Lauritz Rolfsen Aslerud Vestre
-1630?
Gårdbruker.

>
       
f
Rolf Aslerud Vestre. Gårdbruker.
 

Lauritz Rolfsen Aslerud Vestre. Død omkring 1630 på Aslerud Vestre, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
Gift Sidsel Torgautsdatter Rom Nordre. Død 1665 på Aslerud Vestre, Trøgstad (ØF).
Begravet 26.11.1665 i Trøgstad (ØF). 1
Knud Lauritzen Aslerud Vestre/Hobøl/Aaser Nordre. Gårdbruker.
Født omkring 1614.
Død 1666 på Aaser Nordre, Trøgstad (ØF).
Begravet 24.06.1666 i Trøgstad (ØF). 2
Randi Lauritzdatter Aslerud Vestre.

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Død omkring 1630 på Aslerud Vestre, Trøgstad (ØF).

Levde 1590.
Levde 1604 på Aslerud Vestre, Trøgstad (ØF).
    Lauritz er oppført i Jørgen Friis' regnskaper for 1604, da han er ilignet 60 skilling i bygningsskatt til Akershus slott. Hans far må da være død, og Lauritz har overtatt gården.

    Kåtorp i Rødenes har oppsitteren Jon Koutorp i 1601. Han nevnes også i 1615. Oppsitteren har mange medeiere. I 1612 eier Lauritz 5 lispd. og det samme eier Einar Hokaas i Baastad. Da disse parter er like store er det sannsynlig at det er arveparter. Det er derfor mulig at Gunnhild Rolfsdatter, gift med Einer Aslachsen Nedre Hokaas, var hans søster.

    I en skatteliste fra 1612 finnes følgende fortegnelse over hans jordegods:


  "
Landskatt Mikkelsmesse 1612, Heggen og Frøland fogderi, Eidsborg prestegjeld (Lensregnskap Akershus len, eske 31, legg 4, litra 23, bilde 7).

    «Jordeigendis Bønnder i forne Trøgstad Prestegield
Lauritz Aslerudt
    I Aslerud ibid - 1 pund.
    I Buchelstad - 6½ lispund 1 Remoll
    I Hauge i Skieberg Sogen - 7 lispund
    I Klyntorp i Edtzberg Sogen - 1 fiering
    I Koetorp i Røm Sogen i Marker - 1 fiering
                Er Guets - 2 pund - 3½ lispdt. - 1 Remoll.
            Der aff giffuidt 11½ Daller 10 sk. 1 alb.»

  "
Jordebok 1616-17, Heggen og Frøland fogderi, Trøgstad prestegjeld (Lensregnskap Akershus len (eske 41, legg 3, litra 8, bilde 4).

    Jordeboken fra 1616 viser de skatter som ble pålagt gården:
«Jordbog offuer Heggenn och Frølands Skibreder Fra Philippi Jacobi Dagh Ao 1616, och thill Aarsdagenn igienn Ao 1617, paa all denn Wisse Rentte och Jndkompt Konn: Maytr: aff Samme Skibreder lader Opbere aff en Huer Jn Specie som samme Jordbog Wuiser - Trygstad Prestegielld - Bundeguotzs.
Lauridtz Aslerud.
    Smør - 4½ b: merker - 2 alb:
    Kornn - 1½ spd [spand].
    Fuoring - ½ daller».

  "
Landskatt Martini 1618, Heggen og Frøland fogderi, Trøgstad prestegjeld (Lensregnskap Akershus len, eske 48, legg 6, litra D, bilde 6).

    Skiftet etter hans svigerfar, Torgaut Joensen Nordre Rom i Askim, ble avholdt 02.03.1618. Landskatten i 1618 viser at Lauritz arvet med sin hustru ½ pund tunge i Legsby i Marker sogn og ½ pund tunge i Holter i Askim sogn.

  "
Stattholderarkivet odelsjordebøker fra 1624 - «Heggenn och Frølanndz Schibrede».

    I Stattholderarkivets adels- og odelsjordebøker fra 1624 for Heggen og Frøland skibrede er alle jordparter angitt som odels- pante- eller kjøpegods. Etter den tids lovregler var hevds- og løsningstiden 30 år, slik at oppgitt odelsgods skulle ha vært i slektens eie fra senest 1594 med mindre makeskifte odel mot odel senere hadde funnet sted:
    «Joerdbogenn offwer hues Odellsgoedtz och Panndtegoedtz Bond[emend?] wdi Heggenn och Frølanndz Schibrede ere Eygennde och Raadig,
    ....
            Jn Octobrj, Anno 1624.
    ....

  "
Stattholderarkivet odelsjordebøker fra 1624 - «Trøgstadtt Prestegielld».

    OdellsBønderne aff Trøgstadtt Prestegielldt, Angiffuett deris Odels Jnndkumbst, Att Wehre Raadigtt, som Eptherføllger:
  Lauritz Aßlerud ehr Eigendes,
    Wdj Aslerud - Pandtegodz - 1½ pd 1 fxrg: [fjerding]
    Wdj Holdter øffre - Pand i goedz - ½ pd.
    Wdj Holdter Nedre - Pand i goedz - ½ pd.
    Wdj Aas i Edzbergsogen - Pand i goedz - ½ pd.
    Wdj Søpler ibid - Pand i goedz - 1 fxrg:
    Wdj Bychellstad - Pand i goedz - 1 fxrg:
    Wdj Moenn i Eedzberg sogen - Pand i goedz - ½ pd.
    Wdj Kaatorp i Marcker - Odelsgoedz - 1 fxrg:
    Wdj Leiesbye - Odelsgoedz - 15 Lispd.
  Thunge 5 pd 1 fxrg:».

  "
Landskatt til 4 terminer 1627. Heggen og Frølands fogderi, Trøgstad sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 83, legg 3, litra 9, bilde 17).

    Ifølge en skatteliste i 1627 eier Lauritz nå:
  «i Aslerud - 1½ pund 1 fjering
  i Holter øfre - ½ pund
  i Aass - ½ pund
  i Bichelstadt - 1 fiering
  i Moenn - ½ pund
  i Kaatorp - 1 fiering
  i Lossbye - 15 lispund
  i Hull - ½ pund
  i Kløffue - 1 pund
Er thilsammen Tunge 6 pund - Pendinge 4 Daler».

    Han betaler skatt av de samme gårdene i 1629. Det oppgis at han nå kun eier ½ pund i Losbye, men dette er antagelig feil. Hans hustru oppgis å eie 15 lispund i denne gården i 1634.

    Skifte etter Lauritz ble avholdt i 1630.

    I 1634 betaler hans hustru skatt av Aslerud. 3

 

 1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 126.
 2. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 128.
 3. Stattholderarkivet - Odelsjordebøker 1624-26, D IX pakke 8 XXII - 8. Heggen og Frøland skibrede, folio 483-84. Elise Eng: Eng-slekten og tilknyttede slekter, side 331-332. R. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, side 283. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 509, 516-517, 536, 586.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26