Brynild Syversen Dynjan/Rom Nordre
1723-1806
Gårdbruker.

>
ff
Ole Sifuersen Graverholt. Født omkring 1653. Død før 1720 på Graverholt, Kinnestad, Setskog, Høland (AK). Husmann.
fm
Anne Torstensdatter. Født omkring 1656. Død 1720 på Graverholt, Kinnestad, Setskog, Høland (AK).
mf
Anders Halfuorsen Stenbye. Født omkring 1661 på Stenbye, Rømskog, Rødenes (ØF). Død 1733 på Graverholt, Kinnestad, Setskog, Høland (AK). Gårdbruker.
mm
Giertrud Kieldsdatter Stenbye. Født omkring 1653. Død 1733 på Graverholt, Kinnestad, Setskog, Høland (AK).
f
Syver Olsen Graverholt. Født omkring 1682 på Graverholt, Kinnestad, Setskog, Høland (AK). Død 1758 på Ruud Nedre, Trøgstad (ØF). Husmann.
m
Ragnild Andersdatter Stenbye. Født omkring 1693. Død 1735 på Graverholt, Kinnestad, Setskog, Høland (AK).

Brynild Syversen Dynjan/Rom Nordre. Født 1723 på Graverholt, Kinnestad, Setskog, Høland (AK). Død 24.04.1806 på Rom Nordre, Askim (ØF). Gårdbruker.
Gift 21.11.1748 i Eidsberg (ØF) 1 Kirsti Enersdatter Fjeld Nordre. Født 1727 på Fjeld Nordre, Trømborg, Eidsberg (ØF).
Døpt 10.04.1727 i Trømborg, Eidsberg (ØF). 2
Død 1805 på Rom Nordre, Askim (ØF).
Begravet 1805 i Askim (ØF). 3
Ener Brynildsen Gudim Nedre. Gårdbruker.
Født 1755 på Dynjan, Trømborg, Eidsberg (ØF).
Døpt 22.06.1755 i Trømborg, Eidsberg (ØF). 4
Død 07.05.1830 på Hauger, Askim (ØF).
Begravet 15.05.1830 i Askim (ØF). 5

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Født 1723 på Graverholt, Kinnestad, Setskog, Høland (AK).
Døpt 10.10.1723 i Løken, Høland (AK). 6
Død 24.04.1806 på Rom Nordre, Askim (ØF).
Begravet 02.05.1806 i Askim (ØF). 7

Flyttet 1755 fra Dynjan, Trømborg, Eidsberg (ØF) til Rom Nordre, Askim (ØF).
    Brynild kom fra husmannsplassen Graverholt under Kinnestad i Setskogen, Høland:
Døbte 1723: «Dom 20 post Trinit Løgen
D 12 Okt Syver Graverholtis Sønn Brynnild»
Faddere var Jøran Graverholt, Kari Aammodt, Mari og Even Kinnestad og Guldbrand Aammodt.

    22.06.1746 kjøpte Brynild 15 lispund i Dynjan [Dyngen] av sin bror Ole for 70 Rdl. Dynjan hadde en samlet skyld på 1 skippund 10 lispund:

  "
Pantebok Heggen og Frøland nr. 5, 1745-61, folio 25b.

    «Jeg Underforseiglede Ole Syversen Dyngen, Dragon Grd. Her. Capitain Wogns Compagnie, Kiendis og hermed for alle og Enhver Vitterlig giør, at jeg med frie Willie og hustrues ja willie og Samtycke, haver solgt og afhendet, saa som jeg og hermed Sælger, Kiøder og afhænder, halve aasædes Retten over gaarden Dragoun qvarteret Dyngen udj Trømborg annex til Eidsberg Præstegield beliggende, skyldende 15 lispund tunge, til min kiære broder Brynild Syversen som derfor haver betalt mig penger 70 Rdl., siger halvfierdesinds tuifge Rigsdaler Courant, Og som benefnte min broder haver betalt mig for benefnde penge halvfierdesinds tunge Rigsdaler, saa skal bemelte Aasædes Ret over halve gaarden Dragoun qvarteret Dyngen herefter følge og tilhøre min Kiære Broder merbemelte Brynild Syversen hans W... hustrue og Sande arvinger, som Een Evindelig uryggelig og Uimodsigelig Ejendom, med alle de herligheder der tilliger og af arilds tiid tillagt haver, til den Ende jeg hermed fraskriver mig Hustrue og Arvinger, aldri dermeere lod, deele Ret eller Rettighed til eller udj oft bemelte halve Aasædes Ræt, og forpligter mig hustrue og arvinger Saavel al være min Kiære broder Brynild Syversen og arvingers fulde og faste hiemmel efter loven, som i fald imod forhabning nogen prætention derpaa formeedelst min eller arvingers Vand hiemmels brøst, skyld maatte indløbe da at svare og Repondere hannem ald den Skade og tab hand deraf maatte faae eller have, og det saa tilstrekelig som loven den sælgende saa den anbefaler og tilpligter, hvilket all jeg under min egen haand og fortrøgte Zignete Bad fæster og bekræfter, og til ydermeere Sikerhed for Kiøberen haver jeg førmaned de Velagte og forstandige Dannemænd Ole Field og Christopher Kraasbye Underskrife med mig til Vitterlighed at Forsergle.
    Datum Becheward den 22 Junü 1746.
Ole Syversen Dyngens Nafn».

