Mattis Narvesen Hoel Store

Gårdbruker.

>
       
   
Gift Bothild Saxesdatter Store Hoel.
??? Mattisdatter Hoel Store.
??? Mattisdatter Hoel Store.

Biografi - Biography

Gårdbruker.

Levde omkring 1550 på Hoel Store, Askim (ØF).
    Mattis bodde antagelig på Øvre Hoel fra midten av 1500-tallet, lenge før svigersønnen Simen Aslachsens kom dit.

    "
Gjengjerd av Follo, Borgesyssel, Eker, Lier, Modum, Sigdal, Røken, Bærum og Tverrdalen 1514. Borgeszizell, Frøland,skibsrede, Askim sogn (Regnskap og jordebøker eldre enn 1570, eske 1, legg 6, litra 10?, folio 11). Trykt i «Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede (1514-21)», bind 1, hefte 1, side 26).

    Utdrag fra «Gjengjerd av Follo, Borgesyssel, Eker, Lier, Modum, Sigdal, Røken, Bærum og Tverrdalen» 1514:
        «Borgeszizell»
    «Paa hobornestt fursttis koningh Cristiernns etc. wor kieristt nad herris wegne gengerdtt som jeg Hanss schriffuere haffuer vppeboret wtij Noriige Anno etc mdxiiij».
    «Frøland
    Aschimmogen
...
Narffue Sælseng rt i ko».

    Borgesyssel (fno. Borgarsýsla), er et eldre navn på det område som fra 1662 til 1918 het Smaalenenes amt og deretter Østfold fylke. Navnet ble lenge anvendt i den kirkelige inndelingen (Øvre og Nedre Borgesyssels provstier).

    En Narve nevnes på gården Salseng i 1514. Han er muligens far til Mattis. Neri bruker Salseng i 1593 og frem til han døde ca. 1640. Neri var blant de som mente seg arveberettiget ved skiftet etter svigersønnen til Mattis, Simen Aslachsen på Store Hoel. Om Mattis er sønn til Narve er imidlertid usikkert.

