Kari Villumsdatter Sletner
1610?-1699?

>
ff
Henrik Hansen Sletner. Født omkring 1547. Død 1627 på Sletner, Eidsberg (ØF). Odelsbonde.
     
f
Villum Henriksen Sletner. Gårdbruker.
 

Kari Villumsdatter Sletner. Født omkring 1610. Død omkring 1699 på Sletner, Eidsberg (ØF).
Gift før 1646 i Eidsberg (ØF) Lars Størkersen Aas Vestre/Sletner. Odelsbonde.
Født omkring 1604 på Aas Vestre, Eidsberg (ØF).
Død omkring 1687 på Sletner, Eidsberg (ØF).
Størker Larsen Sletner. Odelsbonde.
Født mellom 1636 og 1645 på Aas Vestre, Eidsberg (ØF).
Død 1730 på Sletner, Eidsberg (ØF).
Begravet 06.08.1730 i Eidsberg (ØF). 1

Biografi - Biography

Født omkring 1610.
Død omkring 1699 på Sletner, Eidsberg (ØF).

    Kari og Lars hadde følgende barn:
1736-45: Størker, overtok Sletner, gift med
               I. Margrete Gunndersdatter,
              II. Aaste Andersdatter Nord-Moen.
Ca. 1654: Henrik.
Anne, gift med Sakse Olsen Mørkved i Askim, død i 1677.
Inger, gift med Paul Olsen Melleby i Hærland.
Maren, gift med Tord Olsen Løken i Hærland.

    Allerede omkring 1670 overtok den eldste sønnen Størker en del av gården, kanskje halvparten. Etter at Lars døde, fortsatte Kari som bruker på den andre halvparten, men det var nok sønnen Henrik som sto for gårdsdrifta.

    13.06.1688 reiste fogden sak mot Henrik og Gunor Halvorsdatter for leiermål. Dom falt 29.06.1689 (HF tingbok nr. 24c, folio 10a og 37a, nr. 24d, folio 9a). 28.11.1701 ble det ført et tingsvitne om at Gunnor Halvorsdatter «som Henrik Sletner besov i 1689», er død for 8-10 år siden (HF tingbok nr. 31, folio 109b-110a).

    «Henric Larssøn Sletner» døde i 1735, 90 år gammel, og ble begravet 01.11.1735 (Kirkebok 2, folio 78).

    Skiftet etter Kari ble avholdt 10.10.1699. Boet eide fjerdinger tunge i Sletner, men ellers ikke noe jordegods. De to sønnene fikk 8 1/3 lispund tunge hver, de to døtrene halvparten så mye. Datteren Anne var død, og hennes barn arvet ikke noe i gården, men de fikk 10 rd., som var verdien av en søsterlodd av løsøret. Hele løsøreverdien utgjorde 70 rd.:

    "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1683-1705, folio 428b.

    «No 302:
    Anno 1699 d = 10 Octobr er Schifte och Deling Holden paa Sletner Dragon Quartier i Edsberig Sogn efter Sahl: Karen Willombsdatter imellem Hindes efterlatte børn, Størcher oc Henrich Larssønner Inger og Maren Larsdøtre alle myndige och tilstedeverende, ofuerverende H. Capt: Vittinghoff, Lendsmand Lorents Jacobsen oc 2de Mænd Peder Field och Peder Fiøs.:
    Huor da først bref efterspurdt den Sahl: Quindes midler udj Løsøre, da til anfungen Suavit at de sig selfue det imellem har deelt, effterdj de alle er myndige, oc foræint med Rolf Mørcktued at de schal betalle til hannem och Sahl: Saxe Mørcktued Samptlige ... = 10 Rd = som vedkom en Søsterlod af Løsøret.
        Jordegods
    Efter den Sahl: Kuinde er til deling udj Sletner med bøxel 1 Schipd: 5 lispd.
.....
    Saaledis paa Arfuetompten Pahterit bekrefttis med Egenhand och Signet. Actum et Supra» 2

 

  1. Kirkebok Eidsberg nr. 1: «Begravne», folio 271.
  2. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1683-1705, folio 428b. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 164-165.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26