Christen Baardsen Høntorp Vestre
1627?-1703
Odelsbonde.

>
       
f
Baard Høntorp Vestre. Født omkring 1579. Død 1660 på Høntorp Vestre, Trøgstad (ØF). Odelsbonde.
 

Christen Baardsen Høntorp Vestre. Født omkring 1627 på Høntorp Vestre, Trøgstad (ØF). Død 1703 på Høntorp Vestre, Trøgstad (ØF). Odelsbonde.
Gift 16.11.1662 i Trøgstad (ØF) 1 Gro Torersdatter Høntorp. Født omkring 1631.
Død 1711 på Høntorp Vestre, Trøgstad (ØF).
Begravet 26.04.1711 i Trøgstad (ØF). 2
Ole Christensen Morstad/Mellegaard Vestre. Gårdbruker.
Født 1665 på Høntorp Vestre, Trøgstad (ØF).
Døpt 30.04.1665 i Trøgstad (ØF). 3
Død 1744 på Mellegaard Vestre, Trøgstad (ØF).
Begravet 20.12.1744 i Trøgstad (ØF). 4

Biografi - Biography

Odelsbonde.
Født omkring 1627 på Høntorp Vestre, Trøgstad (ØF).
Død 1703 på Høntorp Vestre, Trøgstad (ØF).
Begravet 20.05.1703 i Trøgstad (ØF). 5

    Landskommisjonens «Jordebog» fra 1661 viser:


  "
Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 14a.

«Bonde Goedtz: Høntorp, Lauris och Christen paaboer Schylder til
    Sl: Baard Høntorps Arfuinger - Meell 18 Lispund.
    LandzEyer Sigri Grydeland i Krogstad Sogen - 2 Lispund.
Baard Høntorps Arfuinger biuger.
Skoug Till gierdefang och Brendewed - Er ehn Ringe hommelhauge.
Skatter:
    Smør - 10 bz. - 18 ß.
    Korn - 1½ Spand - 1 mk. 6 ß.
    Ledingspenge - 2 alb. - 2 alb.
    Foring - ½ dr. - ½ dr.
    Pram Arbeid - 1 dr. - 1 dr.»

    Gro og Christen giftet seg i 1662:
«Judica (5. søndag i fasten) Spon Christen Baarsen Høntorp Grøe Thorerd.». De ble «Copulered» 25. søndag etter Trefoldighet.

  "
Prestenes 2. manntall i 1666: 2.1 Trøgstad prestegjeld, folio 25.

    Ved manntallene i 1664 og 1666 har Noo 48 Vestre Høntorp en skyld på 1 skippund. Det andre prestemanntallet fra 1666 viser:
«Christen Baardsen bruger er 33 Aar».
Som «Deres sønner» nevnes:
«Baard Christensøn 2½ Aar»
«Oluf Christensøn 1 Aar».
Under «Sønner» oppføres «Torer Amundsøn soldat, tiensted, er 36 Aar».
    I fogdenes manntall i 1664 oppgis Christen å være 30 år. Her føres «Tienstedreng Elluf B(?)ryilsøn 20 Aar».

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678. «Rostieneste» (odelsskatt) og leilendingsskatt.

    Myndighetene viste store oppfinnsomhet når det gjaldt skatteinndrivelse også den gang. Christen betalte i 1678 «Rostieniste» (odelsskatt), den «Visse Indkomst» inntegnet i kongens jordebok, leilendingsskatt, tiende, bygg- og høyskatt og proviantskatt.

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678 - Rosstjeneste - Trøgstad - Bilde 181.

