Torgaut Joensen Rom Nordre
-1618?
Odelsbonde, lagrettemann.

>
ff
Torgaut Oluffsen. Odelsbonde, fosseeier.
  mf
Mattis Narvesen Hoel Store. Gårdbruker.
mm
Bothild Saxesdatter Store Hoel.
f
Joen Torgautsen Eek. Odelsbonde, lensmann.
m
??? Mattisdatter Hoel Store.

Torgaut Joensen Rom Nordre. Død omkring 1618 på Rom Nordre, Askim (ØF). Odelsbonde, lagrettemann.
Gift .
Sidsel Torgautsdatter Rom Nordre. Død 1665 på Aslerud Vestre, Trøgstad (ØF).
Begravet 26.11.1665 i Trøgstad (ØF). 1

Biografi - Biography

Odelsbonde, lagrettemann.
Død omkring 1618 på Rom Nordre, Askim (ØF).

Levde 1560.
    Hele skylda på Nordre Rom er gammelt bondegods. Brukerene eide 15 lispund i begynnelsen av 1600-tallet.

  "
Avtegnet i Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt.

    Kristi Himmelfartsdag i 1591 var «Torgudt Rhom» en av de tolv lagrettemennene som beseglet fullmakten til utsendingene fra Askim. Hans segl inneholdt initalene «T [.]».

    Torgaut brukte Nordre Rom i 1593 og frem til ca. 1618.

    Han eide ifølge Gårdshistorien for Askim - antagelig før 1612 - i tillegg til 15 lispund i Nordre Rom:
    Olberg - 1¼ skippund.
    Torp - 10 lispund.
    Holter - 10 lispund.
    Solberg - 5 lispund.
    Aaser - 5 lispund.
    Skukestad i Eidsberg - 1 skippund.
    Kjustad i Fet - 15 lispund.
    Berger i Spydeberg - 13 lispund.
    Leksby i Marker - 10 lispund.
    Karterud i Eidsberg - 15 lipsund.
    Knoll - 15 lispund.
    Sørby i Eidsberg - 4½ lispund.

  "
Landskatt Mikkelsmesse 1612, Heggen og Frøland fogderi, Askim prestegjeld (Lensregnskap Akershus len, eske 31, legg 4, litra 23, bilde 15).

    I 1612 hadde han økt sine eiendommer med 12½ lispund i «Leddingen» mens landskatten ved Mikjelsmesse i 1614 viser at han har avhendet det ene skippund i Skukestad i Eidsberg:
«Torgudt Romb
    J Romb ibid - 15 Lispund.
    J Olbierrig ibid - 1 pund 1 Fring.
    J Torp ibid - ½ pdt.
    J Hollte ibid - ½ pdt.
    J Solberrig ibid - 1 Fring.
    J Aaser ibid - 1 Fring.
    J Kuistad i Fett Sogen - 15 Lispundt.
    J Berger i Hoffuin Sogen - 13 Lispdt.
    J Legsby i Marcker - ½ pdt.
    J Kartterud J Eisberig Sogen - 15 Lispdt.
    J Ledningen ibid - 12½ Lispdt.
    J Sørby ibid - 4½ Lispdt.
    J Knold ibid - 15 Lispdt.
Ehr goeds - 7½ pdt. - Der aff giffuitt Pennge - 5½ Daller ½ mark».

    Gunder Skofterud eide jord i gårdene Kjustad i Fet samt Korterud og Lødengen i Eidsberg. Dette var Torgauts eiendommer i 1615. Gunder var derfor antagelig gift med en datter til Torgaut.
    «Retterganng Som Holdtis paa Frederichstadtt Raadstuffue denn 2 Søgnne Effter Midtfaste Som waar denn 28 martij Anno 1609 Offueruerindis Hanns Heningsen, Hans vhann Lybck, Claus Claußenn, Jenns Annderßenn, Torbiørn Siffuordsenn, Oloff Suennsche, Ølrich Guldsmidt, Arnne Rassmussenn, Laugretsmendt.
    Truls Skiørtenn, Bottoll Huder, Hanns Gudin, Hanns Lanngenes, Tostenn Kykelßsrudt Aff Aschim Soggenn Helle Houg aff Edtzberg sogenn.
    ....
    Er denn sagh Jmmellom Torgudt Rom paa denn Eene [siide], och Mattis Simmenßønn Fuldmechtige paa Arnne Rudtz wegnner. Ere dj Begge parternne her for Rettenn medt dierris sammenlagte hennder Saaledis forligte medt Arnes willighe och Sambtøche vdj saa maader Som her effter følger Adt forne Arnne Rødt schall Frelßeligenn Nyude och Beholde dj vj Lispundt J forne Rudt Sin Liffs thiidt och Effter hanns dødt och Affganngh schall ßamme 6 Lispundt wiige frelseligenn till Torgudt Rom och Alle Hanns Arffuinger Och da samme Arffuinger Adt wederlegge forne Arnes Arffuinger Sin vdtlaugde Peninge som hannd paa forne 6 Lispund schyldt Kostedt och Annduent haffuer.»

