Marith Baardsdatter Tennæs
-1751?

>
       
   

Marith Baardsdatter Tennæs. Død omkring 1751 på Tennæs Indre, Balsfjord (TR).
Gift Lars Olsen Tennæs. Festebonde.
Født omkring 1672.
Død 1759 på Tennæs Indre, Balsfjord (TR).
Begravet 25.03.1759 i Balsfjord (TR). 1
Malene Larsdatter Tennæs. Født omkring 1709.
Død 1789 på Tennæs Ytre, Balsfjord (TR).
Begravet 01.03.1789 i Balsfjord (TR). 2
Kirsten Larsdatter Tennæs. Født omkring 1715.
Død 1800 på Tennæs Indre, Balsfjord (TR).
Begravet 01.06.1800 i Balsfjord (TR). 3

Biografi - Biography

Død omkring 1751 på Tennæs Indre, Balsfjord (TR).

Levde 1685.
Levde 1702 på Langnes Søndre, Tromsøysund (TR).
    Marith og Lars hadde følgende barn (minst):
Ca. 1699: Jacob, til gården Skittenelv i Vågnes, gift med Kirsten Endresdatter fra Ulsfjord.
Ca. 1701: Baard, overtok en del av Seljelvnes i 1749.
Ca. 1703: Anne.
Ca. 1709: Malene, gift med Anders Andersen Tennæs Gammelgaard.
Gertrud.
Ca. 1715: Kirsten, gift med Nils Haldorsen Tennæs Indre.

    Ved Sommertinget i 1721 ble Marith innkalt som vitne av Hemming Rynildsen på Sandnes i striden med Jens Villumsen «Klokker»:
    «Anno=1721 d=16 Juny blev paa Noergrundfiord holdet et Sædvanligt leedingsberg og sageting med ganskee Helgøe Ting'st: almue og blev Retten sammetiid administrerit af Kongl: foget Sr: Andreas Tønder, samt til Rettens bethienning ...

    "
Tingbok Tromsø nr. 1, 1707-28, Helgø tingsted, folio 186b-187a.

    «Lars Ols: qvinde paa Søer Langenes Marrite Baarsdatter fremstoed, og Effter Eds afleggelse, bekiende og udsiger hun, at som hun og sin Mand gich fra kirchen, var Jens Villums: gaaet før dem i vejen og leede tvende smale Creatur Nemlig 2 vejere, og hun og sin mand som Effter gich Naade ham, da siger hendis mand til hende, hielp ham og kiør paa for ham, hvilchet hun og saa giorde, og fulde ham alt hiem til sit huus, saasom deris til sit hiem og loed der frem, og da Jens var hiemkommet med Creaturene, da siger hun at hun saae at Jens merchet dend ene vejer thi dend anden var tilforn merchet, Begge disse Creatur bekiender hun, at hand har faaet dem udj Tromsø Præstegaard, iblant deris Creatur, videre blev vidnet tilspurdt om hun veed og kand sige at disse Creatur var Joen? Nielsen paa Langenes tilhørrig, og om Jens Villums: haffte taget dem fra ham, dertil hun svarede Nej aldelis iche noget der om at vere vidende, End meere blev tilspurdt hvor lenge det kand vere sidet det blev skeedt eller er passerit, derpaa hun giorde - denne beRetning at hendis første barn var - 23 aar gl: Nu, og det 2det 21 aar, saa og det 3de 19 aar gl: til denne tid og imellom fattedis andet og 3de barn da var det at dette blev passerit, hvor af da kand forfares det at vere 20 aar siden omtrent. videre hafde hun iche at vidne.»

    Det ble avholdt skifte etter Marit på Tennæs i Helgøy tinglag 23.11.1751, alle barna var da myndige og gifte. Skiftet, som bl.a. nevner hus, fe, og gangklær, hadde en netto på 15 daler, 2 ort, og 12 skilling til deling mellom enkemannen Lars og barna.

    "
Skifteprotokoll Tromsø nr. 5, 1745-1751, folio 111 (ikke filmet).

    «Sal: Marit Baarsdaatter Tennes i Balsfj:
Ao 1751 dend 23 Novembr: skede Registering og Vurdering efter Sal: Marit Baarsdaatter, som Boede paa Tennes i Balsfiorden til paafølgende Skifte og Deeling imellem Hendis efterladte Mand Lars Olsen og med Sammen havende Børn, neml:
    Jacob Larsen,
    Baard Larsen,
    Anne Larsdr:
    Mallene Larsdr:
    Giertrud Larsdr: og
    Kirsten Larsdr:
som ere alle gifte og myndige,
Dette Stervboe Befandtes som følger:
....
    Naar foreskrevne udlæg fragaar dette Boes Beløb, bliver i Behold 15 rd. 2 mark 1 sk. deraf tager Enkemanden Lars Olsen den Halve Deel som er 7 rd. 4 mark 6 sk. hvor tilsammen er udlagt:
....
    Den anden Halve Deel som og er 7 rd. 4 mark 6 sk. deles imellem samtl: Børn, hvoraf kommer paa en Broderlod 1 rd. 5 mark 8 sk. og en Systerl: 5 mark 12 sk. hvortil enhver er udlagt:
....». 4

 

  1. Kirkebok Tromsø 1753-78: «Begravelser med de afdødis Navne og Alder», folio 174.
  2. Kirkebok Tromsø 1779-96: «Begravne», folio 163.
  3. Kirkebok Tromsø 1796-1808: «Begravne», 1. mikrofilmkort, 1. rad, 6. kolonne (folionr. mangler).
  4. Tingbok for Tromsø nr. 1, 1707-28, Helgø tingsted, folio 186b-187b (Justisprotokoll Helgøy tingsted 1721 - folio 347-49, transkribert av Nord-Troms Museum). Skifteprotokoll Tromsø nr. 5, 1745-1751, folio 111 (ikke filmet). Anders Ole Hauglid: Balsfjorden og Malangens historie fram til 1830-åra, side 99. Per Inge Nilsen: Waldemar Wilhelmsen's forfedre.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-11