Torgaut Oluffsen

Odelsbonde, fosseeier.

>
       
   

Torgaut Oluffsen. Odelsbonde, fosseeier.
Gift .
Joen Torgautsen Eek. Odelsbonde, lensmann.

Biografi - Biography

Odelsbonde, fosseeier.

    Torgaut kjøpte sin tid en part i Bergerdalsfossen. Dette fremgår av et diplom datert 28.09.1543 (DN XXI 882) hvor seks menn bevitnet Joen Torgautsens ord om farens kjøp:
    a. - - Noch it Stadfestellse pergamendtis breff Vnder femb hengendis indseigle, Vdgiffuit Heden stad steffnestue i Aschimb Sogenn 1543 S: Michels afften, Formellindis at Segsmend bekiender at haffue seet och hørt, At Ioenn Thorgoutsen till stoed det kiøb Som Thorgout Oelluffsenn hans fader haffde soldt Thorre *Thorgoutsenn dend øffuerste faasenn Som liger i Bergdallenn, Item at haffue giffuit hannom en dansche march i Iaquedet, Veig, och Veigleige offuer Berger till querne faasen, fri Veig, Saa møgenn schoug Som hand tørff till faasenn, det schall hannd tage i Berger schoug, Met miere dis indholldt.     - - it louligt schiødde breff, Daterit Hedenstad steffnestue S: Michels afftenn Anno 1543, At Thorre Thorgiulsen haffuer kiøbt och betalld øffuerste faasenn i Bergerdallen, och dend behollde frelst och Aaekurløs for huer mands paatalle, Vnder forne Thorre och hans Arffuinger till Euerdelig eige, Item Veig och Veigeleige offuer Berger til quernefaasen, frj Veig, Saa møgen schoug Som hand tørff till faasen, det schall tagis i Berger schoug, Med Viddere samme schiøde breffs indholld.
Sammendrag:
6 menn vitner at Jon Torgautsson vedgitt at hans far, Torgaut Olavsson, hadde solgt Tore Torgilsson øverste fossen i Bergedalen (i Spydeberg), fri vei til kvernfossen over Bergers grunn og skoghogst i Bergers skog til bruk for kvern, drifta, og at det ble gitt 1 dansk mark for samtykket. Jfr. nr. 655, 656 og 868.
Kilde: To utdrag i dom av 24. oktober 1633 i Riksarkivet (StathaldararkivetD XI 2. Utdrag a s. 8, b s. 10 i dommen). 1
2

 

  1. Sten Høyendahl: Guttul Torkelsrud og hans etterslekt, NST Bind XL (2005), side 21.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26