Baard Høntorp Vestre
1579?-1660
Odelsbonde.

>
       
   

Baard Høntorp Vestre. Født omkring 1579. Død 1660 på Høntorp Vestre, Trøgstad (ØF). Odelsbonde.
Gift .
Christen Baardsen Høntorp Vestre. Odelsbonde.
Født omkring 1627 på Høntorp Vestre, Trøgstad (ØF).
Død 1703 på Høntorp Vestre, Trøgstad (ØF).
Begravet 20.05.1703 i Trøgstad (ØF). 1

Biografi - Biography

Odelsbonde.
Født omkring 1579.
Død 1660 på Høntorp Vestre, Trøgstad (ØF).
Begravet 27.05.1660 i Trøgstad (ØF). 2

Levde 1614 på Høntorp Vestre, Trøgstad (ØF).
    Det er to Høntorp-gårder i Trøgstad. Den ene, som betaler halv skatt i 1593 og 1594 brukes av Guttorm. Han fortsetter å drive denne gården i alle fall frem til 1645. Hans bruker gården i 1647. Landsskylden er da 24 lispund og 3 skinn.

    På den andre gården som er en fullgård, finner vi Astrij i 1593 og 1594. Engelbret har gården i 1604 og 1613.

  "
Landskatt Martini 1614, Heggen og Frøland fogderi, Trøgstad sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 36, legg 7, litra 4, bilde 13).

    I 1614 har Baard overtatt denne gården. Landskatten det året viser at han da eier følgende gårdsparter:
    «I Hønntorp ibid - 18 Lispund
    I Søedland ibid - ½ pundt
    I Outten - 1 F.ring
    I Ruser - 3 lispund
    I Nordby paa Id - 4 Setting Korn
    I Langsetter i Thrøgstad Sogen - 1 F.ring
    I Mansrøed - 6 lispund».

  "
Jordebok 1616-17, Heggen og Frøland fogderi, Trøgstad prestegjeld (Lensregnskap Akershus len (eske 41, legg 3, litra 8, bilde 5).

    Jordeboken fra 1616 viser de skatter som ble pålagt gården:
«Jordbog offuer Heggenn och Frølands Skibreder Fra Philippi Jacobi Dagh Ao 1616, och thill Aarsdagenn igienn Ao 1617, paa all denn Wisse Rentte och Jndkompt Konn: Maytr: aff Samme Skibreder lader Opbere aff en Huer Jn Specie som samme Jordbog Wuiser - Trygstad Prestegielld - Bundeguotzs.
Baard Hønthorp.
    Smør - 4½ b: merker - 2 alb:
    Kornn - 1½ spannd.
    Fuoring - ½ daller».

  "
Stattholderarkivet odelsjordebøker fra 1624 - «Trøgstadtt Prestegielld».

    I Stattholderarkivets adels- og odelsjordebøker fra 1624 for Heggen og Frøland skibrede er alle jordparter angitt som odels- pante- eller kjøpegods. Etter den tids lovregler var hevds- og løsningstiden 30 år, slik at oppgitt odelsgods skulle ha vært i slektens eie fra senest 1594 med mindre makeskifte odel mot odel senere hadde funnet sted:
    «OdellsBønderne aff Trøgstadtt Prestegielldt, Angiffuett deris Odels Jnndkumbst, Att Wehre Raadigtt, som Eptherføllger:
    ....
Baard Høenntorp
    Wdj Høentorp - odelsgoeds - 18 lpd.
    Wdj Lanngslett - odelsgoeds - 1 fxrg: [fjerding]
    Wdj Nistingen i Hoffuinsogn - odelsgoeds - 7½ lpd.
    Wdj Bruberg i Rachestasogn - odelsgoeds - ½ pd.
    Wdj Ottenn - odelsgoeds - 1 fxrg:
    Wdj Manndsrud - odelsgoeds - 6 lpd.
    Wdj Stumperud i Høland - panntegoeds - 1 fxrg:
                                               - odelsgoeds - 1 lpd.
    Wdj Rißer - panntt - 3 lpd.»

  "
Koppskatt 1645. Heggen og Frølands skibsrede, Thrøgstad Sogenn (Lensregnskap Akershus len, eske 186, legg 2, litra 23, folio 4).

    «Koppskatten» i 1645 oppgir:
«Baard Høntorp 3 piger 1 dreng».
Han betaler 1½ mark 8 skilling i skatt.
    Hans hustru må være død tidligere.

  "
Kontribusjonsskatt 1647. Heggen og Frølands fogderi, Trøgstad sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 193, legg 1, litra L, folio 7).

    Ved skattematrikkelen i 1647 var Baard bruker på Høntorp og betalte 6 dr. i skatt.
Han hadde selv 18 lispund av landsskylden.
Christoffer Rud i Wesbyesogn hadde 2 lispund.
Baard «Biuger bunden selff», dvs. han hadde bygselretten.

    Baard eier også 12½ lispund i Tuedenn, Trøgstad, 1 fjerding i Langsetter, Trøgstad og 7½ lispund i Nistinge, Spydeberg.

  "
Odelsbok 1656-57, 20 Frøland og Heggen (Lensregnskap Akershus len, eske 237, legg 6, bilde 5).

    I 1656-57 er Baard Høntorp [Vestre] «Effterschrefne» odelsskatt av egen påboende gård 18 lb.

  "
Kvegskatt 1657. Heggen og Frølands fogderi, Trøgstad sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 244, legg 2, litra 57, folio 4).

    Av Kvegskattlisten for 1657 ser vi at gården hadde 3 hester, 16 kuer, 12 sauer, 5 svin og 1 geit.
Det ble betalt 1½ Dr: 27 Sk. i kvegskatt.

  "
Kontribusjon jonsok og mikkelsmesse 1660. Heggen og Frølands fogderi, Trøgstad sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 256, legg 1, litra X, bilde 5).

    Kontribusjonsskatten jonsok og mikjelsmesse i 1660:
«Baard Høntorp - 18 lißpd,
    Christopher Rud i Neßbye Sogn - 2 lb:
        Thunge - 1 pund - 8 dr [i skatt],
Biuger Sielff.»
    «Pund» som masseenhet kalles også «libra» (romersk pund), forkortet «lb:».
Her er det tydeligvis ment lispund!

    Baard døde i 1660:
«Rogate (5. søndag etter påske) Bord Høntorp Æt(atis) 81 Aan». 3

 

 1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepultura», folio 287.
 2. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 110.
 3. Stattholderarkivet - Odelsjordebøker 1624-26, D IX pakke 8 XXII - 8. Heggen og Frøland skibrede, folio 493. Koppskatten 1645, Akershus len, 23 Heggen og Frøland fogderi, Thrøgstad Sogenn, folio 4. Skattematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Trøgstad sokn, folio 7 og 11, Spydeberg sogn, folio 23.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26