Oluf Olufsen Aamodt Nedre
-(..1592)
Gårdbruker.

>
       
f
Oluf Haftorsen(?) Aamodt Nedre. Død før 1568. Gårdbruker.
 

Oluf Olufsen Aamodt Nedre. Død før 1592 på Aamodt Nedre, Rælingen (AK). Gårdbruker.
Gift Ingeborg Arnesdatter Aamodt Nedre.
Haftor Olufsen(?) Aamodt Nedre. Gårdbruker.
Død før 1610 på Aamodt Nedre, Rælingen (AK).

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Død før 1592 på Aamodt Nedre, Rælingen (AK).

Levde 1581 på Aamodt Nedre, Rælingen (AK).
    Jeg finner det trolig at Haftor – som vi finner på Nedre Aamodt mellom 1593 og 1604 – var sønn til Oluf Olufsen og Ingeborg Arnesdatter på Nedre Aamodt og far til Haftor på Nordre Grini.

    "
RA, Riksarkivets diplomsamling, F15/L0008: Prestearkiv - Akershus, 1581-1619. Diplom fra prestearkivet i Fet datert 1581-05-15, side 5.

        Grynni i Fet Sogn 2. Pintsed. [15 Mai] 1581 – Sammendrag i prestearkivet:
  «To lagrettesmend af Fet Sogn [Halvor Gunbiørnsen och Bottolf Torordsen] kundgjøre at de sammen med Lensmanden Klemet Bjerke var vidner til en Overenskomst mellem Harald Thuet [Tvedt i Gjerdrum] og Olaf Olafssøn, hvorved den førstnævnte sælger Olaf Olafssøn 1 Pund Skyld i Gaarden Søndre Grunni i Rælinge i Fet Sogn frit og hjemlet til evindelig Odel og Eie og ... dette Kjøb oppebærer 40 Daler, ... god for 4 ... og en Ko i Jakvede.»

    Brevet bekrefter at Oluf hadde patronymikonet Olufsen.

    I 1568, en pinsedag under aftenprekenen, fant prestedrengen Anders noen gamle pergamentbrev under tiljen i den gamle kirken på Hov. Et av disse var et brev der Torbjørn på Søndre Grini ga gården til kirken og prestebolet til «evindelig eie».
    I 1442 hevdet så en Alf Torbjørnsen Beed at han var odelsmann til Søndre Grini. Han har trolig klart å bevise sin rett til Grini, for han fikk presten til å gå med på et makeskifte. Dette er stadfestet i et brev fra 1442 utstedt av biskopen i Oslo. Alf fikk Grini tilbake mot å gi kirken og prestebolet 6 øresbol i Nordre Tveiter og 6 øresbol i Nes.
    Etter funnet av pergamentbrevet i 1568 tok presten, Hr. Rasmus, saken opp på tinget året etter og krevde retten til Grini. Folkene på Grini måtte bevise at Grini var deres odel, dessuten la presten som grunn til å få tilbake gården at de 6 øresbol prestebolet hadde fått i makeskifte i Tveiter nå bare ga 5 lispund i landskyld, mens halve Grini ga 10 lispund.

    16.06.1581 ble det på Søndre Grini inngått et forlik mellom Oluf Aamodt som eide Søndre Grini og presten, Hr. Rasmus. Presten fikk tilbake halve Grini, dertil bygselretten over hele gården. (Diplomatarium Norvegicum, Bind 18, brev 62).

    "
RA, Riksarkivets diplomsamling, F15/L0008: Prestearkiv - Akershus, 1581-1619. Diplom fra prestearkivet i Fet datert 1581-06-16, side 11.

