.07.1739 hvor Ole og mennene til Anne og Kari skjøter sine arveparter etter Siri til Oles bror Jørgen. Utdrag av skjøtet er gjengitt i Siri's biografi!.
    Det som videre gjør at det er trolig at «vår» Ole er deres sønn er følgende opplysning i skjøtet når han som ungkar kjøper Søndre Jørntvet, Baadstad, i 1741:
«... med Bøxel til den Erlige og forstandige Unge Karl Olle Bergersen Trandem udi Rømschougs Annex til Rodenæs Prestegield, ...».

  "
Kirkebok Rødenes nr. 2, 1733-76, «Døde», folio 205.

    Berger bodde på gården til han døde i 1765:
«d 26 April Berger Trannem 95 aar - 46 aar i Egteskab».

   Jeg antar at innførselen i kirkeboka skal tolkes som følger:
Da hans hustru, Siri Bjørnsdatter, døde i 1738 hadde de vært gift i 46 år, dvs at de giftet seg i 1692!
    Dette kan virke lite trolig om hun ble født i 1677, men vi vet jo at notater om alder i kirkebøkene ikke var spesielt nøyaktige. Når Berger døde hadde han jo vært enkemann i 25 år, så opplysningene fra barna ved hans begravelse var kanskje ikke så presise. Alternativt er dette et uttrykk for at Siri er født noen år tidligere enn 1677. 3

 

 1. Kirkebok Rødenes nr. 1: «Døde», folio 191.
 2. Kirkebok Rødenes nr. 2: «Døde», folio 205.
 3. Ekstraskatten i 1711 - Rødenes sogn, Rømskog annex, Rakkestad fogderi. Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723, Rødnæs Præstegield, Halve Gaarder, folio 40b. Panteregister Rakkestad fogderi nr. 3, 1743. H.A. Rakstad: Komnæs - Trandemsætra, 1943, side 11, bilag 2 og 3. R.E.M.: Slektsforbindelser Rødenes-Romskog, Romerike Ættehistorielags Årbok, Bind II, side 320. Elise Eng: Eng-slekten og tilknyttede slekter, side 399-401. Ulf Grøndahl: Rømskog bygdebok, Bosettings- og næringshistorie (2006), side 378.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26