Oluf Haftorsen(?) Aamodt Nedre
-(..1568)
Gårdbruker.

>
       
   

Oluf Haftorsen(?) Aamodt Nedre. Død før 1568. Gårdbruker.
Gift .
Oluf Olufsen Aamodt Nedre. Gårdbruker.
Død før 1592 på Aamodt Nedre, Rælingen (AK).

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Død før 1568.

Levde 1520.
    En Haftor var oppsitter på Aamodt Nedre i 1528.

    "
Gjengjerd av. Romeriicke Neddre, Ffidt Sognn, Relings tinghoo (Regnskap og jordebøker eldre enn 1570, eske 1, legg 6, litra 21, folio 17). Trykt i «Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede (1520-70)», bind 4, hefte 1, side 231).

    Gjengjerden det året (NRJ IV, side 231) viser:
        «Romeriicke Neddre - Ffiidt S[og]nn, Relings tinghoo.
          Hafftord Aamotth - xxiiij sk.».

    I 1440-årene bodde det en mann på Grini som het Torbjørn. Presten i Rælingen holdt den tid til på Bjørnholt og het Hr. Peder. En kveld ble hr. Peder kalt til Grini. Torbjørn ønsket å skrifte for ham. Han må ha hatt mye på samvittigheten, for denne natten ga han bort hele Søndre Grini, halvparten til kirken og halvparten til prestebolet for å finne frelse for sin sjel. Hr. Peder skrev gavebrevet ned på et pergament og dette ble gjemt hos presten på Bjørnholt.

    Utdrag av en tolvmannsdom fra 18.11.1614 (Bispestolens diplomer, Fet):


    "
RA, Riksarkivets diplomsamling, F15/L0008: Prestearkiv - Akershus, 1581-1619. Diplom fra prestearkivet i Fet datert 1614-11-18, side 86-87.

    «.... Først: Prouffde for:ne Anders Hanßen, Att J den forighe Suendske Feide thienete handt Her Raßmus den thidt Sogneprest paa Feedt, som en Rytter wdi fem Aar. Da en Pingsdag til Afftenspredicken, som bliffr tilkommendes Pingdagh 46 Aar siden, da saae hand under thilien i then gamble kiercke paa Hoff, nogle Pergamentbreffue, Der Predieken Waar Endt, sagde handt til Sl: Rasmus om samme Breffue, Saa opdaghede thiliett. Och finner der fire pergammenz Breffue, iblantt hvilke Waar it Breff, lydende. Att en Prest wid Naffhn Peder, boede paa Bjørnholt, Prest til Relinge Kiercke, handt besøgde en Mandt paa Grindj i sin dødtzstundt. Da gaff same Mandt Grindj Søedergaarden wdi Thestamentt, heldhen thill Kiereken och heldhen til Presteboelit til Euendeligh Eye.»

    Ut på våren i 1442 kom det reisende en yngre mann fra Oslo som tok inn på prestegården Bjørnholt. Han sa at han het Alf Torbjørnsen Beed og at han var rette odelsmann til Søgården Grini. Presten ville vegre seg, men til sist fikk Alf ham til å gå med på et makeskifte. I stedet for Grini skulle presten få et halvt pund i Næs og et halvt pund i Tveiter som Alf eide, men gavebrevet på Grini ble likevel liggende på Bjørnholt.

    Utdrag av en tolvmannsdom fra 18.11.1614 (Bispestolens diplomer, Fet):


    "
RA, Riksarkivets diplomsamling, F15/L0008: Prestearkiv - Akershus, 1581-1619. Diplom fra prestearkivet i Fet datert 1614-11-18, side 87.

    «Siden kom en Prest thill Biørnholtt hedche Sl. Jonn Neridßen, Saa kom en Mand vid Naffn Alf. Och thallede samme Prest thill for samme gaardt Grindj. Och sagde thett vaar hans Oddell. Handt vilde the haffue igen. Och Jnndtsteffette hannem for Erckebischopen. Da bleffue de saa forlighe. Att hanndt schulle haffue sin Oddell igenn. Och giffue haffe gott gotz igenn til Prestenn Och til Kierckenn. Saa gaff handt itt halff pund wdj Neß thill Relinghe Kiercke, Och Presten it halff pht wdj Thuehen.»

    Følgende brev (Diplomatarium Norvegicum, bind 18 nr. 62) datert 25.10.1442 er inntatt i en tolvmannsdom i Fet 18.11.1614 (Bispestolens diplomer).