    «Wy Effthirschreffne Madtz Morthennszønn, Eynner Suindall, Tholliff Annerudt, Bottill Ness, Alff Sørim, och Thordt Schiettim, Sornne lagrettis Mendt vdj Fijdt sogenn och Skieszmo sogenn, paa Nedre Rommerige, Kiendis, for alle, och giør witherlig, att Anno domminj Mdlxxxj, paa Grinndj Sødre gaardenn vdj Relligenn, fredagenn nedst for :S: Bottils affthenn, vore wy paa enn steffne: Jmelom hederlig mandt, Her Rasmus Hannszønn vor sogne predst paa Fijdt, och Oluff Anmodt i forne Religenn, och sammethidt, hørde och saæ, att forne Her Rasmus, medt Rigens Steffning, frem kraffde forne Oluff Amodt, vdj Kon: M: lensmandtz Neruerilsze, och hannom till thallitt for Halff Jordt och schyldt vdj forne Grinndj, och fram lagde breff, och godt beuisning, att forne Jordt Partt, med sine skyldt som er et halff pundt . . . .1 giffuenn wor thill Relinge Predsteboels Opholdt, medt alle Lutum och Lundum som thilligitt haffuer, aff Arildtz Thidt, huilckitt enn Mandt widt Naffnn Alff Thorbiørnszonn mange Aar sidenn forledenn, haffuer beredt sit Oudall att vere, och wor thedt paa thaldt, och paa egdskt, Bliff da hannom samthøgt aff Bispenn, att hand mothe thill sig»
    "
RA, Riksarkivets diplomsamling, F15/L0008: Prestearkiv - Akershus, 1581-1619. Diplom fra prestearkivet i Fet datert 1581-06-16, side 12.

    «jgenn bytte samme Grinndj, och giffue Predstenn lige gott godtz igenn, thj bliff predstenn i forne Relinge vid Naffnn Her Joenn Neridszønn, medt forne Alff saa forligtt, att hand skulle giffue igenn thill Predstebolit for Predstens partt i Grinndj sex ørre boell, i Thuedir ligindis i forne Religenn och Kierckinn sex ørre boll i Ness i Religenn huilckenn Jordt och schyldt forne her Rasmus becklagitt sig, Ellir thj andre dannemendt som i langthidt for hanno(m) paa Fijdt siditt haffde icke heldir haffde faædt, effthir som byttidt wor først giortt, och var begierindis sinn fulle Skyldt i forne Thuettir, Ellir och komme thill sinn rette schyldt y Grinndj, som thill fornn var giffuenn thill Predstebolit, Tha bestodt forne Oluff Amodt som forne Grindj tha otte, och Steffningenn paa lyde, att hand icke haffde breff och beuisz denn schyldt miere i Thuettir att were enn j fr maltt aarligenn, Och icke beuisze kunde, adt prestenn der jmodt andenstedtz haffde nogenn miere Jordepartt ellir schyldt, som hand i samme bytte giffuenn var, Och beuidste Her Rasmus att thrende Predstir for hannom haffde vmagitt paa samme Grinndj, dog der vor ingen Ende paa giortt, for breffuit var thennom fra kommitt, Tha bliff the vdj saa maade forligtt att forne Her Rasmus schall thill Prestebolit haffue helthenn Grinndj, och sine Effthirkomere, lige som dett giiffuit vor, och Oluff Amodt medt sinne arffuinge, anname thill sig medt sinne arffuinge, fra prestebolit denn fr schyldt i Thuettir i Relligenn, dog med saadann forordt, att (om) Oluff ellir handtz barnn ville beside samme Grindj, tha schulle de ingen penndinng giffue prestenn [paa] Fijdt i thill gaffuer for dett halffue pundt, dj der i aagir, anditt enn ett godt ordt och rette landschyldt, Menn Prestenns partt, huertt Aarmoll thage effthir gamill Siduanne, och Norgis lough, Till ydermere vinisbyrdt vndir voris jndzigler vt supra.»
Tillegg: Bagpaa: Lest paa Grinj for 6 mendt vdj rette den 7 Octobr. 1614-
Den 18 9bris 1614 lest paa Grinj for 12 mendt for rette Anders Nielsen Egen haandt
Sammendrag:
Sex Lagrettemænd i Fet og Skedsmo bevidne, at der 16 Juni 1581 sluttedes et Forlig mellem Sognepresten paa Fet, Hr. Rasmus Hanssøn, og Oluf Aamot i Relingen angaaende Gaardene Grini, Thveter og Nes i Relingen, hvorved Forholdet med disse Gaarde oplystes i sidste Halvdel af 15de Aarhundrede i Hr. Jon Neridssøns og Alf Thorbjørnssøns samt senere i Hr. Rasmus´s 3 Formænds Tid.     I 1592 pantsatte Ingeborg Arnesdatter, enken etter Oluf, resten av Søndre Grini, 10 lispund, til sognepresten, som da het Hr. Engelbret. Hele Grini var igjen blitt leilendingsgård.

