Lars Hansen Sandøre
(1733..1741)-1810
Festebonde og fisker.

>
       
f
Hans Larsen Sandøre. Født mellom 1692 og 1699. Død 1780 på Sandøre (Sannes), Balsfjord (TR). Festebonde.
m
Anna Jonsdatter Sandøre. Født omkring 1704 på Langnes Nordre, Tromsøysund (TR). Død 1776 på Sandøre (Sannes), Balsfjord (TR).

Lars Hansen Sandøre. Født mellom 1733 og 1741. Død 1810 på Sandøre (Sannes), Balsfjord (TR). Festebonde og fisker.
Gift omkring 1776 i Balsfjord (TR) 1 Golla Sørensdatter Selnes/Sandøre. Født omkring 1752 på Selnes Ytre (Stornes), Balsfjord (TR).
Død 1817 på Sandøre (Sannes), Balsfjord (TR).
Begravet 18.05.1817 i Balsfjord (TR). 2
Hans Larsen Sandøre. Festebonde.
Født 1780 på Sandøre (Sannes), Balsfjord (TR).
Døpt 25.06.1780 i Balsfjord (TR). 3
Død 26.07.1866 på Sandøre (Sannes), Balsfjord (TR).
Begravet 31.07.1866 i Balsfjord (TR). 4

Biografi - Biography

Festebonde og fisker.
Født mellom 1733 og 1741.
Død 1810 på Sandøre (Sannes), Balsfjord (TR).
Begravet 29.07.1810 i Balsfjord (TR). 5

Levde 1769 på Sandøre (Sannes), Balsfjord (TR).
    Det er usikkert når Lars ble født, da kildene divergerer når det gjelder hans alder:
- Et «Siele Register» fra 1769 oppgir at Lars da er 36 år gammel, dvs. født ca. 1733.
- Folketellingen i 1801 oppgir at han da er 64 år gammel, dvs. født ca. 1737.
- Når han dør i 1810 oppgis hans alder til 69 år, dvs. født ca. 1741.

    Lars gjorde i sin ungdom tjeneste i den kongelige dansk-norske marine, som han fikk avskjed fra i 1769.
    Hans avskjedsbevis var i 1925 fortsatt godt bevart hos hans sønnesønns sønn. Johan Larsen Skjærvelnes ifølge «Balsfjords bygdebok»:
    «Hans Kongelige Majestets til Dannemark og Norge etc. etc. etc.
Bestalte Justice-Raad og Amtmand over Nordlandene
    Jeg Peter Holm
Giør hermed vitterligt, at eftersom Lars Hanssøn Sannes af Tromsens Fogderi og Do. Fierding i Do. Præstegield, som under No. 92 har staaet i Hans Kongelig Majestets Tieneste enroulleret, er allerede over de Aar at Han ikke længere til Tienesten kan ansees duelig, saa bliver Han herved fra Allerhøystbemelte Kongelig Majestets Tieneste for Eftertiden befriet; Dog skal Han fremdeles i Nordlands Amt forblive, og ikke derfra paa nogen Langvarighed forrejse, med mindre Han dertil min som Amtmands Tilladelse og Rejse-Pass har erholdet.
    Dette til Bekræftelse under min Haand og hostrøkte Signete.
    Sannes den 19 July 1769.
        P. Holm (L. S.)
    Anvist den 2den Juny 1774.
    Knagenhielm.»
Sandøra kalles Sannes i de eldste dokumentene.

    Et «Siele Register over Tromsøe og Helgøe Menigheder saaledes som de befandtes at være udi Tall d: 15. aug: 1769» viser at Lars da bodde hjemme hos sine foreldre på Sandøre:
«Gaardernes Nafne:
    Sandøre
....
«Brukarar og koner:
    Hans Lars. - 70 [år] og Hst. Anne Olsd. [feilskrift for Jonsd.] - 72
Born:
    Lars Hans. - 36, Anne - 40, Solvie - 23
Tenarar:
    Hendrich Ols. - 13».

    Lars og Golla forlovet seg 26.12.1775. Deres fedre, Hans Larsen og Søren Hansen, var forlovere. I kirkeboken er kun forlovelsen funnet, ikke tidspunket for når de giftet seg.

    Utover i 1770-årene ble en rekke personer trukket fram for tinget og anklaget for ulovlig brennevinsbrenning og omsetning.
    Lars hadde også en brennevinspanne som ble funnet da lensmannen reiste i distriktet og gjorde husundersøkelser. Han fortalte på sommertingen i 1777 at «den arresterte Pande, som er uden Hatt og Piber og sønderhugget i bunden» ble kjøpt fra en senjaværing for 3 til 4 år siden. Navnet husket han imidlertid ikke.

  "
Tingbok Senja og Tromsø nr. 52, 1775-79, Helgø tingsted, folio 104b-105a.

