Hans Hansson Nord-Strømmen
1734-1785

>
       
f
Hans Hansson [Hedström/Kuja] Nord-Strømmen. Født mellom 1691 og 1699. Død 1779 på Nord-Strømmen, Lenvik (TR). Soldat, murmästare, bonde.
m
Birthe [Brita] Hendriksdatter. Født omkring 1689. Død 1785 på Nord-Strømmen, Lenvik (TR).

Hans Hansson Nord-Strømmen. Født 05.07.1734 i Kukkola, Nedertorneå - Alatornio, Lappland, Finland. Død 1785 på Nord-Strømmen, Lenvik (TR).
Gift 04.01.1757 i Lenvik (TR) 1 Andrea Antonetta Andreasdatter Boisen. Født 1725 i Trondheim (ST).
Døpt 20.02.1725 i Domkirken, Trondheim (ST). 2
Andreas Hansen Boisen Navaren Ytre. Festebonde, lagrettemann.
Født 1756 i Aursfjord, Malangen (TR).
Døpt 28.03.1756 i Tromsø (TR). 3
Død omkring 1831 på Navaren Ytre, Lenvik (TR).

Biografi - Biography

Født 05.07.1734 i Kukkola, Nedertorneå - Alatornio, Lappland, Finland.
Døpt 07.07.1734 i Nedertorneå - Alatornio. 4
Død 1785 på Nord-Strømmen, Lenvik (TR).
Begravet 1785 i Lenvik (TR). 5

Levde 1745 på Nord-Strømmen, Lenvik (TR).
    Det er trolig at det er «vår» Hans som ble født i Kukkola i Alatornio (Nedre Tornio) 05.07.1734 og døpt 2 dager senere.

  "
Kirkebok Alatornio 1707-39, 1734, fødte og døpte, folio 300.

Foreldre: Soldat Hans [Hansson] Murmästare og moder Brita Hendrichsdr.
Faddere:

    Ifølge et sesjonsmanntall omkring 1770 ble Hans født i Sverige. Han oppgis da å være 39 år gammel (Kilde: Personalhistorisk kildesamling 1626 - 1838, bind I, utgitt av Lenvik bygdemuseum, 1993).
    Vi vet at han flyttet sammen med sine foreldre til Lenvik tidlig i 1740-årene.

    I folketellingen for Lenvik 01.03.1770 finnes på gården «Nord Strøm», Hans Hansen med hustru Antonette, med barna Anders, Hans og Berte.
    Under rubrikken «Tjenere og andre i Huset værende» finner man «Gl. [gamle] Hans Hansen og Berte Hendricksdatter».
    Hans Hansen og Birthe Hendriksdatter må være foreldrene til Hans.

  "
Kirkebok Lenvik nr. 1, 1753-83. 1756: Kronologisk liste, folio 21.

    Hans måtte i 1756 avlegge skriftemål etter å ha fått sønnen Andreas med Antonetta utenfor ekteskap.
2. søndag i fasten (14. april) skrev presten i kirkeboka (Kirkebok Lenvik nr. 1, folio 21):
  «Domin. Reminisc.: Teneste udi Lenvig da ieg derhen Reyste med stor lives fare. - Comminic. 7.
    Publice absolveret Hans Hans: fra Strømen for Horeries Synd».

    Hans ble trolovet til Antonetta i Lenvik 4. søndag i advent (19. desember) i 1756 og gift 04.01.1757:
1756: «Domin Adv: 4. Trolovet Hans Hans: Strømmen Antonetta Andersd: Bøysen
           for hvilket ægteskab Caverer vi Toesten Toes: Johan Peters:».
1757: «4 Jan: Copuleret Hans Hans: Strømm Antonetta Andersd: Bøys:».

    «Anno 1761 dend 20de octobr. blev almindelig Høsteting holden paa gaarden Wang med Giisunds Tinglavs Almue. Retten blev betient af Sorenskriver Thomæsøn tilligemed efterskrevne Eedsoerne laugrettesmænd, neml. Anders Nielsen, Furøen, Peder Ols., Gavel, Søren Anthonisen, Botten, Jakob Anders., Jernsletten, Hans Hansen, Strømmen, Peder Olsen, Skougen, Niels Olsen, Bukskind, og Edis Olsen, Furøen. Ved Retten var tilstæde Kongel. Mts. Foged Sr. Wang.»
    På samme ting overtok Hans bygselen av Nord-Strømmen etter sin far. Vi vet derfor ikke om det var far eller sønn som på dette tinget var lagrettesman.

  "
Tingbok Senja og Tromsø nr. 49, 1753-64, folio 162b (Justisprotokoll Gisund tingsted høsten 1761).