    Men de tidligere bondeeierne av Søndre Grini har nok ikke villet gi opp sin rett så lett. De ser ut til å ha innløst pantet, og i 1614 ble de stevnet til tings av Fets nye sogneprest, Hr. Ambrosius, for å ha bygslet bort Grini som sognepresten mente å ha full bygselrett over. Gårdshistorien oppgir at de innstevnede var «Oluf Aamodts enke, Ingeborg, og hennes medarvinger, Hans Fjeldstad, Halvor Trolsnes og Oluf Tveter fra Gjerdrum».
    Det er imidlertid ikke korrekt at Ingeborg var bland de innstevende i 1614. Det er vel sannsynlig at hun døde tidligere.
    Slektsforholdet mellom de innstevnede er ikke helt klart.
     Dommen gikk i sogneprestens favør, han ble tilkjent 10 lispund i Søndre Grini med bygselrådighet over hele gården.

    Saken ble behandlet i lagmannsretten i 1615 og så i 1616.

    I protokollen fra 1615 er det «Oluff Harildßønn, Sampt hans broder Haluord Haaraldßønner, vdj Gierdrum sogenn» som stevner presten, her Ambroßius. Videre: «Haffde och hidssteffnd Hans Fielstad Vdj Gierdrum sogenn ...».

    «Denn Tridie søgniss Sagerr Effter S. Johanis Babtistœ dag Anno 1615 Paa Laugtingid, Offueruerindis Erlig och welb. mand Hertuig Huidtfeld thill Skelbredt, nu forordnit vdj Slodz lougen Paa Aggershuusß,
    Laugrettis mend Oluff Eschildßønn, Hendrich Theier, Hans Bockhold, Søffren Nielsønn och Brønte Børgeßønn.
    ....
    Oluff Harildßønn, Sampt hans broder Haluord Haaraldßøner, vdj Gierdrum sogenn, Som Haffde med enn Rigens Steffningh hid ladett vdj Rette steffne hederlig och willerdt mand, her Ambroßius Augustunußønn Sogne prest vdj Fidt ßogenn for itt halff pund schyld i Søndregaardt i for:ne Fitt sogenn, huilkid hand sig paa Presteboels wegne thilholder, och dj der emod menner att samme halffue pund Skall werre deris Rette Sande Odels godz, och icke att lige thill Fiitt resteboell, wanßeett ad derris fader haffuer thillforne hafft och Oppeboritt for dennom aff samme gaard Grinj enn fiering och itt pund thilhaabe for it Sand Odell, formenner dennom der vdj wrett at schee, och hannom pligtig werre dr fore att stande thill Rette.
    Haffde och hidsteffnd Hans Fielstad Vdj Gierdrum sogenn thill samme tid att møde, och prouffue huiß hannom om samme guodz witerligd war, med mere ßamme Steffning indholder och formelder.
    Och effterdj dett befindis att bemelte her Ambroßius beuißer for dj 12 mend med enn forßeglid Contract och forliggellße breff vdj samme deris domb er indførdt, som for 33 Aar ßidenn er Vdgangenn, Saa well som med mer enn 6 mendz dom for 23 Aar sidenn Som formelder att thrende hans formend for hannom hafuer fuld samme halffue pund vdj Grinij med bøxell och Landschyld, Effter Saadann Leilighed Bleff der om saa for Rette affßagt, Att bemelte her Ambroßius bør att følge for:ne halffue pun schyld y Grinj med bøxell och Landschyld, som hans formend for hannom hafft Och fuld haffuer, emedenn och ald denn stund for:ne dom staar wid ßin fuldemagt, dißligeste schall och for:ne Oluff och Halffuor Haraldsønner thillforpligtt werre att giffue be:te her Ambroßius kost och thering for denne steffning effter 6 mendz billig kiendellße.
    End huad belangendis er, att for:ne Oluff beraaber ßig paa, att for:ne 12 mend Och thingschriffueren icke schall haffue willidt Agtte eller Anßee hans breffue der wdj for dennom haffuer werrid vdj Rette, Och der med foreente sig och sinn Broder att werre megid wforrettid da naar der paa Louglige Steffnis och kaldis, att gaa der om huis Rett er.»
(Utdrag av Oslo Lagtingsprotokoll VII 1616 side 449-451).

