Lars Knudsen Ragnerud
1641?-1679
Rytter, gårdbruker.

>
ff
Lauritz Rolfsen Aslerud Vestre. Død omkring 1630 på Aslerud Vestre, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
fm
Sidsel Torgautsdatter Rom Nordre. Død 1665 på Aslerud Vestre, Trøgstad (ØF).
   
f
Knud Lauritzen Aslerud Vestre/Hobøl/Aaser Nordre. Født omkring 1614. Død 1666 på Aaser Nordre, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
 

Lars Knudsen Ragnerud. Født omkring 1641 på Hobøl, Askim (ØF). Død 1679 på Ragnerud, Båstad, Trøgstad (ØF). Rytter, gårdbruker.
Gift 25.06.1671 i Båstad, Trøgstad (ØF) 1 Guri Halvorsdatter Ragnerud.
Knud Larsen Hobøl. Gårdbruker.
Født 1674 på Ragnerud, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 12.04.1674 i Båstad, Trøgstad (ØF).
Død omkring 1732 på Hobøl, Askim (ØF).

Biografi - Biography

Rytter, gårdbruker.
Født omkring 1641 på Hobøl, Askim (ØF).
Død 1679 på Ragnerud, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 13.04.1679 i Båstad, Trøgstad (ØF). 2

    Ved manntallet i 1664-66 bodde Lars hos sin far på Aaser Nordre, Trøgstad. Han var Rytter og oppgis å være 21 år gammel.

    Lars og enken Guri Halvorsdatter giftet seg i 1671:
«II Trin Cop Lars Knudsen Aas.. Gurri Ragnerud».

  "
Tiingbok Heggen og Frøland nr. 15, 1674-76, folio 48b.

    12.12.1676 reiste forrige fogd Jens Bierring sak mot Lars Ragnerud for 2 tønder havre i kongsgtiende for 1673. Dom.

  "
Tiingbok Heggen og Frøland nr. 15, 1677, folio 6b.

    03.04.1677 tinglyses et avkallsbrev fra Laurits Knutsen Ragnerud til hans stefar Erik Aaser for Lauritz farsarv (brevet er ikke datert).

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678. «Rostieneste» (odelsskatt) og leilendingsskatt.

    Lars betalte i 1678 «Rostieniste» (odelsskatt), den «Visse Indkomst» inntegnet i kongens jordebok, leilendingsskatt, tiende, bygg- og høyskatt og proviantskatt.

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678 - Rosstjeneste - Baastad - Bilde 180.

    «Jordeboeg Paa Proprietariernis Eyende Jordegods udi Heggen och Frølands Fogderi
Beligende huor aff Dend Naadigste paabudne Rostieniste suaris pro ANNO 1678.
Trøgstad Sogn - Jordegods som Bønder og Andre, udi Sognet eyer, och udi fougderiet Beliggende:
    Lauridtz Rachnerud med sine Stifbørn
        ibm - 5 fær.
        i Aslerud - 13 Lispd. 1½ rem.
        i Aaser - 3 Lispd. 12 bzr.
            Det skulle betales «1½ Rix ort» i «Dend Naad: paabudne Rostieniste»
            for «huer tønde Hart Korn» omregnet fra «Proprietariernis» landskyld.
    Parten i Aslerud oppføres som hans odelsgods.

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678 - Leilendingsskatt - Baastad - Bilde 283.

    «Heggen oc Frøllands fougderies Mandtal huor Efter Leilendingskatten
Aar 1678 Och til aars Dagen ANNO 1679 - Baadstad Sogn:
    Rachnerud som Lars paaboer, Schylder
        som Hand Self med Stifbørn eyer - Thunge 5 fær.
    Huer biuger Sin pandt».
    Leilendingskatten settes til 5 dlr.

  "
Fogderegnskapet Heggen og Frøland 1678. I tillegg til leilendingsskatt og eventuell «Rostieneste» (odelsskatt), omfattet beskatningen «Visse indkomst» inntegnet i kongens jordebok, tiende, bygg- og høyskatt og proviantskatt.