    Torgaut lå i rettsak med Arne Kjos i Spydeberg angående en part i Berger i Spydeberg.
    «Retterganngh som Holtis paa Frederichstadt Raadstuffue denn 16 Junij Anno 1614 Som Waar denn 1 Søgnne effter Vitj & Modestj Offuerwerindis Jørgenn Witte, Hanns Flannder, Erich Tømmermandt, Laugretismendt her Sammestedtz.
    ....
    Effter Som 6 Menndt Medt thingschriffuerren Vdj Spydebergh Soggenn haffuer hiidt fundenn denn Sagh Emmellom Torgudt Rombs Fuldmechtige Gunder Schoffterudt och Anne Kioesß Paa denn Andenn Siide, Effterdj forne Sex Menndt Jche haffuer Fuldkommeligenn Achtidt och Ahnnsiett huis Breffue Som Begge Parternne haffuer for denum Vdj Rette Laugt och Skall forne 6 Menndt tage Sigh Sagenn for Jgienn thill hellig Korsß Afften først Kommendis Som er den 13 Septembris Och da forsch[ref]ne Gunder Schoffterudt Beuiße medt Richtige Brefue och Odalls Arffuetall huor møgidt Torgudt Er Eigenndis medt Rette J forne Berger, och dennom da Enndeligenn medt Retttenn Adtschillie.»

  "
Jordebok 1616-17, Heggen og Frøland fogderi, Askim prestegjeld (Lensregnskap Akershus len (eske 41, legg 3, litra 8, bilde 20).

    Jordeboken fra 1616 viser de skatter som ble pålagt gården:
«Jordbog offuer Heggenn och Frølands Skibreder Fra Philippi Jacobi Dagh Ao 1616, och thill Aarsdagenn igienn Ao 1617, paa all denn Wisse Rentte och Jndkompt Konn: Maytr: aff Samme Skibreder lader Opbere aff en Huer Jn Specie som samme Jordbog Wuiser - Aschim Sogenn - Bundeguotzs.
Torgoutt Romb.
    Smør - 13½ bis: merker - 2 sk.
    Kornn - 4½ spannd.
    Fuoring - ½ daller».

    Torgaut hadde følgende barn (minst):
Lauritz, gift med Eli Olsdatter Torp i Trøgstad, død i 1632.
Sidsel, gift med Lauritz Rolfsen Vestre Aslerud i Trøgstad, død i 1665.
Ingeborg, gift med Gulbrand Taraldsen Mortvet i Eidsberg.
En datter gift med Gunder Asbjørnsen Skofterud i Eidsberg.

  "
Bygningsskatt Påske 1617, Heggen og Frøland fogderi, Askim sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 43, legg 7, litra K, bilde 10).

    Vi finner Torgaut siste gang i skattelistene fra 1617:
«Mandtals Register paa Bygningschatten aff Heggenn och Frølandtz Schibredenes Fougderie,
som till Paasche Anno 1617
thill Aggershusis Bygning efter Høigborne Konng: Mayttz: Naadigste Mandat er Udgifuedt:
Aschim Sogen - Hellegaarde.
Thorgout Romb».

    I et referat i tingbok nr. 1 for Tune sorenskriveri (folio 138B), er det et referat datert 25.06.1655 fra en sak på Olberg i Askim. Her gjengis opplysninger fra skiftebrevet av 17.03.1618 etter Torgaut Rom om at hans arvinger, Lauritz Torgautsen i Askim, Gunnar Skofterud og Gudbrand Mortvet i Eidsberg, hadde fått jordparter i Olberg.

  "
Stattholderarkivet odelsjordebøker fra 1624 - «Aschimb Prestegielld».

    I Stattholderarkivets adels- og odelsjordebøker fra 1624 for Heggen og Frøland skibrede er alle jordparter angitt som odels- pante- eller kjøpegods. Etter den tids lovregler var hevds- og løsningstiden 30 år, slik at oppgitt odelsgods skulle ha vært i slektens eie fra senest 1594 med mindre makeskifte odel mot odel senere hadde funnet sted:
    «OdellsBønnder aff Aschimb Prestegielld, Angiffuett deris Odell och Pannttegoeds, som de ere Eigennde och Raadigh, Som effterfølger:
    ...
Lauritz Romb
    Wdj Romb - odelsgoeds - 3 lpd
    Wdj Aalberg - odelsgoeds - ½ pd
    Wdj Knolld i Eedsberg sogen - pantegoeds - 15 lpd
    Wdj Gundebye i Rachestasog - odellsgoeds - 15 lpd
    Wdj Wegerud - odelsgoeds - 1 fxrg: [fjerding]
    Wdj Torp och ... - odelsgoeds - 7 lpd». 2

 

 1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 126.
 2. Stattholderarkivet - Odelsjordebøker 1624-26, D IX pakke 8 XXII - 8. Heggen og Frøland skibrede, folio 520. Odd Sandaaker: Fredrikstad lagtingsprotokoll nr. I-VIII, 1607-1615, Oslo 1989, side 74-75, 224. Gårdshistorie for Askim, Bind 3, side 306-307. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 516-517, 535, 586, 591. Sten Høyendahl: Guttul Torkelsrud og hans etterslekt, NST Bind XL (2005), side 21. Norsk Slektshistorisk Forening: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610 - 71 Allmuen i Askim (1591), side 106 og 228, segl 4.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26