Erich Amundsen Østenbye
1575?-
Odelsbonde.

>
       
f
Amund Østenbye.
 

Erich Amundsen Østenbye. Født omkring 1575. Odelsbonde.
Gift .
Gunbiør Erichsdatter Østenbye. Født omkring 1638 på Østenbye, Rømskog, Rødenes (ØF).
Død 1678 på Lund, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 08.12.1678 i Båstad, Trøgstad (ØF). 1

Biografi - Biography

Odelsbonde.
Født omkring 1575.

Levde fra 1613 til 1664 på Østenbye, Rømskog, Rødenes (ØF).
    Erich var antagelig gift 2 ganger, hans hustruers navn er ikke kjent. Han hadde følgende barn (minst) hvorav Christopher antagelig var fra hans første ekteskap:
Ca. 1618: Christopher, på Funderud i 1664, overtok Østenbye, gift med Gudbjørg Ingebretsdatter.
Ca. 1638: Gunbiør, gift med I. Hans Gulbrandsen, II. Gunder Aslachsen Lund.
Ca. 1644: Amund, antagelig død ca. 1664.
Ca. 1648: Olbiørn, overtok Funderud etter sin bror.

    Erich har overtatt Østenbye i 1613. Sammen med 10 andre leilendinger betaler han 10 daler i landskatt til Mikjelsmesse det året.

    Han var en stor eiensdomsbesitter.


  "
Stattholderarkivet odelsjordebøker fra 1624 - «Ouers Marker Sogen».

    I Stattholderarkivets adels- og odelsjordebøker fra 1624 for Idd og Marker fogderi er alle jordparter angitt som odels- pante- eller kjøpegods. Etter den tids lovregler var hevds- og løsningstiden 30 år, slik at oppgitt odelsgods skulle ha vært i slektens eie fra senest 1594 med mindre makeskifte odel mot odel senere hadde funnet sted:
«Erich Østenbyes Jordguotz
    Wdj Østenby Hand paaboehr, Odelsguotz - 2 huder 3½ kalvschind - Bøgsel.
    Wdj Heen i Øffsmarker, PanteGuotz - 7 lispd miell, Ingen Bygsell.
    Wdj Grimsrøed i Trøgstad Sogenn, Pantegotz - 7 lispd miell, Ingen Bøxel
    Wdj Brorøed i Øemark Sogenn, Panteguotz - 2½ lispd miell, Ingen Bøxel».

  "
Landskatt Martini 1633. Idd og Marker len, Aremark sogn, Øymark anneks (Lensregnskap Akershus len, eske 1, legg 6, bilde 16).

    «Idde ock Marcker Landskatt Martini 1633 - Bøndernis Oddelsguidz i Øffsmarck.
Erick Østenbyes Jordguitz
    Ehr af Østenby som hand paaboer - 2½ Hud 1 Schind.
    udj Kamperød - ½ skipd.
    udj Heen - ½ skipd.
    udj Grimsrød - 15 lispd.
    udj Brarøed - 2½ lispd.
Der aff giffuer Kongl. Mait. udj skatt en fierde part - Penge 2 dr. 11½ sk.»

    Oppgavene forandrer seg fremover, men i 1645 holder han stillingen som tredje største jordeier i Rødenes.

  "
Koppskatt 1645. Marker len, Rødenes sogn (Lensregnskap Idd og Marker len, eske 5, legg 1, litra 13, folio 13).

    «Koppskatten» i 1645 viser:
«Rødnes Sogenn.
Erich Østenbye gift - 16 sk.
2 drenger - 16 sk.
2 piger - 16 sk.»

  "
Kontribusjonsskatt 1649. Marker len, Rødenes sogn, Rømskog anneks (Lensregnskap Idd og Marker len, eske 5, legg 6, folio 7).