    «Dito indstevnet Lars Hansen Sandøre formedelst den ved inqvihition er forefunden brændevins Pande i hans Huus, med skriftl. Stevning, som blev læst og A.. tilføres...Den indstevnte mødte med den arresterte Pande, som er uden Hatt og Piiber og sønder hugget i Bunden, siger at han have kiøbt den af en mand i Senjens Fogderi, hvis Navn hand nu ikke kunde mindes, for 3 a 4re aar siden, og nægtet aldeles ikke at have brændt Brændeviin derudj, men allene kiøbt den for at Lade den og giøre til andet arbeide. Cit. som ikke kunde for nærværende Tiid overbeviise ham om misbrug med denne Pande, kunde derfor ikke heller paastaae hverken dens Confiscation ellers Bøeders erlægggelse, paastoed altsaa allene bemte: Lars Hansen inden Retten maatte alvorligen tilholdes at afskaffe denne Pande til det af ham angiven Brug hverken selv lade den Reparere til Brændvins Brændens nytte, for sig selv eller andre og hafde saa ikke videre i denne Sag at Jig(?)... Wasmuth fogde, da jeg som Sigt(?) berettiget intet har at udsette paa Lieut Peluegs irettesettelse, paa densten(?) befunden at have misbrugt deres Pande, men finder Ligesaa Billig som lovl: at de Strafskyldige maae Straffes og de uskyldige være fri, ...»

    Da hans far, Hans Larsen, døde i 1780 overtok Lars 8 merker av bruket mens hans bror, Hans fikk 4 merker. De er begge brukere i 1787.

  "
Folketellingen i 1801, 1902 Tromsø, folio 202b.

    Ved folketellingen i 1801 oppgis Lars å være 64 år gammel. Han var fæstebonde og fisker, og bodde på Sandøren med hustru Golla og barna: Ane (21 år og ugift), Hans (20 år og ugift), Søren (12 år), Golla (9 år), Johanna (5 år) og Lars (2 år).

    Da Lars døde på Sandøre i 1810, var han gardmand, han oppgis å være 69 år gammel.

    Skifte etter Lars ble avholdt 22.08.1811:


  "
Skifteprotokoll Senja og Tromsø nr. 22 (skifteutlodningsprotokoll nr. 163), Tromsø distrikt, 1809-16 folio 205a-206b.

    «Johannes Henrich Aas Kongelig Mayestæts Sorenskriver og Skifteforvalter over Senjens og Tromsøe Fogderi under Finmarkens Amt, samt Ridder av Dannebrogen Giør Witterligt at Aar 1811 Torsdagen den 22de August blev paa Skifteforvalterens Boepæl gaarden Storstænnæs i Tromsøe Sogn og Fogderie i Overværelse av de 2de Skifte og Witterlighedes Widner, nemlig: Jon Grønberg og Ole Hallen, samt ifølge foregaaende under 27de Julü sidst leden udstædet og for Tromsøe kirkebakke bekiendtgiorte Plakat med Jndkaldelse til alle vedkommende, en Skifte Ret Sadt og fremholden i Stervboet efter en paa gaarden Sandøren beliggende i Tromsøe og Helgøe Tinglaug og Tromsøe Fogderie - med Døden afgaaet Mand nemlig: Lars Hansen; alt til.Reglighed
....
samt til paafølgende Lovlig Skifte og Deeling imellem den afdøde Mands efterladte igienlevende Enke ved Navn Golla Sørensdatter, og D... afdødes med denne i lovlig Egteskab tilsammen avlede Børn og Arvinger, som med opgi.. at ... 3 sønner og 2 døtre af Myndig Alder og O..standige, som følger
    1. Sønnen Hans Larsen, 30 Aar gammel,
    2. Sønnen Søren Larsen, 21 Aar gammel,
    3. Lars Andreas Larsen 14 aar gammel,
    4. Datteren Ane Larsdatter givt med Effraim Knudsen Tønsviig,
    5. Datteren Galla Larsdatter 20 aar gammel,
... arvinger samtlige opholder Sig paa Arvetomten hos Moderen undtagen Den givte Datter, der boer paa Gaarden Tønsviigen.
....» 6

 

 1. Kirkebok Tromsø 1753-78: «Trolovelser og Brudevielser med Forlovere», folio 109.
 2. Kirkebok Tromsø 1806-21: Begravede, folio 844.
 3. Kirkebok Tromsø 1779-96: Døpte, folio 15.
 4. Klokkerbok Balsfjord nr. 6: «D. Begravede og Dødfødte», folio 197, nr. 13.
 5. Kirkebok Tromsø 1806-21: Begravede, folio 829.
 6. Tingbok Senja og Tromsø nr. 52, 1775-79, Helgø tingsted, folio 104b-105a. «Siele Register over Tromsøe og Helgøe Menigheder» fra 15. august 1769, avskrevet i 1955 ved Statsarkivet i Tromsø. Folketellingen i 1801, 1902 Tromsø, folio 202b. Skifteprotokoll Senja og Tromsø nr. 22 (skifteutlodningsprotokoll nr. 163), Tromsø distrikt, 1809-16 folio 205a-206b. N. S. Magelssen og Peter A. Larssen: Balsfjords bygdebok, 1925, side 106-107. Anders Ole Hauglid: Balsfjorden og Malangens historie fram til 1830-åra, side 277-278.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-11