Gunhild Haftorsdatter Grini Nordre

>
ff
Haftor Olufsen(?) Aamodt Nedre. Død før 1610 på Aamodt Nedre, Rælingen (AK). Gårdbruker.
  mf
Torbjørn Finholt. Odelsbonde.
 
f
Haftor Haftorsen(?) Grini Nordre. Død omkring 1610 på Grini Nordre, Rælingen (AK). Gårdbruker.
m
Aase Torbjørnsdatter Finholt/Grini Nordre. Født før 1590 på Finholt, Udenes, Nes (AK).
Gift Berger Torgeirsen(?) Holt. Gårdbruker.
Guro Bergersdatter Holt.

Levde mellom 1593 og 1615 på Holt, Rælingen (AK).
    Berger og Gunhild hadde følgende barn (minst):
Klemet, hadde odel i gården i 1626, overtok Holt i 1629.
Torgeir (Torger), til Nedre Fjøs i Båstad, gift med Kari Reersdatter, skifte avholdt 08.02.1673.
Guro, gift 1. gang med Gulbrand Ringstad i Baastad,
                2. gang i 1645 med Joen Thoresen Lund i Baastad.

  "
Landskatt martin 1610. Øvre og nedre Romerike, Fet sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 26, legg 6, litra 9, bilde 48).

    Gunhild betalte skatt av Holt i 1610. Berger må nå være død og Gunhild hans enke.

  "
Landskatt mikkelsmesse 1612. Nedre Romerike, Fet sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 32, legg 1, litra 29, bilde 17).

    I 1612 heter brukeren Knud. Han brukte Holt til 1628.

    Odelsjordeboka fra 1615 inneholdt – ifølge «Bygdehistorie for Rælingen» – 3 eierne til Holt:
Oppsitteren Knut Holt 14 lispund tunge.
Haftor Fjerdingby 11 lispund
Alf Ilang i Nes 6 lispund.

  "
Landskatt Mikkelsmesse 1611. Øvre Romerike, Nes sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 29, legg 2, litra 9, bilde 5).

    Landskatten til Mikkelsmesse i 1611 for Ilang gård i Nes sogn viser imidlertid at odelen gjaldt Holt gård i Odalen!

    Odelsjordeboka i 1615 for Fet prestegjeld viser at de 2 eierne til Holt da er Haftor Fjerdingby med 11½ lispund og Knut Holt med 14 lispund.

  "
Odelsbønder i Nedre og Øvre Romerike fogderi 1615, Feedt prestegieldtt (Danske Kanselli, skapsaker, stykke 27, 1587-1617, skap 9, pakke 133, litra H, bilde 120 folio 27).

           «Feedt prestegieldtt,
             Effterschreffne Bønder haffuer giffuen Odels schatt,
    Cronens:
Hafftor Fieringbye
½ dlr foring - 8 alb: Wisør - 4 alb: leding - Aff en schouff, 4 alb: Wisør,
    Bøndernis:
Bondens Odell, och Jordgotz
Wdj samme gaard - 12 Lisphd
Wdj Oesou - 1 fring
Wdj Holtt - 11½ lispd
Wdj Norbye - 8 lispund
    Er 1½ pund 6 lispund»

  "
Odelsbønder i Nedre og Øvre Romerike fogderi 1615, Feedt prestegieldtt (Danske Kanselli, skapsaker, stykke 27, 1587-1617, skap 9, pakke 133, litra H, bilde 122, folio 29).

    «Cronens:
Knud Holtt
½ dr. foring - 4 sk. Wisør - 4 alb: leding
    Bøndernis:
Bondens Odell och Jordgodtz
Wdj samme gaard - 14 lispund,
Wdj Hoffuildtzrud - 1 fringh
Wdj Jellebøll 3 lispund
    Er 1 pund 2 lispund».

    «Bygdehistorie for Rælingen» finner det trolig at Knut Holt var gift med Gunhild Haftorsdatter i hennes 2 ekteskap.
    Gunhild føres imidlertid som tjenestepike hos Knud Holt i 1615, så det kan umulig stemme!

  "
Odelsbønder i Nedre og Øvre Romerike fogderi 1615, Feedt prestegieldtt (Danske Kanselli, skapsaker, stykke 27, 1587-1617, skap 9, pakke 133, litra H, bilde 124, folio 31).

    «Cronens:
Gunille Hafftorsdaatter,
en thienistepige hoss Knud Holtt, Gifuer indhett thill Kong M:
    Bøndernis:
Hendis Odell och Jordgotzs
        Wdj nedre Gaarder - 1 fring».

    «Bygdehistorie for Rælingen» angir også at Gunhild Haftorsdatter Holt eide 5 lispund i Hovedsrud på Lørenskog og 5 lispund i Garder ved odelsskatten fra 1615. Dette stemmer kun delvis, da det var Knud Holt som eide parten i Hovelsrud! Arveparten i Garder gjør det trolig at Gunhild må være datter til Haftor på Nordre Grini. Han eide i 1610 bl. a. 10 lispund i Garder og de 5 lispund i Hovelsrud som Knud Holt nå eide.
    I en rettssak i 1616 om «Grini Søndergard» ved Lagmannsretten i Oslo var «Knudt Holtt» blant vitnene i rettssaken. Av protokollen framgår at det var «Hafftor Aamodt i Rellingenn» som hadde innløst et pant i Søndre Grini. Presten, Her Ambrosius, skal senere ha mottatt noen brev av «Knud Hafftorßønn» som må være sønn til Haftor Olufsen(?) på Nedre Aamodt og rimeligvis identisk med Knud Holt!
    Det er derfor sannsynlig at Knud var bror til Gunhild. Kanskje flyttet han til Holt for å være formynder for søsteren og hennes umyndige barn da Berger døde i begynnelsen av 1600-tallet. 1

 

 1. Odelsbønder i Nedre og Øvre Romerike fogderi 1615, Feedt prestegieldtt (Danske Kanselli, skapsaker, stykke 27, 1587-1617, skap 9, pakke 133, litra H, bilde 120, 122 og 124 folio 27, 29 og 31). Lena Skovholt (1989): Bygdehistorie for Rælingen - Bostedshistorie fra de eldste tider, side 172, 340. Notater fra Kjersti Aamodt.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26