    Blant vitnene i den siste rettssaken i 1616 finner vi «Knudt Holtt». Av protokollen framgår det at det var «Hafftor Aamodt i Rellingenn» som hadde innløst pantet. Her Ambrosius skal senere ha mottatt noen brev av «Knud Hafftorßønn» som må være sønn til Haffor Aamodt og rimeligvis identisk med Knud Holt!

    Her følger rettsreferatet in extenso:
    «DEn Tride Søghne Effter S. Pauli Conuertionis Anno 1616 Paa Laugtingid Offueruerindis Erlig och Welb. mend Enuold Krusße till Hiermidzløffgaard, Norgis Rigis Stadtholder och høffuidzmand paa Aggershuus, Jens Bielcke thill Østraidt, Norgis Rigis Cantzeler.
    Laugrettismendt Willom Raßmusønn, Hans Weiby, Dirich Johanßønn, Gunde Bagge, Lucas Thrøghugger.
    Haluor Throelßens paa ßinn egenn Och fuldmectige paa ßinn broders Oluff Thueders wegne Som med enn Rigens Steffning haffde hid ladett steffne Gudmund Houger, Oluff Suindall, Steenn Heckner, Gunder Annerudt, Thostenn Kiølstadt, Chrestoffer Østnes, Oluff Huall,
            Knudt Holtt,
Oluff Aaiß, Thord Barcknes och Hans Løckenn vdj Fidt ßogenn, sampt Anders Nielßønn thingschriffuer Sammestedz, Och haffde dennom thill att thalle for en domb, Som dj haffuer dømpt emellom her Ambroßius Augustinu[sønn] sogenn prest vdj Fidtßogenn paa denn enne [side], Och dennom paa denn Andenn ßide, daterit paa Grinj Søndergaard i Rellingenn Anno 1615 denn 18 Nouembris, Vdj huilckenn derris dom de menner denom wrett att haffue giortt, Attj haffuer thill dømptt forne her Ambroßious itt halfft pund schyld vdj enn gaard wid Naffnn Grinij forne, wanßeett at dett er forne Haluor och Oluff derris Rette och ßande Odell effter itt gam. Pergemendz breff, huilkid Pergemendz paa ßamme thid haffuer werritt vjd Rette, Som findis paa thegnitt och vdj dommen indførd, dog Aff dennom icke haffuer werrid Agttidt, effterdj att dj haffuer dennom ifraa dømptt itt halff pund schyld i forne Grinj Søndergaard med bøxell och herlighedt, huilkid de menner att werre emod dett gamble breff, effterdj her Ambroßius følger en fiering Skyld i Thueder, och kiercken følger en fiering schyld i Nesß med dett halffue pund schyld, som thillforne haffuer werritt vdgiffuitt i Grinj, Mens huiß dett ßig belanger, att S. her Engebred haffuer fuld ett halftt pund schyld i forne Grinj, dett haffuer hand hafft vdj pandt, som med Karenn Kiølstad i Blacker er att beuiße, som paa denn thid var S. her Engebredz quinde, Och dett bleff igiennløst aff
            Hafftor Aamodt i Rellingenn,
och dett sidenn igienn er bleffuen hannom ifraa løst, dog huiß breffue Hafftor haffde, dj icke igienn haffuer bekommitt, Mens menner att her Ambroßius schall haffue bekommitt nogenn breffue aff
            Knud Hafftorßønn,
Som dennom schall vidkomme, om samme halffue pundd schyld, huilckid de menner wrett att Verre, med mere samme Steffnings indhold.