    «Efter at Tinget var satt bleve tinglyste følgende af Hr. Kildal til Sand udstedde bygselbreve paa efterskrevne Jorder og til efterskrevne Personer. Hvilke Jorder ere af det Mensal gods til Sands Kirke og Præst, neml.:
    Til Hans Hansen paa 2 1/2 Punds landskyld i gaarden Nord Strømmen, som hans Fader, den gamle Hans Hans., for hannem haver opladt. Lev. til Tugth. 8 sk.»

    Strømmen i Rossfjorden var på denne tid nærmest helt kvensk/lappisk.

    O. Rygh skriver om Nord-Strømmen og Rossfjord i «Norske Gaardsnavne»:
    6. Strømmen ytre, skrives Stromen i 1567. Strømen i 1610, Strømmen i 1614, «Nord Strømen udi Mellangher» i 1661 og «Nord Strømmen» i 1723.
«*Straumr m., Strøm. Ligger ved en Indknibning af Rosfjorden i dens ydre Del, hvor der selvfølgelig er sterk Strøm. Daglignavnet Øijora kommer af «øyðijorð» f, Jord, Gaard, som er ubeboet. -- I den sidste Matr. skr. Straumen.»
    5. Rosfjord, skrives Roszefiord i 1567, Rødtzfiord i 1610, Rysfiord i 1614, Roßfiord i 1661 og Rogsfiord 1723.
    «Den ældste Skriftform kunde lede til at antage, at det er samme Navn som det gamle «Rossafjorðr» i Aure (Bind XIII side 439. 441), der ligesom Rosvik og Rosvaag paa andre Steder er sms. med Gen. Flt. af (h)ross n., Hest. Udt. med lukt o gjør imidlertid denne Forklaring uantagelig Magnus Olsen har (Arkiv XXII side 113 ff.) sammenstillet dette Navn med Rosfjorden i Lyngdal, som ogsaa udtales med lukt o, og formoder, at begge er opstaaet af ældre *Róðrsfjorðr [åpen o i «fjorðr»], hvori 1ste Led er «róðr» m., Roning. Dette har man usms. i Sønavnet Rore i Fjære og Landvig og i Gaardnavnet Ror i Rygge, som maaske opr. er Fjordnavn. Det er muligt, at *Róðrsfjorðr ogsaa er traadt istedetfor et ældre usms. Fjordnavn *Róðr. Betydningen maa vel være: en Fjord, paa hvilken man er nødt til almindelig at ro. I Skriftformen af 1723, som ogsaa senere har holdt sig i Skrift, har man et Exempel paa den almindelige Tilbøielighed til at indskyde et g (k) foran s med følgende Konsonant. Gaarden ligger ved den lange, smale Rosfjords Munding i Malangen.»

    Ved ekstraskatten i 1763 bruker Hans og Antonette «Nord Strøm». Hans foreldre har flyttet til Sandnæs.

  "
Ekstraskatt Senja og Troms fogderi 1762-65. Hovedmanntall 1763, E. Lenvik prestegjeld, side 83.

    Ekstraskatt Senja og Troms fogderi 1762-65. Hovedmanntall 1763, Lenvik prestegjeld:
«Gaardenes Navne
    Strømmen
Hvad enten det er propriet beenificeret eller selv eier gods
    benific:
Mænd og Kones Navne
    Hans Hansøn
    Anthonette Andreæs.
Piger over 12 Aar og deres Navne
    Elen Pedersdr:
Tilsammen
    3».

    Ved ekstraskatten i 1767 føres hans foreldre som fattige på Navaren under Molsnes. Hans jr. og Antonette er fortsatt brukere av «Nord Strøm».
    Året etter nevnes imidlertid begge foreldrene på «Nord-Strøm» under rubrikken for de fattige.

  "
Ekstraskatt Senja og Troms fogderi 1765-68. Manntall 1766-67, E. Lenvik og Hillesøy menigheter, side 169-70.

            «Mandtall over Lenvigs og Hillesøe Menigheder
    Angaaende Extra-Skatten fra 1te Octobr 1767 til 1te Octobr 1768.
Matrikkel Nummer: 16.
Gaardenes og Ejernes Nafne:
    Nord-Strøm - Trones Præstebols.
Mand og Hustruers Nafne:
        Hans Hansen.
        Antonetta Olsd. [Boyesen året før].
De fattige som siide paa enhver opsiders Lejemaal og er Vanfør Sængeligende og forarmet,
og ikke formaaer Skatten at betale.
    Peder Torgersen - Anne Ols.
    Christen Monsen - Pernella Tostensd.
    Hans Hans. - Beret Hendrichd:
    Lars Larsen - Beret Erichsd.
    Peder Larsen - Beret Andersd.
    Josefh Erichsen - Eli Ericsd.»