    O. Rygh skriver om Dynjan i «Norske Gaardnavne»:
Gård nr. 156 Dynjan, skrives «i Dynianda» og Dyniande [nordre] i den « Røde Bog», Dønnien i 1593, Dynngenn 01.01.1604 og Dyngen i 1612, 1616 og 1723.
«Dynjandi» betyr drønnende, av dynja, drønne. Forekommer ellers som navn på fosser og fossende elver, «her skal ogsaa være en Fos, men den maa være liden, da den er i en Bæk».

    «1748 Oct 13 fæstet Brynjuld Syverssøn Dynjen til Pigen Kirsti Enersdatter Field. Cautionister Knud Svennebye og Niels Field. Copulert 21.11 i Eidsberg».

    Frem til 1755 bodde familien på Dynjan.

    Ole Helgesen solgte Nordre Rom til Brynhild 22.10.1755 for 500 rdl., tinglyst 30.10.1755. Til dette kjøp lånte Brynhild 471 rdl. I 1760 kjøpte Brynhild Spydeberg kirke med tilhørende jordegods. Han makeskiftet kirkens bygsel i Nedre Skjersker med tilsvarende bygsel i Nordre Rom.

    Skiftet etter hans svigermor ble avsluttet 20.01.1774. 03.04.1775 selger så Brynild sammen med sin svoger Knud Enersen Skavog 11 lispd. 2 remål og 1/3 bsm. i Nordre Fjeld til Joen Enersen for 400 Rdl., tinglyst 17.07.1775:
«Underskrevne Knud Enersen Skavog og Brynild Syversen Rom i Aschim Præstegield tilstaar hermed Witterligt for alle at vi med godt overlæg og hustruers samtycke har solgt, skiødt og afhændt, ligesom vi og haver solgt skiøt og aldeles afhændet efterskrevne jordeparter i gaarden nordre Field i Trømborg Annex til Eidsberg Præstegield, neml:
ieg Knud Enersen Skavog paa egne Vegne som ...
               efter skiftebrev av 23 Januar 1754, 11 October 1766 og 20 Januar 1774
               arvelig er tilholden 5 lispd. 3 Rem. 2/3 bz. med bøxel for 200 Rd. ...
og ieg Brynild Syversen Rom paa min hustrues Kirsten Enersdatters vejne
...
tilsammen jordegods 11 lispd 2 Rem 11 1/3 bsm tunge med bøxel for Penge 400 Rdl, til wores kiere Broder og Svoger Joen Enersen og hans arfinger,
...».

    I 1797 solgte Brynild såvel Rom som Spydeberg kirke til sønnen Paul for 2700 Rdl.


  "
Follketellingen i 1801, folio 364b.

    Ved folketellingen i 1801 oppgis Brynhild å være 78 år og bosatt på Nordre Rom hos sin sønn Povel.
    Det bodde 2 familier med ialt 15 personer på gården.

    Brynild døde i 1806:
«Maj 2: Brynild Syversen nordre Rom af Alderdom og Q..... 1 Aar», 82 år og 7 måneder gammel.

    Skiftet etter Brynild ble avholdt 06.05.1806:


  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 10, 1797-1807, folio 507a - Øvre del.