    «Jordeboeg Paa Proprietariernis Eyende Jordegods udi Heggen och Frølands Fogderi
Beligende huor aff Dend Naadigste paabudne Rostieniste suaris pro ANNO 1678.
Trøgstad Sogn - Jordegods som Bønder og Andre, udi Sognet eyer, och udi fougderiet Beliggende:
    Christen Høntorp och hans med Arfuinger.
        i Høntorp - 18 Lispd.
        i Langsæter - 1 fær.
        i Tueten 4 Lispd. 6 bzr.»
    9½ Lispd i Høntorp, fjerdingen i Langsæter og 4 Lispd. 1 rem. i Tueten
    er odelsgodset til «Baard Hontorps Arfuinger».

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678 - Leilendingsskatt - Trøgstad - Bilde 278.

    «Heggen oc Frøllands fougderies Mandtal huor Efter Leilendingskatten
Aar 1678 Och til aars Dagen ANNO 1679 - Trøgstad Sogn:
    Høntorp som Christen paaboer, Schylder
        som Hand self eyer - 8½ Lispd.
        Baard Høntorps Arfuinger her ibm. - 9½ Lispd.
        Till Hofuell Grydeland Krogstad Sogn - 2 Lispund.
            Thunge 1 pund.
    Besidderen och Baard Høntorps Arfuinger biuger».
    Leilendingskatten settes til 4 dlr.

  "
Fogderegnskapet Heggen og Frøland 1678. I tillegg til leilendingsskatt og eventuell «Rostieneste» (odelsskatt), omfattet beskatningen «Visse indkomst» inntegnet i kongens jordebok, tiende, bygg- og høyskatt og proviantskatt.

    «Jordebog Ofuer Heggen och Frølands fogderies Visse Indkomst
Beregnet fra Nyt Aar = 1678 och till aars Dagen ANNO 1679 - Trøgstad Sogn:
    Høntorp Christen
        Smør - 15 bzr. - 18 sk.
        Korn - ½ Spd. [Spand] - 1 mk. 6 sk.
        Ledingspenge - 2 alb.
        Foring - ½ dr.
        Pramarbeid - ½ dr.»
    «Tiende Mandtals Register Udi Heggen och Frøllands Fogderi pro Anno 1678 - Trøgstad Sogn:
    Høntorp Christen
        ½ setting Roug, 1 kanne Huede, 1 quart Bl: Korn, ½ setting Tore och 2 tønner Hafre».
            (1 tønne = 4 kvarter = 12 settinger = 48 kanner = 192 potter).
    «Mandtall ofuer dend Naadigste paabudene Tønde Biug oc halfandett Les Høe af huer fuld gaard
Beregnet udi Penge anslagen Nemlig for = 1 tn. Biug = 2½ rdr. och = 1 Les Høe = 2 rdr.
forfalden in Anno 1678 - Trøgstad Sogn:
    Høntorp Christen - 1 Schippund.
        Anslagen for Biug - 1 rdr. 24 sk., for Høe - 1 rdr. 48 sk.»
    «Heggen oc Frøllands Fougderies Mandtal Ofuer Den Naadigste Paabudne
Proviantt Skatt Oppebørsel for ANNO 1678 - Trøgstad Sogn:
    Høntorp Christen - 1 Schippund - Schatten: ½ dr.»

    06.09.1686 gikk Christen Høntorp til sak mot Torkel Fradzvold for en våpenbørse som han skal ha beholdt siden siste ufred verd 3 rdr. Dom (HF tingbok nr. 24a, folio 13a) .
    10.10.1687 solgte Christen sammen med Gudmund Øyestad, Christen Mikkelsen og Harald Findzrud, alle boende i Trøgstad, og Lars Halstensen i Spydeberg 1 fjerding i Nordre Langsetter til Brynil Hansen ibidem. Transporten ble tinglyst 02.12.1687 (HF tingbok nr. 24b, folio 31a).
    03.12.1687 utstedes et skjøte fra Gudmund Øyestad og Harald Findzrud til Christen Baardsen på 1 lispund med bygsel i Høntorp. Tinglyst samme dag.
    18.03.1689 utstedes et skjøte fra Laurits Christoffersen Rød i Vestby og Torkel Håkensen Gryteland i Kråkestad til Christen Baardsen Høntorp på 2 lispund uten bygsel i Høntorp for 10 rdl. Underskrevet på Gryteland og tinglyst 20.10.1690.
    29.03.1691 utstedes et skjøte fra Truls Jakobsen Høntorp til Christen Baardsen Høntorp på 8½ lispund med åsæterett i Høntorp mot 50 rdl. Tinglyst 25.06.1691.
    25.06.1698 går Christen Høntorp til sak mot Jon Øyestad Ødegaard for 3 mark. Dom.