    Vi finner Hans og hans familie på «Nord Strøm» i manntallet fra 01.03.1770.


  "
Manntall avholdt 1 mars 1770 over alle av begge kjønn i Lenvigs og Hillesøe sogn transkribert av Lenvik Museum.

    Familien besto av Hans Hansen, hans hustru Antonette Boyesen, sønnene Anders og Hans, datteren Berte og fosterbarnet Anne Lindstrup.
    Under «Tienere og andre i Huset Værende» foreldrene til Hans - «Gl. Hans Hansen og Berte Henriksdtr.»" - og tjeneren Lars Larsen.
    På Nord Strøm bodde også Lars Larsen, hans hustru Berit Eriksdatte, to døtre og «gamle» Berit Eriksdatter.

    Hans døde på Nord-Strømmen i Lenvik i 1785 og ble begravet sammen med sin mor:


  "
Kirkebok Lenvik nr. 2, 1784-1820. 1785 «Begravelser», folio 201a.

    «Begravelser - Feste Lithanent:(?) ved Lenvig. Birthe Henricsdt. 96 aar - Hans Hans: 54 Aar».
Jeg har ikke funnet kirkedagen «Feste Lithanent:». Innførselsen i kirkeboken er plassert mellom «Tefte N. A.» (nyttår) og «Cantáte» (4. søndag etter påske).

    Det ble foretatt boregistrering etter Hans 27.07.1785:


  "
Boregistrering fra Statsarkivet i Tromsø - Kopiert av Alvin Andreassen.

    «O. B. Heiberg Giør Witterlig at Anno 1785 den 27 Julü, blev paa mine Vegne med min Fuldmægtig Gierler i overværelse af Lensmand Kiergaard med de 2de Vurderingsmænd Christopher Olsen Oldern og Peder Thomasen Hannes, holdet Registerings og Vurderings Forretning udi Stervboet efter afgl: Hans Hansen Nordstrømmen i Seniens Fogderie og Giisunds Tinglaw,
    Hvis Arvinger ere hans efterlevende 5 Børn
        Sc: Andreas Boiesen, Hans Hansen begge myndige,
        Birgitte Hansdtr gift med Anders Hansen Ramfiorden,
        Margrethe Marie ugift og Anna Frideriche Hansdtr ugift.
    Enken Anthonette Bojesen som Moder til disse Barn anwiste derpaa efterfølgende Conditioner.-
  1; den høistbydende modtager de kiøbte Ware med Hammerslag da ingen derefter for samme bliwer ansvarlig.
  2.Betalingen erlægges til Sorenskriwerens Fuldmægtig Gierler.
  3.Bekiendte og vederhæftige gives Credit med Betalingen til næste Høstting paa Wang men andre betaler strax eller stiller Caution; og skulle nogen over bestemt Tiid med Betalingen udeblive, maa de derfor taale Udpantning i deres Boe uden søgsmaal eller Dom.-»

    Det var et falittbo og det ble derfor avholdt auksjon over «Effecterne» samme dag.


  "
Boregistrering og en første auksjonsforretning som ble avholdt samtidig.

  "
Oppgave over debitorer i skiftet etter hennes mann, Hans Hansen Nord-Strømmen, datert 1785. Egenhendig skrevet av Antonetta!

    I skiftet etter Hans i 1785 finner vi så et egenhendig skrevet brev fra Antonetta med opplysninger om hvem som skylte penger til boet. Brevet slutter med «skrevet Af Mig Antonet Strømmen». Hun var altså litt skrivekyndig, og det selv etter å ha bodd blant en finsk og lappisk talende befolkning i over 25 år! Hun må en gang ha lært å skrive ganske godt!

    Da alt ikke ble solgt ved den første auksjonen, ble ny auksjon avholdt 25.10.1785.

  "
En andre auksjonsforretning ble avholdt 25.10.1785 - Kopiert av Alvin Andreassen.

                  «Auctions-Forretning
    Holden i Stervboet eftter afg Sl: Hans Hansen Strømmen den 25 Octobr 1785, over de Effectger og Eiendeele bemelte Stervboe tilhørende, som ikke ved første Auction d 27 Julu e:a: bleve bortsolgte:»

  "
Utdrag av underlag for skiftet datert 18.12.1786 - Kopiert av Alvin Andreassen.

    Utdrag av et underlag for skiftet datert 18.12.1786:
    «Samme Dato blev efter foregaaende Berammelse holdt offentlig Auction over dette Stervboes Eiendeele paa følgende Contitioner. Her indføres Conditionerne med den første Auctions Forretning.
    Eftersom den største Deel af Stervboets Effecter og Eiendeele ved denne Auction formodelst Mangel paa Libhabere bleve usolgte, saa er end viidere den næstpaafølgende 25de Octobr 1785, efter foregaaende Bekiendtgiørelse paa mine Vegne med Lensmand Kiergaard foretaget nye Auction over de usolgte Effecter i dette Stervboe paa følgende Conditioner. ...»

