Christopher Olsen
1730?-1790
Husmann.

>
       
   

Christopher Olsen. Født omkring 1730. Død 1790 på Laholmen, Prestegården, Askim (ØF). Husmann.
Gift 17.03.1755 i Askim (ØF) 1 Sara Dorothea Jensdatter. Født omkring 1734.
Død 1787 på Vammeli Nordre, Askim (ØF).
Begravet 18.02.1787 i Askim (ØF). 2
Halvor Christophersen. Husmann.
Født 31.08.1755 på Tømt, Askim (ØF).
Døpt 05.10.1755 i Askim (ØF). 3
Død 1809 på Fjellengen, Vammeli Nordre, Askim (ØF).
Begravet 18.06.1809 i Askim (ØF). 4

Biografi - Biography

Husmann.
Født omkring 1730.
Død 1790 på Laholmen, Prestegården, Askim (ØF).
Begravet 02.05.1790 i Askim (ØF). 5

Levde 1755 på Tømt, Askim (ØF).
    Christophers dåp er ikke funnet. Da han døde i 1790 oppgis han å være 60 år gammel.

    Om han er født i Askim er neppe kirkeboken til noen hjelp, da den eldste kirkebok for Askim er fra 1733. En Ole Jørgensen var husmann på Trosterud under Prestegården før han døde i 1738, 59 år gammel. Denne Ole er muligens far til Christopher. En Christopher ble konfirmert i 1752, 20 år gammel, og bosatt på Kvachestad. Som det fremgår i det følgende var brukeren av Kjellaas under Kvachestad gift med en datter på Tømt.

    Christopher giftet seg med Sara i 1755, begge bodde da på Tømpt:
«D: 23de Febr: trolofvet Christopher Olsøn Tømpt og Sara Dorothea Jensdatter Tømpt.
Cop d: 17de Mart:»
Vitner var Hans Christophersen Solie og Søren Guldbrandsen Tømpt.

    Da både Christopher og Sara har tilknytning til Tømt og slekten på denne gården, kan det være naturlig å se nærmere på dette. Tord Simensen kjøpte Tømt 07.03.1694 av Proviantforvalter, senere Krigscommissair, Jens Juel på Fredrikshald. Tords annen hustru var Sigrid, datter til Bottel Gulbrandsen Dramstad og Gunhild Svendsdatter. Bottel var sønn til Gulbrand Botner i Høland. Tord, som ofte nevnes som lagrettesmann i Askim i årene 1673-89, døde i 1695. Foruten datteren Anne av 1. ekteskap, etterlot han seg 7 barn, nemlig sønnene Simen og Gulbrand, og døtrene Dorthe, Barbro, Kirsten, Ingeborg og Maren. Sigrid, som var gift annen gang med en Aamund Baardsen, døde i 1707. Sigurds barn av 1. ekteskap var alle fullvoksne da hun døde. Den eldste sønnen, Simen Tordsen, var 30 år, men «fød dum til verden», dvs. at han var åndssvak. Det samme var tilfelle med datteren Kirsten. Gulbrand Tordsen, oppkalt etter Sigrids farfar i Høland, lensmannen Gulbrand Botner, var 28 år. Datteren Dorthe var gift med Tord Asgoutsen Lier i Askim. Datteren Barbro var død, hun hadde vært gift 2 ganger. Datteren Ingeborg var ved morens død ugift, men giftet seg noen år senere med Ingebret Amundsen som brukte Qvachestad-Ødegaarden, senere Kjellaas, i 1720- og 1730-årene. Den yngste datteren Maren døde på Sekkelsten i 1720. Det var Simen som var odels- og åsetesberettiget til Tømt, men på grunn av hans manglende evner ble det broren Gulbrand som overtok gården. Flere av hans søsten hadde dog sine midler stående i gården.

    "
Askim sogn, Heggen og Frøland fogderi, Ekstraskatt 1711.

    I 1711 bor Gulbrand, dragon, på Tømt med sin hustru, 1 kvinnfolk til «huusværelse» og 1 husmann med hustru.

    I 1712 må Gulbrand betale 8 daler i Krigsstyr.

   Om forholdene på Tømt forteller matrikkelen av 1723:

    "
Matrikkelforarbeidet fra 1723 - Askim - Eksaminasjonsprotokollen - folio 79b-80a.