    Christen døde i 1703:
«D. Exáudi (6. søndag etter påske) Christen Høntorp gl. 76».

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1683-1705, folio 499a.

    Skiftet etter Christen ble avholdt 24.09.1703. Boet hadde 1 skippund jordegods i Høntorp med bøxel. Formuen var drøyt 228 dlr.:
                        «366
    Anno 1703 d = 24 September er Registering oc Schifte holden paa Hontorp i Trøgstad Sogn efter Sahl: Christen Baardsen imellem hans efterlatte hustrue Groe Torersdatter paa den Ene och begge deris sammen auflede børn, Baard, Olle, Torer, Niels, Hans oc Lars Christensønner, Ragnil oc Kirsten Christensdøtre, paa den anden Side som alle er myndige undtagen de 2de pigebørn, som samptlige var tilstede, Udj Nerverende 2de worderingsmænd Jens J..aas oc Peder Gimmingsrud, sampt Bøyde Lensmanden Torer Hochaas er da boens midler saa vit som blef anvist Rigtig Registeret och worderit som bestaar udj eftermelde..
...
    Jordegodz
i Høntorp med bøxel - 1 Schippd.
hvilket schippd. goedz samptlige børn bevilger deris Moder Landschyld fri hindes Lifstid.
...».

  "
Trøgstad sogn, Heggen og Frøland fogderi, Ekstraskatt 1711 - Høntorp Vestre.

    «Skoskatten» 1711, en vanlig betegnelse på en engangsskatt i 1711 på skotøy, parykker, fontanger, karosser, chaiser og karjoler, samt på tjenestefolks lønn, påbudt i forordning 21.02.1711.
    Enkelte grupper var fritatt eller utelatt, blant annet husmenn som var utskrevne soldater og deres familier, spedbarn og personer uten fast bopel.
    Satsen var 3 skilling per skopar. Det ble sannsynligvis ikke foretatt reell telling av skotøy, men beregnet for eksempel to par per person i gårdbrukerfamilie og ett par per person i husmannsfamilier og liknende.
    Av tjenestefolks årslønn skulle 1/6 gis i skatt. Husbonden skulle innbetale dette og trekke tilsvarende fra tjenerlønnen.

    «Høntorp Vestre
Lars oc Baard med deris Søster - 6 par sko.
1 tienstepige - 2 par sko - Årslønn 1 Dr 36 sk. - 6te part 22 sk.»
tilsammen 8 par sko á 3 sk. = 24 sk.
Sum skoavgift og 6te part av tjenestefolklønnen 46 sk. 6

 

 1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Spons Copul», folio 115 og 116.
 2. Kirkebok Trøgstad nr. 2: «Sepult», folio 23.
 3. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Baptizati», folio 124.
 4. Kirkebok Trøgstad nr. 3: «Baptisati & Sepulti», folio 152.
 5. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepultura», folio 287.
 6. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 14a. Manntallet i 1664-66, Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 303, Prestenes manntall: 2.1 Trøgstad prestegjeld, folio 4 og 25. Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678. Tingbok Heggen og Frøland nr. 24a, folio 13a; nr. 24b, folio 31b; nr. 25, folio 44b; nr. 26, folio 12b og nr. 30, folio 85a. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1683-1705, folio 499. Ekstraskatten i 1711.Trøgstad sogn, Heggen og Frøland fogderi.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26