    Skattematrikkelen av 1647 viser:
«Østennbye, Erich paaboer, schylder
  til bonndenn sielff huuder 2½, schinnd 1,
  til Rødennes presteboel 5 schinnd.
  Biuger Erich Østennbye.»
  Han betaler 3 dr. i skatt.
    Samme matrikkel for gården Heenn viser at Erich nå eier hele gården:
«Heenn, ennckenn paaboer, schylder
    til Erich Østennbye 15 lispd.
    Bygger bemeldte Erich Østennbye».
        I 1664 og i 1680 brukes Heen av Erichs bror, Svend.
    Han eier også 1½ lispund i Baadstad, 15 lispund i Funnerød og 2 huder i Kamperud.

    I 1656 eier han fortsatt 2 [2½?] huder i Østenbye, 15 lispund i Funderud, 15 lispund i Heen og 10 lispund i Kamperud. Kamperud var ødegård i 1615 og lå da under Østenbye.

  "
Kontribusjonssskatt 1661. Marker fogderi, Rødenes sogn, Rømskog annex (Lensregnskap Idd og Marker len, eske 8, legg 5, bilde 34a).

    Kontribusjonsskatt 1661:
«Rødenis Sougen - Fulde Gaarde.
 Østenbye Erich paaboer,
Skylder Till bunden Hude - 2½, skind 1 - lagt for [skatt] + 4½ dr.
Till Rødnies presteboel skind - 5.
Bygger bunden ibidem.»

    Landkommisjonens «Jordebog» fra 1661 viser:


  "
Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Marker og Follo len, folio 544b.

«Østenbye som Erich boer Schiulder 3 huder.
    Christopher Jellerud Eiger - 1 Huud 3½ Schind.
    till Erich Østenbye - 1 Hud 3½ Schind.
    til Rødenes prestebool - 5 Schind.
Huer følger Sit med bøxell.
Allemiste(?) Rødenes prestebool - Ingen bøxell.
Hafuer Schouff till Huusbehoff,
... en Liden beche quarn Under Gaarden.
Saar
    Are: 7 tn. [tønner].
Thiender
    Are: 1½ tn.
Føder
    Hester - 2.
    Kiør - 6.
    Ungfee - 3.
    Søffuer - 9.
Schattten - 4½ rdr.»

  "
Fogdenes manntall i 1664: 1.1 Idd og Marker fogderi, Rødenes sogn, folio 93.

    Ved manntallene i 1664 viser prestenes 1. manntall og fogdemanntallet:
«Østenbye skylder 3 Huder.
Obsidere: Erich Amunds. 88 Aar er blind oc
Sønnen Amund Erichsen - 20 Aar - bruger - 3 huder.
Sønner: Olbiørn Erichsen - 16 Aar.
Tienstedrenge: Brønild Lauriz 21 Aar».

  "
Prestenes 2. manntall i 1666: 2.6 Øvre Borgesyssel prosti, Rødenes prestegjeld, folio 191.

    Ifølge Prestenes 2. manntall i 1666 er sønnen Amund nå borte, han er muligens død:
«N. 27 Østenby 3 Huder.
Opsiddere: Erich Amundsøn 89 Aar.
Sønner: Olbjørn Erichsøn 17 Aar.
Tienere: Brønnild Lauritsøn 22 Aar, Abraham Oluffsøn 17 Aar».

    Erich levde ikke så lenge deretter. I 1669 har sønnen Christopher overtatt Østenbye. 2

 

 1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 166.
 2. Stattholderarkivet - Odelsjordebøker 1624-26, D IX pakke 9 XXIV - 1. Idd og Marker fogderi, folio 29b. Koppskatten i 1645, Marcker Lehn, Rødnes Sogenn, bilde 13. Skattematrikkelen av 1647, Rødennes Sogenn, Fulde gaarder, folio 56 og 59. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Rødenes, folio 544b. Manntallet i 1664-66, Fogdenes manntall: 1.1 Idd og Marker fogderi, folio 93; Prestenes manntall: 2.6 Rødenes prestegjeld, folio 172 og 191. R. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, bind I, side 118, 299.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26