    Det kom til strid om skiftet etter Mattis og Bothild, og dette ble bragt inn for lagretten i Fredrikstad i 1610. Her fremkommer hvem som var deres etterkommere:
    «Retterganngh Som Holdtis paa Frederichstadtt Raadstuffue denn 18 Aprilis Anno 1610 offuereuerindis Jesper Jennßenn, Oluff Pederßenn, Jørgenn Witte och Joest Bernntßsenn Laugretsmendt her Sammestedtz.
    Komb vdj Rette Erligh och welbyrdige Mandt Niels Kragh, Konge. Mayts. fougidt offuer Heggenn och Frøllanndtz schiibreder fuldmechtige paa Oluff Buder, Hanns Bøller, Biertt Aageberg, Nerij Salßenngh och Knudt Eegs vegnner, Som Bewiistis Medt fuldmachtenn her vjd Rette Laugdis Som bleff Lest och findis Paategnidt Och derhoeß framblaugde enn Rigenns steffning datterit Aggerßhuus thennd 16 Martij J Bemellte Aar, Medt huilckenn Steffningh handt her vdj Rette førdrede Mattis Hoell J Aschimm Soggenn paa din Eegenne: Hanns Romb och Arne Rudt ther Sammestedtz paa Eders høstruers veignner, Affganngne Simmen Hoels Arffuinger, och Torgudt Romb Affdøde Joenn Torgudsøns Sønn huorledis dj haffuer thilltalle thill eder paa dierris høstruffuers och dierris MedtArffuingers Wegnne for Bytte och schiffte breff eders forne foreldre haffuer giortt Sigh Jmellom paa Huis Goedtz Som Tømbdis effter Mattis Narffueßenn och Hanns høstruff Bodill Saxßedotter, vAnnsiett Adr forne Simmen Hoell waar dierris høstruffuis offuersiunns Manndt och hannd Sielff haffuer schifft Sigh hoffuidtbøllett Jmmellom thill och haffde Jche viidere enn Enndt Søsterpartt Adt henndte J Samme Goudtz Och Thorgud Rombs fader, Joenn Torgudßenn, Som vaar J dierris høstruffuer och MedtArffuingers vmynndige Aare, haffuer Bytt och Skifft dennom dierris Arff och Odall Jfraa hoffuidttgodtzidt vAnnsiett dj waar kommenn aff Broderenn, Som Burde Adt Arffue vdj hoffuidtgodtzidt WAnsiett dj Jche waare hennßett J Nogenn Ødepartter och Anndenn vbesiddenndis goudtz och ey heller der haffuer weeridt vj vuildige Menndt Offueruerindis Som medt Rette effter gudtz och Meningschenns Lough Burde Adt schiffte och Bytte dj Mynndige och vmyndige børnn Jmmellom, paa dett dennom Jnngenn vrett schulle wederfarris huilckid ære skiedt Men thuert Jmodt Jche schall haffue hafft flieere Mennd der offueruerindis Som Jche haffuer weridt Besuogridt och schyld dertill vdenn Truels Eigebergh y Trøgstad Soggenn, huilckid dj Mienner ey heller ßamme Byttis Breff haffuer Beseigldt, huordudj dj Mienner eders foreldre dennom stuor vrett Adt haffue giortt Och J effter Norgis Lough plichtige Weere Adt stande thillrette och formienner Adt samme Byttis Breff Jche Bør Adt Bliffue vidt sin Macht Med Mierre Som dj eller dierris fuldmechtige ydermere vedt Adt Berrette: dissligiste Byuder och Betaller ieg eder Hellj Houger och Truls Eigebergh Adt J och møder paa samme tiidt och stedt Effterdj eders Nauffnn Er Jnndscheffuenn J samme Byttes breff Adt J och schulle dett Skulle Beseiglid haffue Om J haffuer der Nogid thill Adt Siige eller Suaare Medt Mierre samme steffninghe formelder.
    Er derfor Effter disß Leiglighedt Nu Saa forfunden Och medt Begge Partternne dierris Beuillinghe her for Rette Sambtøcht, Adt dj Enndnu schulle Jgienn fortage Sig Samme Sagh partternne Jmmellom Nu thill denn 12 Junij Først Kommennde, Som Er thiißdagenn effter Vitj & Modestj Och daa medt denn Rette suorenn schriffuer Enndeligenn och Granndtgiffueligenn Effter Norgis Lough granndsche och forfare samme forne førrige dombs Jnndraagenne Artickils Jnndeholdt, Saa och for huis goedtz Som forne Oluff Buder och Hanns MedArffuinger formienner sig J Samme Artiklers Jnndeholdt hoeß forne Mattis Simmenßønn och Hanns MedtArffuinger Adt Weere Brøstholdenn vdj och dennom medt Rette Adtschilde Medt Norgis Lough for huis dennom kunde thillfalde eller thillkomme Effter Aslach Mattisßen, Och Guronn Mattißdotter Saa vell som Mattis Simmenßøn och hanns MedtArffuinger thill Adt Jnndløße och Beholde Saa vell som och da paa denn tiidt for eder 12 Menndt forne Mattis Simmendsøn, effter som handt Sig haffuer thilbøden, och Hanns MedtArffuinger Adt giørre dierris ædt, Adt dj Aldrig haffuer Siett eller hafft vdj dierris verge Samme forne Aschurdt Som forne Oluff Buder och Hanns MedtArffuinger hannom och dennom dertill Mißtennchker och dermedt siidenn Adt weere frij for samme Aschurd Effterdj Lougenn thilholder vdj KiøbeBolckenns 6. Capittell Adt Jnngenn schall giørre Eedt for denn dødis gierningh, Och dette Adt haffue Effterkommidt thill Bemellte thiidt som før er Rørtt paa dett partternne Enngang for Alle Medt Retten Kunde [medt Rettenn] medt Samme dierris Langhuaarennde Jrringe och thrette medt Nogenn Lough Adchillis.» 1

 

  1. H. J.Huitfeldt-Kaas: «Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede (1514- 1521)» (Bind 1, hefte 1, Christiania 1887) - III Regnskab over Gjengjerd av Follo, Borgesyssel, Eker, Lier, Modum, Sigdal, Røken, Bærum og Tverrdalen 1514, side 26.. Odd Sandaaker: Fredrikstad lagtingsprotokoll nr. I-VIII, 1607-1615, Oslo 1989, side 127-128. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 598-599; Bind 2, side 443. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 559-560, 593.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26