«Nummer: 8.
Gaardenavn: Tømt.
    Opsidderis Tal: Gulbrand Tordsen.
    Proprietair og Bøxelraadig: Opsidderen og Medarvinger.
    Huusmands Pladser:
        1 Huusmandshytte, Lars Larsen; saar 2 settinger Hafre,
        eldgammel, kan ej forbedres, beregnet under Gaardens Skyld.
    Skoug og Sæter: Skoug til Huusbehov.
    Qværn og Fischerie: 0.
    Situation og Beleilighed: I Nord-lien. Middelmaadig Vinding.
    Sæd: 3 qvarteer Blandkorn, 10 tdr. Hafre, 1½ setting Hvede + Erter. 1 setting Lin og Hamp.
    Høe Aufling: 22 Læs.
    Heste og Creature: 2½ Hest, 10 Creature, 6 Søfver.
    Taxt efter gl. Matricul: 1 schippd.
    Forhøyet: 1 lispd.»

    I 1725 eier Gulbrand 11 lispund i gården og hans søsken 9 lispund. De to brødre, Simen og Gulbrand, døde begge i 1732. Gulbrands hustru var Gunhild Gundersdatter Grøtvedt, og de hadde 4 barn. Gulbrands enke giftet seg opp igjen med Ole Embretsen, som flyttet til Tømt.

    Det er mulig at også Joen Olsøn på Kullebonde (i Skiptvet?), som var fadder da sønnen Ole ble døpt i 1762, er hans bror. En Sara Olsdatter Tømpt ble konfirmert i 1749, 18 år gammel. Hun kan ha vært Christophers eldre søster. Alternativt er «Olsdatter» en feilskrift, Ole Embretsen var bonden på gården, og man kan ha ment Sara Jensdatter.

    Christoffer og Sara brukte plassen Finnsrud under Katralen fra slutten av 1750-årene til begynnelsen av 1760-årene. I 1760- og 1770-årene var Christopher husmann på Veiby under Moen.

    Det nordre bruket på Nordre Vammeli hadde i 1753 en skyld på 10 lispund tunge. Gunder Gundersen brukte hele dette bruket til 1761 da han solgte halvparten til Rolf Gundersen. Bruket ble dermed delt frem til 1776. Gunder drev sin del frem til han døde i 1762, og enken satt med bruksdelen frem til hun døde i 1776. Den ble da solgt ved auksjon til Ole Nilsen. Den andre delen brukte Rolf Gundersen til 1768, da han solgte den til Jørgen Jørgensen som brukte denne delen til 1772.

    10.06.1772 solgte Jørgen Jørgensen Wammelie 5 lispund i sin gård til Christopher for 140 rdl. Samme dag pantsatte Christopher disse 5 lispund «av sin gaard» til Hans Nielsen Hoff for 50 rdl. Begge forretningene ble tinglyst 10.03.1773. Antagelig bodde Christopher fortsatt på Veiby da deres datter ble døpt i 1774.

    31.03.1775 solgte så Christopher sine 5 lispund i Wammelie til Ole Nielsen Galteboe for 140 rdl., tinglyst 14.07.1775. Som nevnt ovenfor kjøpte Ole den andre halvdelen av dette bruket året etter.

    Etter å ha solgt sin andel i Vammeli bodde vel familien på Fjellengen, en husmannsplass som ble opptatt under det andre bruket på Nordre Vammeli i siste halvdel av 1600-tallet. Den er trolig identisk med «Rydningspladsen Vammeliskov» som er nevnt på 1600-tallet. Plassen lå helt nede ved Glomma mellom de to nordre brukene. Hans hustru. Sara, døde her i 1787.

    Christopher døde i 1790 på Laholmen hos sin sønn Halvor, «7 Dage Syg», han var da 60 år gammel.

-->> En Halvor Christophersøn Laholmen døde i 1753, 46 år, 2 mnd. og 3 uker gammel, dvs født ca. 1707. 6

 

  1. Kirkebok Askim nr. 1: «Trolov. og Viede», folio 48.
  2. Kirkebok Askim nr. 2: «Begravede», folio 124.
  3. Kirkebok Askim nr. 1: «Fødte og Døbte», folio 72.
  4. Kirkebok Askim nr. 3: «Begravede», folio 58.
  5. Kirkebok Askim nr. 3: «Begravede», folio 50.
  6. Kirkebok Askim nr. 1: «Konfirm», folio 78. Pantebok Heggen og Frøland nr. 6, 1761-1787, folio 300 og 331. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 178-180, 186-187; Bind 2, side 283, 367, 463, 468-469.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26