    "
RA, Riksarkivets diplomsamling, F15/L0008: Prestearkiv - Akershus, 1581-1619. Diplom fra prestearkivet i Fet datert 1614-11-18, side 90-91.

    «Alle Menndt som dette Breff see eller høre, sender Effuenn Haraldsen Bisp i Oszloe quidie Gudtz och sine, kunndgiørende Thorszdagen for apostolorum Simonis och Judæ dagh Anno Dominj 1442, Da att vere kommen wdj rette for manghe gode Mend och Kaarszbrødre i Oszloe, Her Jonn Neridszen Prest aff Relingen paa den enne och Alff Thorbiørnsen paa then anden side, effter som de vaare forlagt att komme thiill Rette, om Jorden Grindi Sønndregaard aff Relingen, som giffuen vaar til Relinghe Kiercke, halff kiercken til Opholdt, och halff Presten thiill Presteboelsz, och forne Alff paathallede och sagde, att wlouglighe fra hannom giffuen waar, och alligeuell vilde dett ey effter kalle, vdthen samme Jordenne Grindj effter til sig løsze mett anndit Jordegotz effter gode mendtz tillaug, och thennom att haffue vitterligt veritt, att theris her Bisp Jonas haffde vndt hannem dett effterløszen, emeden then Jordt waar hansz Oddell, Och samme Moell haffde offte for thenom veritt, Och thennom vaar en deell vittherligt ther om, Da paa dett, at dele och thrette ey schulle lenger vere thennom emellom, da bleffue thennom forligelszmoell emellom giortt effter gode mendtz tillaug i saa Maade, att forne Alff sette och affhende thiill Relinghe kierckis opholdt, sex Øreboell i Nessz, och Presten aff Relingen thiill hannsz Presteboell, sex Øre boell i Thuetter som ligger baade wdj Relingen, och j Kou til Presteboelsz. Och der mett saaledis. samthøct, att forne Alff schulle frelszligen igen haffue, forne Grindj søndre gaardenn mett alle lutter och lunder til euindeligh Eye. Och forne Kierckenn och Presten, sex Øreboell i Nesz och sex Øre boell i Thuetter mett samme schielordt, Enndt bleffue nogit wfrelst och mett lougen fradømpt kiercken eller Presten der i forne Nesz eller Thuetter, Da sette forne Alff wdj hansz arffue Kiercken eller Presten jaffn gode Jorder effter i steden, eller vighe huer effter til sitt, som samme Pergamentzbreff er i sig selff mett mere jndholdendis»
Sammendrag:
Evind Haraldssøn, Bisp (!) i Oslo kundgjør, at Hr. Jon Neridssøn, Prest i Relingen, og Alf Thorbjørnssøn i Henhold til Biskop Jøns´s Tilladelse forligtes angaaende den søndre Gaard Grini i Relingen, hvoraf Halvdelen var skjænket til Kirken og Halvdelen til Prestebolet, saaledes at Alf skulde faa Grini tilbage mod at give Kirken 6 Øresbol i Nes og Prestebolet 6 Øresbol i Thveter, begge i Relingen, samt endvidere en Ko til Prestebolet.     Det kan ikke ha vært hyggelig på Grini. Vi har et bevart gavebrev fra Alf datert Oslo uten dato i 1477 hvor Alf takker for den støtten han fikk da han ble kastet ut (Diplomatarium Norvegicum, bind 5, brev 902):

    «Ollum monnum þeim sem thettæ breff sea æder høre kungører ek Alffwer Torbiornsson vidr nempder Beedh at ek heffuer wnt vplatet oc bitalet heiderlighum manne her Hans Sass canike j Oslo thesse einge dele j Meighins øyne vidr Ræling a Romarike som swa eithe Krakan oc Nj vrghespiellen, oc v stenger j Jndræ øyne ther ner firir fforterden kost oc vmakt j huss hans oc mykit annet goot som han war mek hielpelighen med nar ek honom till sagde oc ek wtt war driffuin aff mino eigho ffolke. oc till meire fforwaring at ek haffuer honom med godhom vilia oc kærleik thette vnt tha ffester ek thette mit breff med mino incigle vidh the gamble breffuen som ludhe vppa fyrnempde einge dele. scriptum Oslo anno domini mcdlxxvijo.»
Sammendrag:
Alf Thorbjörnssön Beed afstaar til Hans (Hanssön) Sass, Kannik i Oslo 2 Engestykker af Meiginsöen ved Reling for Ophold og Hjælp i hans Hus.

 
Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26