Kari Amundsdatter

>
       
   
Gift omkring 1675 i Vågå (OP) Svend Endresen Austrem/Klones. Født omkring 1649 på Austrem, Vågå (OP).
Død 1691 på Klones, Vågå (OP).
Ole Svendsen Klones. Født omkring 1685 på Klones, Vågå (OP).
Død 1765 på Klones, Vågå (OP).
Begravet ...01.1765 i Vågå (OP). 1

Levde omkring 1685.
Levde 1717 på Klones, Vågå (OP).
    Det er mulig at Kari var datter til Amund Trondsen som arvet og overtok Årnes i Fåvang. Han ble født ca. 1622, da han var bruker på Årnes i 1665, 43 år gammel.

    Kari og Svend hadde følgende barn (minst):
Ca. 1685: Ole, gift med Eli Østensdatter Kvarberg.
Barbro.

    Etter at Svend døde giftet Kari seg 2. gang med Johannes Jakobsen.

    De hadde ingen barn, og skiftet 30.04.1717 med barna i hennes første ekteskap mens de fortsatt levde.

    "
Skifteprotokoll Gudbrandsdal sorenskriveri nr. I 3 Nord-Gudbrandsdal, 1690-1719, Vaage præstegield, folio 188a (Utsnitt).

    źAnno 1717 d: 30 Aprilis war paa Klognes J Waage Sogen efter Karri Amundsd: og Johannes Jaqob▀: Begier som Hafuer brugt Gaarden Klognes tilsammen, at opschrifue Registere og Wordere Huus derf findes, først til at udtage Hendes 2de Børns indestaaende Fæederene Arf efter et Skiefte bref af Dato d: 23 Octobr: 1691 som er paa Sønnen Oluf Suendsens Fæederne Arfue paardt 18 Rdl 3 ort 10 sh: og Datteren Barbroe Suendsd: Fæedernes Arfue part som er 9 Rdl 1 ort 17 sh: og siden at udleges den anden Formue til den anden Boedt schyldig gield, Hosuerrende af Laugrett at Lauridz Rudzes og Anders Stranden, Er da først udtagen af Boen til Karri Amundsd: 2de Børns indestaaende Fæederne Arf efter forbemelte schiefte Bref udi Deris formyndere Jacob Østrems Søn Endre Jacob▀: Østrems Hosuerrelse som er nu forordnet til Barbroe Suendsd: formyndere, og Hand Hafuer sig saaledes ved Hendes Arfue pandt at forholde at den iche forringes Mens Heller forbedres som Hand afterhende at til▀uare efter Louens forrestigende Vaar Hun blifer╗

    "
Skifteprotokoll Gudbrandsdal sorenskriveri nr. 3 Nord-Gudbrandsdal, 1690-1719, Vaage præstegield, folio 188b (Utsnitt).

źfuldmyndig, Og Sønnen Oluf Suendsen som er gieft hafr Anammet self sind Fæederne Arf udi egen foruarring, Er saa den Øfrige Boe og Formue fremkommen som er Registeredt Worderet og udi Penge And▀lagen med = 9 Skind Jordegodz udi gaarden Klonnes uden Bøxel som er Taxceret, og bedrager sig tilsammens til Penge
            --- --- --- 158 Rdr 3 ort 19 ▀:
    Herimod Andgifues Bordtschyldig Gield til
    Hans Velæruerdighed Her Arnolis u. Definne Sogne Præst til Lombs Meenighed efter Hans indlefuerede PantteBref af Dato = 1706 d; 20 Novembr: som Hand hafr Ofuerschrefne Jordegodz med Huis Anden Lø▀øre di var eyende udj Pandt for
            --- --- --- 80 Rdr huorpaa 1717 d: 17 Febr: er betaldt Herpaa 26 Rdr.
    Rester saa paa Capitallen 54 Rdr som Oluf Suendsen Klognes J desse Dager hafuer af sinne Penger betaldt, Huorimod Hand her J Boen fordrer sin betalning efter forermelte PantteBref
            --- --- --- 54 Rdr
    Jacob Jacobg▀: Schmidt fordrer efter et Panttebref af Dato 1716 d: 21 Decembr:
            --- --- --- 60 Rdr
    Johannes Jacob▀, fordrer tiennesteløn
            --- --- --- 3 Rdr
    Summa Bordtschyldig gield som er Panttebrefuer og tiennesteløn som bedrager sig tilsammens Penge
            --- --- --- 117 Rdr
    Blifuer saa igien af Formuen Naar Ofuerschrifne Pantt og tiennesteløn fradrages til Penge
            --- --- --- 41 Rdr 3 ort 19 ▀:
    Herimod Andgifues anden bordtschyldig gield som bedrager sig til Penge
            --- --- --- 83 Rdl 3 ort 14 ▀:
    Er Gielden saa Offuer den igienblifuende Formue, Naar Panttet og tiennesteløn er forud af Boen tagedt
            --- --- --- 41 Rdr 3 ort 19 ▀:
    Saa det kommer allene paa huer Dallers Fordring 2 Ordt, Er saa iche Videre underretning giordt uden at endHuer som Hafr her at Krefue Anammeet sidt strax udi egen foruarring, Huilchedt er giordt udleg til Endhuer saasom brefuet aldt udui▀er og forklarrer,╗

    Det var et fallitbu. Gjelda var 41 rd. 3 ort og 19 shilling større enn formuen. 2

 

  1. Kirkebok Vågå nr. 1, folio 190a.
  2. Skifteprotokoll Gudbrandsdal sorenskriveri nr. 3 Nord-Gudbrandsdal, 1690-1719, Vaage præstegield, folio 188a-188b. Engebret Hougen: źAv Haulde-ætt - Bondearistokrati i Gudbrandsdalen╗, NST XIII (1951-52), side 334. Engebret Hougen: Ættesoge for Gudbrandsdalen III, side 119-120. Pål Øystein Kvarberg: źSlekter i Vågå og Lom╗ (2000), side 124.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30