Hans Amundsen Bye Nordre
1604?-
Gårdbruker.

>
    mf
Aslach Toresen Buer Nedre. Odelsbonde.
 
f
Amund Bye Nordre. Død omkring 1633 på By Nordre, Enebakk (AK). Odelsmann.
m
??? Aslachsdatter Buer Nedre.

Hans Amundsen Bye Nordre. Født omkring 1604 på By Nordre, Enebakk (AK). Gårdbruker.
Gift Eli Hallvorsdatter Bye Nordre. Født omkring 1608.
Død 1680 på Ringstad, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 15.02.1680 i Båstad, Trøgstad (ØF). 1
Karen Hansdatter Bye Nordre. Død før 1702.
Gunor Hansdatter Bye Nordre. Født omkring 1639 på By Nordre, Enebakk (AK).
Død 1678 på Ringstad, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 27.01.1678 i Båstad, Trøgstad (ØF). 2

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Født omkring 1604 på By Nordre, Enebakk (AK).

Levde 1666 på By Nordre, Enebakk (AK).
    Hans føres blandt «Leilendinges Bønder som Paa Helle och Halftue gaarder Boendis ehr i Ennebaack Prestegield» ved landskatten til Martini 1634.
    Han betalte 1 dr. i skatt.

  "
Unionsskatt jul 1639. Nedre Romerike fogderi, Enebakk prestegjeld (Lensregnskap Akershus len, eske 147, legg 1, litra 39, bilde 30).

    «Unionsskatt Egneback Prestegield, Jordeigne Bønder» for 1639 viser:
«Hans Bye, er Eigendis:
    I Bye - 1 Pund ½ fiering.
    I Østenbøell - 3½ lispund.
    I Kragstad - 1½ Pund.
    I Ruud - 7½ Lispund.
    I Hougerrud - 1 fr.
Kongl: Maijt: dennd an part, er Penge 3 mk. 10½ sk. 3½ alb.»

    «Album» som danskene kalte «hvid», er en ganske liten mynt, likeså «denar» og «penning». Vi treffer ofte disse betegnelser i skattelistene.

  De 5 lispund han eide i Hognerud i Aurskog, eide hans far ved sin død.

    Økningen i hans jordegods var så markant at den trolig må ha kommet ved arv, og da gjennom ektefellen. De nye jordpartene i Ruud og Østenbøl indikerer at hans hustru var datter til Hallvord Østenbøl. Hans eneste sønn het da også Hallvord.

    I tilsvarende skatteliste for mikkelsmess i 1640 føres imidlertid Hans bare med partene i Nordre Bye og Ydersbonn, så listene baserer seg åpenbart på ulikt bakgrunnsmateriale.

  "
Koppskatt 1645. Nedre Romerike fogderi, Eigneback Prestegield (Lensregnskap Akershus len, eske 186, legg 2, litra 21, folio 38).

    Koppskatten i 1645 viser:
«Eigneback Prestegield Fulde ock halffue Gaarde aff Huer 8 sk.
Hans By, hans quinde, en pige».

    Hans betaler skyssferdspenger for Nordre Bye i 1646.

    12.03.1646 utsteder Hans sammen med Hans Jakobsen Søndre Bye etter Halle Bergsjøs anmodning en bevitnelse om eiendomsforholdet til de 10 lispd. i Løhren, som de sier Amund Bye har eid og de og deres medavinger nå eier. Når Halle Bergsjø bad om å få denne erklæring, måtte han selv være eier av noe i gården. Dette støtter formodningen om slektskap mellom dem. Dokumentet forteller at Hans Jakobsen Bye har overtatt en part i Løhren etter Amund Bye. Han var altså gift med hans datter. Ellers har Amund Bye sikkert hatt enda flere barn.

  "
Kontribusjonsskatt 1647. Nedre Romerike fogderi, Eigneback prestegield (Lensregnskap Akershus len, eske 192, legg 6, litra K, folio 105).

    Skattematrikkelen fra 1647 viser:
«By, Hans Amunds(en) paabor.
    Schylder 1½ schipd. till bunden selff med ald bøxell.
    ½ schipd. till laugmandens cannanj.»
        Hans betaler 6 dlr. i skatt.

    Hans eide i 1647 også:
7½ lispd. i Rud,
1½ skippd. i Krogstad og
3½ lispd. i Østenbøl.

  "
Odelsskatt 1656-57. Nedre Romerike fogderi, Enebakk prestegjeld (Lensregnskap Akershus len, eske 237, legg 6, litra 19, bilde 10).

    «Neder Rommerigis Fougderies Mandtals Register Paa Odelsschatten» i 1656 viser:
«Hanns Amundß: Bye er Ejende
    i Ruud - 1½ fær.
    i Krogstad - 1½ phd.
    i Østenbøll - 3½ lisßpd.»