    «Jordebog Ofuer Heggen och Frølands fogderies Visse Indkomst
Beregnet fra Nyt Aar = 1678 och till aars Dagen ANNO 1679 - Bodstad Sogn:
    Rachnerud Lauridz
        Smør - 3 bzr. - 12 sk.
        Korn - 1 Spand - 20 sk.
        Ledingspenge - ½ sk.
        Foring - ½ dr.
        Pramarbeid - 3 mk.»
    «Tiende Mandtals Register Udi Heggen och Frøllands Fogderi pro Anno 1678
- Trøgstad Sogn - Bodstad Annex:
    Rachnerud
        ½ quart Roug, ½ setting Huede, 5 settinger Bl: Korn, ½ setting Tore,
        9 quarter Hafre och ½ kanne Erter».
            (1 tønne = 4 kvarter = 12 settinger = 48 kanner = 192 potter).
    «Mandtall ofuer dend Naadigste paabudene Tønde Biug oc halfandett Les Høe af huer fuld gaard
Beregnet udi Penge anslagen Nemlig for = 1 tn. Biug = 2½ rdr. och = 1 Les Høe = 2 rdr.
forfalden in Anno 1678 - Trøgstad Sogn - Baadstad Annex:
    Rachnerud - 1 Schippd. 1 fær.
        Anslagen for Biug - 1 rdr. 24 sk., for Høe - 1 rdr. 48 sk.»
    «Heggen oc Frøllands Fougderies Mandtal Ofuer Den Naadigste Paabudne
Proviantt Skatt Oppebørsel for ANNO 1678 - Trøgstad Sogn - Baadstad Annex:
    Rachnerud Lars - 5 fær. - Schatten: 2½ mk.»

    Lars døde i 1679:
«Palmarum Lars Knuds Ragnerud Æt(atis = hans alder) 38 AN».

    Skiftet etter ham ble avholdt 18.07.1679:


  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-83, folio 586.

    «No 113.
    Henric Simensen Soerenscriffuer idj Heggen oeg frøland sampt Berger Ringstad, oeg Jon Dramstad ædsuorne Laug Rettismend udj Trøgstad prestegield Giør Witterligt at Anno Christi c 1679 dend 28 July wore wj effter Loulig Anordning oeg Wenlig Bedenhed, forsamlede paa Ragnerud i Baadstad Annex till benevnte Trøgstad Sogen der at Retferiigt Arfueskifte oeg bytte at Anrette, Udj Alt Hues som Tømpted oeg Arffalt effter sal: abgangen Laurs Knudsen som boede oeg døede paa bemelte gaard Ragnerud, oeg det imellum dend Sal: Mands igienlefuende hustrue Guri Halfuorsdater, paa dend ene side oeg begge deris sammenauflede børn som ere Knud oeg Giest Laurs Sønner, og Siri Laursdater, paa dend annen side. Offuenuærende Kungl: Ma: Foget dend Erlig, agtbar oeg Welfornemme Mand Christen Knudsen, Boide Lendsmanden fornumbstige Mand Holm Riser, Her war oeg til stede børnens Faders Stiffader Erig Aaser aff Trøgstad Sogen, deris faders Søsters Mand Olle Hobell af Ashim Sogn, Med gaat folch flere.
Hafuer Udj boens Formue og Løsøre, Huauit os blef Anvist, Registrered oeg Worderet, bestaaende i eptemeldende
...
Summa Boens Formue Penge 212 rdr. 2 mark 18 sk.
...
Beløber dend Bortskyldige Gield Penge 20 rdr. 2 mark 6 sk.
Blifuer igien Moderen oeg børnen til delings 192 rdr. 12 sk.
...

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-83, folio 591.

    Fastegods.
I Aslerud i Trøgstad Sogen i Tousøebødden
    Tretten lispd och 1½ Remoll Med Bøxsell den Sal: Mands Odell.
I Aaser ibm: Kiøb och pantegods,
    den Sal: Mand arfueligen bere Wiget Trei Lispd och 12 Bis.mark uden bøxell.
...
tilkommer Moderen dend halfue part, som gifftings Ret at niude sin lifs tid
    Udj Aslerud 6½ lispd, 6¼ bismrk. med bøxsell
och epter Hendis død, falder det frit till dend Sal: Mands børn, som a.ste odelsgre...».

    Boet var altså brutto på 213 rdr. og netto 192 rdr. Det omfattet også:
I Aslerud, Trøgstad: 13 lispd. og 1½ remøll med bøxsell.
I Aaser, Trøgstad: 3 lispd. og 12 bsm. 3

 

 1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Spons. Copul.», folio 143.
 2. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 167.
 3. Tingbok Heggen og Frøland nr. 15, folio 48b; nr. 17, folio 6b. Manntallet i 1664-66, Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 302, Prestenes manntall: 2.1 Trøgstad prestegjeld, folio 2 og 22. Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-1683, folio 586.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26