Lucretia Frantzdatter

>
    mf
Oluf Trauten.
mm
Joron Guttormsdatter Trauten. Født omkring 1500 på Trauten, Sand, Nord-Odal (HE).
f
Frantz Frantzsøn Flor. Sogneprest.
m
Margrethe Olufsdatter Trauten. Født omkring 1530 på Trauten, Sand, Nord-Odal (HE).

Levde fra 1580 til 1594.
    Lucretia Frantsdatter fikk en uheldig skjebne. Hun er kun kjent fra omtalen i forbindelse med hennes lille «forseelse» som endte med barn. Denne omtales i «Biskop Jens Nielssøns visitasbøger og reiseoptegnelser 1574-1597», utgitt av Yngvar Nielsen (Kristiania 1885), her gjengitt i sin helhet:
    «Thenn 24. Septemb. [1594] kom Rasmus Bagge fogeden til Nannestad, samme thid giorde bispen maaltid paa kammerit, och prouisten her Seffren, Rasmus Bagge, her Lauritz och Christopher Jenssen. Samme tid komme de vdj snack om her Lauritzis søster Lucretia Frantzdaatter, hendis forseelse och lod fogeden hende och en vng karl ved naffn Haluord Haluordsen som lendtzmanden haffde fangit, och hun schylde for at vere hendis mødemand komme ind, och var hendis moder Margrete och Rønnoug her Lauritzis samme tid tilstede, och hørde der paa, at fogeden tilspurde Lucretia huo der vaar barnefader, da først bekiende hun den Haluord at haffue først verit i handel met hende vdj her Augustins gaard vdj en stolpebu suall och siden bekiendte hun och en anden ved naffn Oluff Nielssen paa Skattim vdj Høland. Der effter tilspurde bispen fogeden och de andre som der vaare forne[vnte] Haluord om hand haffde beliggit hende, huor til hand suarit ney, saa ginge her Seffren och lendtzmanden vd for dørren met hannem, och bade hannem bestaa sandhed anten han vaar wschyldig eller schyldig, da suarede hand, at hand viste icke huad hand schulle giøre. Der met ginge de ind igien och kunde icke faa andet suar. Men langt omsier effter at de vaare nedgangne lendsmand och hand: kom lentzmanden och en anden mand met hannem och forne[vnte] Haluord, och sagde at han bekiendet. Da sagde bispen til hannem, see til, du liuffer iche paa dig sielff oc siger en anden ney och at de vaarst nødt til at sige det. Da sagde han ney. Der met ginge de hen. Oc bleff det sagt at de schulle allesamen møde paa Skismoug».

    Hvordan det siden gikk med Lucretia og barnet, se det sier historien intet om. 1

 

  1. Jan Fredrik Anker Solem: Laurits Frantssøns etterslekt (Del A), NST, Bind XXXVIII 2001, side 9-10.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26