  "
Kvegskatt 1657. Nedre Romerike fogderi, Enebakk prestegjeld (Lensregnskap Akershus len, eske 245, legg 1, litra 68, folio 28).

    Av Kvegskattlisten for 1657 ser vi at gården hadde 4 hester, 10 kuer, 15 sauer og 4 svin.

    I 1661 års «Jordebog» heter det:
Har skog til brensel og gjerdefang.
Husdyr: 3 hester, 9 kuer, 4 ungdyr, 8 sauer.
Utsed 9 tønner havre, ¾ tønne blandkorn.

    Fra prestenes 2. manntall i 1666:


  "
Prestenes 2. manntall i 1666: 3.3 Enebakk sogn, folio 147.

«Fuldegaarder:
    Num 49 Nørdre Bye skylder 2 pund ½ pd smør.
Opsidere:
    Hans bruger 1 pund ½ bismer pund smør 62 Aar.
    Ener burger 1 pund 32.
Tienistedrenger:
    Asbiørn Brynilsen 14 aaar.»

    I 1666 er oppført som «opsiddere» på Nordre Bye:
«Hans Amundsen 60 Aar, bruger 1 skippd tunge ½ pd smør.
Eigner 39 Aar, bruger 1 skippd.»
Hans er i matrikkelen 1666 oppført som eier av 1½ skippd. i Bye, dvs. hele bondedelen, og 1½ skippd. i Krogstad.

    Matrikkelen etter reskript 23.01.1665 for Nedre Romerike fogderi, 1666, viser:


  "
Matrikkel etter reskript 23.1.1665. Nr. 8: Nedre Romerike fogderi, 1666, Enebakk prestegjeld, fullgårder, folio 20a.

«Fulde Gaarder - Schylder
By Hans Amunds. - 2 Schippd. Thunge.
    bunden ejer Selff - 1½ schippd. med bøxell øfr aldt.
    Kronens Cannoni - ½ schippd. Thunge och ½ pd. smør.
Betr. ½ pd. smør reducerit till 2 lispd. Thunge Blifr saa,
    Schylder Herefter Aarlig ofr aldt - Thunge 2 schippd. 2 lispd.
Hafuer Lidet Schoug till Brende, ingen Hummelhauge.
Saar
    Bl.korn - 3 qtr. [kvart tønne].
    Hafre - 10 tn. [tønner].
    Hommelk. - 1 qtr.
Satt for Aarlig Thiende
    Bl:Korn - 3 qtr.
    Hafre - 4 tn. 3 sett.
    Hommelkorn - 1½ qtr.
    Liin Toug - 2 mark(?).
    Oest - 1 bpd.
Føder
    Kiør - 12.
    Ungfehe - 6.
    Søffr - 10.
    Hester - 4.
Kongl: Maytz: Aarlig wisse Rettighed
    Foring - ½ dlr.
    Wisøre - 8 alb.
    Leding - 1 1/3 alb.
    Høns - 1.
    Eng Arbeid - ½ dlr.»

    Hva de eiendommer Hans har overtatt angår, så hadde han en part av store Østenbøl, den samme som lensmann Halvor Hansen Østenbøl brukte omkring 1630, og hvor dennes sønn Hans eide 2 skippd. i 1647, mens Chrestopher Hoff i Spydeberg eide 4 lispd. og Hans Løken i Trøgstad eide 2½ lispd.

    For Krogstad er det det underlige at Hans Bye i odelsmanntallet i 1647 oppgis å eie 1½ skippd., mens Oluf Krogstad står oppført som eier av hele gården i et skattemanntall for samme år. Derimot er denne ikke omtalt i odelsmanntallet. I 1632 omtales Clemet Krogstad og i 1625 eier denne 14 lispd. i gården og 16 lispd. i Øvre Randem. Det kan se ut som at Hans Amundsens hustru har arvet Krogstad.

    Hvilken Rud han hadde part i kan ikke avgjøres, men var det en Rud i Enebakk, må det være Rud på Hammeren. I 1666 eier han imidlertid ikke noe i denne gård, og det er derfor rimeligst at han hadde part i Rud i en annen bygd. 3

 

 1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 170.
 2. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 163.
 3. Koppskatten i 1645, Akershus Len, Nedre Romerike fogderi, Eigneback Prestegield, folio 38. Skattematrikkelen av 1647, Nedre Romerike fogderi, Eigneback prestegield, folio 105. Manntallet i 1664-66, Fogdenes manntall: 2.3 Nedre Romerike fogderi, folio 243. Matrikkel etter reskript 23.1.1665. Nr. 8: Nedre Romerike fogderi, 1666, Enebakk prestegjeld, fullgårder, folio 20a. Birger Kirkeby: Enebakk Bygdebok, Bind II, side 529. Johan Garder: En slektskrets i Enebakk mellom 1600 og 1700, Romerike Ættehistorielags Årbok, Bind I, side 259-260. Elise Eng: Eng-slekten og tilknyttede slekter, side 371.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26