    Befindis forne Oluff och Haluord Haraldßønner, att haffue hid ladett Steffne 12 Laugrettismend aff Fiidsogenn, Sampt Anders Nielsßønn thingschiffuer der ßammestedz for en dom dj haffuer dømptt och Affsagd paa Søndre gaard Grinj denn 17 Octobris forleden Aar 1615, emellom hederlig och Vellerd mand her Ambroßius Augustinußønn Sogne prest der ßammestedz paa denn enne [side], och dennom paa denn Anden ßide, Vdj huilckenn derris dom dj schall haffue dennom fraa dømptt ett halff pund Skyld, och wnder preste bollid, Vanseett dett er deris Rette Odell, huilkenn derris Angiffuende dj icke egentlig nu for Rettenn beuiße kunde.
    Der nest befindis forne her Ambroßius beuißer med enn forßeglede Contract for 33 Aar ßidenn att werre Vdgangen emellom affgangenn her Rasmus Hanßønn denn thidt Sogne prest paa Fid, Och
            Oluff Aamodt,
som samme halffue partt i Grinij da war eigende, och den andenn halffue partt att bliffue thill Prestebollidt och derris effter kommere som dett giffuitt war.
    Der nest beuißis med enn 6 mendzs domb, som for 23 Aar ßidenn Vdgiffuid [er]. Att her Engelbredt denn thid Sogne Prest paa Fitt, bleff thilldømptt att følge bøgßelenn i forne Grinj, dißligeste beuißer och forne her Ambroßius med prouff och windisbiurd ßom i forne 12 mendz domb findis inddragenn, att hand haffuer fuld itt halfft pund schyld med bøgßell och herlighedt i forne gaard Grinj, Saa well ßom hans Siste formand her Thomas Sielff haffuer ladett pløie och Saae samme Aar itt Aar, Sammeledis beuißis med enn Copie aff den Rødebog, Vnder Capitels Segell, att Fid preste[gield]boell Ehr eigendis i forne gaard Grinj vj løbboell.
    Befindis och Sagenn thill forne for mig att haffue werrit vdj Rette, Och ieg da haffuer thill dømptt bemeltte her Ambroßius forne halffue pund Skyld Vdj Grinj med bøgsell och Landschyld, Som hans formend for hannom hafft och fuld haffuer, emedenn och ald denn stund forne domme staar wid ßinn fuldemagtt, Och effterdj forne Oluff och Haluord Haraldßønner nu icke Lougligen her for Rettenn haffuer kundet giøre beuißligt med nogenn Rigtig Odels breffue samme halffue pund Skyld i forne Grinj att thill komme, effter ßom dj vdj Steffningen foregiffuer, icke heller att haffue ßinn Landschyld her Ambroßius thilbødett, och med hannom der om Verid vdj minde, førind forne domme gangen er, Saa well som och effterdj de Vdaff domsmenderne for Rettenn er bleffuen thillßpurd der dj Samme dom haffuer affßagt, om dj haffde nogle flere prouffue eller windisbiurdt att føre vdj denn ßagh, haffuer dj dett da benegtid, haffuer ieg Effter ßaadann forberørtte Leilighed icke kundett befinde forne 12 mend wid derris domb nogenn wrett agtt hafffue giort imod Lougenn, Bør der fore wid Sinn fuldemagt ad bliffue, och dj forpligtt werre, att giffue huer aff dj 12 mend en halff Rigs daller och Schriffuerenn en Rigs daller i kost och theringh for denne Steffning.
            Peder Jørgensßønn Laugmandt»
(Utdrag av Oslo Lagtingsprotokoll VII 1616 side 449-451).

 
Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26