    «Skifte Forretning efter Afgangne Mand Brynild Syvertsen Nordre Rom i Aschim Præstegield Begyndt og Sluttet 6 May 1806.
    Nicolai Storm Riegels Sorenskriver over Heggen og Frøland Giør Witterligt at Aar 1806, den 6te May blev Skifte Retten efter ef.. foregaaende anmeldelse
...
sadt paa Gaarden Aasgaard i Esberg Præstegield for at Skifte og Dele den under 24de April Sidstleden afdøde Brynild Syversen Nordre Rom i Askim Præstegield efterladenskaber i mellem hans igienlevende arvinger. Nærværende som Skifte vidner de ud af Laugrettismænd Paul Olsen Morkvædt og Daniel Willumsen Braatten til Langebraate af Askim Sogn.
Hvorda: Loufmand Gram lad fremlevere den af Skifteforvalteren under 25de April Sistleden udstæde Placat med Paategning at samme forkyndt ved Askim Kircke, Søndagen den 4de May Sistleden Saalydende.
    Aar 1806 den 4de May er denne Placat forkyndt ved Askim Kircke i Almuens Paahør leste
    Valter Gram.

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 10, 1797-1807, folio 507a - Nedre del.

Hvorda: Efter denne Indkaldelse Indfandt Sig og Blev Opgivet den af .. de Arvinger at være følgende:
1 Eldste Søn Gulbrand Brynildsen er død men haver efterladt Sig følgende Børn
    a Søn Christen Gulbrandsen 11 Aar gammel og værende paa Gaarden Nordre Rom.
    b Søn Anders Gulbrandsen 8½ Aar gammel værende paa Svinægle i Askim.
    c Datteren Mari Gulbrandsdatter ½ Aar gammel ligeledes paa Svinægle.
2 Anden Søn Christian Brynildsen gift og for lenge siden Myndig og
              boende paa Gaarden Borger i Scibtvedt Præstegield,
              men ej tilstæde formeldst Sygdoms forfald.
3 Tredie Søn Ener Brynildsen Myndig og boende paa Gaarden Nedre Gudim i Askim og nu tilstæde.
4 Fierde Søn Syvert Brynildsen myndig og boende paa Elsnæs i Esberg Præstegield og nu tilstæde.
5 Femte og yngste Søn Paul Brynildsen Myndig og
              boende paa Gaarden Nordre Rom i Askim Sogn og nu tilstæde.
6 Eldste Datter Ragnild Brynildsdatter gift med Anders Mathiasen og
              boende paa Gaarden Fundingsrud i Esberg Præstegield.
7 Anden Datter Catharine Brynildsdatter gift med Gulbrand Andersen og
              boende paa Gaarden Waayen i Haavind Annex til Spydeberg Præstegield.
8 Tredie og yngste datter Gunild Brynildsdatter gift med Frantz Jørgensen og
              boende paa Gaarden Dehlind i Askim Præstegield.
Som verge for de umyndige i dette boe blev udsat for Christen Gulbrandsen hans morbroder Ole Christensen Svinægle af Askim og for Anders og Maria Gulbrands Søn og Datter deres farbroder Syver Brynildsen i Elsnæs som tillige mødte Paa sin syge fraværende broder Christian Borgers vegne og indtog og lovede disse verger at passe de umyndiges Ret under dette skifte saaledes som de efter Loven og Anordningen sin Tid agter at tilsvare og forsvare. De anførte gifte Døtres mænd var tilstæde.
....».

    Bruttoformuen ved skiftet etter hans død var Rdl. 700-3-16, netto Rdl. 667-2-15. 8

 

 1. Kirkebok Eidsberg nr 3: «Desponsandi & Copulande», folio 185.
 2. Kirkebok Eidsberg nr. 1: Døpte, folio 227.
 3. Kirkebok Askim nr. 3: «Begravede», folio 56.
 4. Kirkebok Eidsberg nr. 3: Døpte, folio 152.
 5. Kirkebok Askim nr. 4: «Døde Mandkjøn», folio 227, nr. 13.
 6. Kirkebok Høland nr. 1: «Døbte», folio 58.
 7. Kirkekbok Askim nr. 3: «Begravede», folio 56.
 8. Pantebok Heggen og Frøland nr. 5, 1745-1761, folio 25 og 358; nr. 6, 1761-1787, folio 333. Folketellingen for 0114 Askim i 1801. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 10, 1797-1807, folio 507. Gårdshistorie for Askim, Bind 3, side 308.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26