Ingeborg Arnesdatter Aamodt Nedre

>
       
   
Gift Oluf Olufsen Aamodt Nedre. Gårdbruker.
Død før 1592 på Aamodt Nedre, Rælingen (AK).
Haftor Olufsen(?) Aamodt Nedre. Gårdbruker.
Død før 1610 på Aamodt Nedre, Rælingen (AK).

Levde fra 1581 til 1592 på Aamodt Nedre, Rælingen (AK).
    Oluf og Ingeborg var trolig foreldre til Haftor som nevnes på Nedre Aamodt fra 1593 og senere.

    Etter at Oluf døde – senest i 1691 – giftet Ingeborg seg med Hans Haraldsen.


    "
RA, Riksarkivets diplomsamling, F15/L0008: Prestearkiv - Akershus, 1581-1619. Diplom fra prestearkivet i Fet datert 1591-02-17, side 85-86.

        Grindi 17 Februar 1591 – Sammendrag i prestearkivet:
    «Sex Lagrrettemænd af Fet og Gjerdrum dømmer i en Sag mellem Her Engelbregt Svendtsen (i.e. Svenungøsen) til Fet paa den ene Side og paa den anden Ingeborg Grindi og Medarvinger samt Harald Tveden i Gjerdrum Sogn angaaende Gaarden Grindi, hvvori Hr. Engelbregt Tilgjendes fuld Bygsel.
    Utdrag av Tolvmanns dom 18.10.1614».

    "
RA, Riksarkivets diplomsamling, F15/L0008: Prestearkiv - Akershus, 1581-1619. Diplom fra prestearkivet i Fet datert 1593-04-13, side 91-92.

    «Kienndis Iegh Ingeborg Ammunsdaatger mett dette Mit Obne Breff, Att Aar 1592 denn 13 Aaprilis, haffuer Jeg mett Minn Hoßbonde Hanns Haralßens Raadt, Ja och Samthøekke, Annamedt Och Oppeboritt Aff Erlig Och Wellerdt Manndt Her Engelbrett Suenningßen wor Sogneprest xxiiij gamble Daler til Min Mødhovtt, paa det Haalffue undt Schyldt och Jord wdjGindj Søndergarden, liggendis J Feett Sogn, huilcken for.ne halfue pundt schyldt. Mig waar tilbytt Effter Minn Salighe Hosbonde Oluff OelÞens dødt for huilckett for.ne halfue pundt Jeg frelsligen bestaar samme. Jnchull for.ne Her Engelbret Eller hans Arffuiinger fannger Sine Vdlagte Penniige igen Aff de mette Oddelsmendt, Oluff Løgen och Jonn Løgenn i Fedt sogen Att beseigle diße Mine Ondt och bekiendelße, theffnit Aar, dag og thid som for theffnit staar.»
        Fet 13 April 1592 – Sammendrag i prestearkivet:
    »Ingeborg Arnesdatter pansætter med Samtykke af sin Husbonde Hans Haraldsøn ½ Punds Skyld i Grindi Søndegaarden i Fet til Sognepresten erl. og vellært Md. Hr. Engelbret Svenningsen for 24 gamle Daler, hvilken Jord var hende tilskiftet efter hendes sal. Husbonde Oluf Olesens død. Medbeseglet aff Oluf og Jon Løken i Fet». 1

 

  1. Lena Skovholt (1989): Bygdehistorie for Rælingen - Bostedshistorie fra de eldste tider, side 161.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26