    Skiftet etter Hans ble avsluttet 18.12.1786.

    Da det var et «fallitboe» hadde boets «effekter» blitt solgt på 2 auksjoner året før. Blandt kjøperne var Hans og Andreas, sønnene til Hans.

  "
Skifteprotokoll Senja og Tromsø nr. 9 (skifteutlodningsprotokoll nr. 144), 1785-89, folio 200a- 200b.

    «Anno 1786 d. 18. Decbr Sluttet Skifte efter afgh: Hans Hansen Nordstrømmen i Giisunds Tinglag. Dette Fallit Boe er Registeret d: 27 July 1785 og samme Dato saaledes Auctioneret. -
    ....»

  "
Skifteprotokoll Senja og Tromsø nr. 9 (skifteutlodningsprotokoll nr. 144), 1785-89, folio 201a.

        «Kreature
...
         Smede og Verktøy
...
    End wiidere er den 25 October 1785 foretaget offentlig Auction over de wed denne Auction usolfte Effecter. Bemelte Auction lyder saaledes. -»

  "
Skifteprotokoll Senja og Tromsø nr. 9 (skifteutlodningsprotokoll nr. 144), 1785-89, folio 202a-.

    «Sterfboets Indtægt og Formue beløber
1. Ved den under 27: July a. p: holdte Auction er da bortsolgte Effecter udbragt til -
                                                                                       27 Rd 4 mark 14 sk.
2. Ved den sidste Auction er Effecterne udbragt til - 40 Rd 1 mark 15 sk.
3. De usolgte Effecter beløber efter ... til -
                                                                                        2 Rd 4 mark 4 sk.
4 Den udstaaende Gield til Boet er -
                                                                                        7 Rd 2 mark 13 sk.
                            Summa Sterfboets fulde Jndtægt = 78 Rd 1 mark 14 sk.
    Derimod er Giæld og Beswæring følgende
1. Skiftets omkostninger
....»

  "
Skifteprotokoll Senja og Tromsø nr. 9 (skifteutlodningsprotokoll nr. 144), 1785-89, folio 202b- 203a.

    «7. Do Rettighed til Klokkeren Jørgen Henrichsen 4 mark 8 sk, Udl. Annamme hos Hr Krogh 4 mark 8 sk.
    Naar disse prioriterede Fordringer tilsammen 24 Rd 1 mark 4 sk. fradrages Indtægten 78 Rd 1 mark 14 sk: bliver igienn til de øvrige og uprioriterede Fordringer 54 Rd 10 sk:-
    Bemelte Sterfboets uprioriterede Giæld er tilsammen 79 Rd 1 sk: Altsaa kan for hver 1 Rd som fordres pro qvota faaes 65 5599/7584 sk: der beløber til enhver i sær som følger, 1. Kiøbmand Johan D: Schlmmer fordres 26 Rd 5 mark 15 sk. kan faae 18 Rd 2 mark 15 sk.
....
    Derefter enhwer til Udlæg kan annamme.-
                                O.A. Heiberg». 6

 

 1. Kirkebok Lenvik nr. 1: «Trolovet, Copuleret». folio 27.
 2. Domkirken i Trondeim, ministerialbok nr. A03, 1713-28, Fødte og døpte 1725, folio 424
 3. Kirkebok Tromsø 1753-78: «Ægte og uægte Børns Daab, deris Faddere og Navne», folio 36.
 4. Kirkebok Alatornio (Nedertornio) nr. IK210, fødte og døpte, folio 300.
 5. Kirkebok Lenvik nr. 2: «Begravelser», folio 201.
 6. Kirkebok Lenvik nr. 1: «Publ: Absol:», folio 21. Tingbok Senja og Tromsø nr. 49, Gisund tingsted, 1753-64, folio 162b (transkribert av Lenvik Museum). Skattemanntall over Lenvigs og Hillesøe Menigheder fra 1766-67 og 1767-68, avsnitt 45 og 46. Boregistrering fra Statsarkivet i Tromsø - Kopiert av Alvin Andreassen. Skifteprotokoll Senja og Tromsø nr. 9 (skifteutlodningsprotokoll nr. 144),, 1785-1789, folio 200a-203a. Alvin Andreassen, Billingstad (Januar 1999, trykt i Yggdrasil): Antonetta Andreasdatter Boisen (Boysen, Boyesdatter ets.) på gården Nord-Strømmen i Lenvika.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-11