Sirij Aaser Søndre
-1623?

>
       
   

Sirij Aaser Søndre. Død omkring 1623 på Aaser Søndre, Askim (ØF).
Gift Aslach Iffuersen Aaser Søndre. Gårdbruker.
Død omkring 1621 på Aaser Søndre, Askim (ØF).

Biografi - Biography

Død omkring 1623 på Aaser Søndre, Askim (ØF).

    Sirij var antagelig Aslachs andre hustru i et barnløst ekteskapet

    Om hun hadde vært identisk med datteren til Smed Evensen på Søndre Langsætter, ville hun ha vært nevnt som arving i skiftet etter Peder Anundsen Rygge i Hobøl som ble avholdt 21.03.1622:
    «Wy effterschreffne Aslack Rigeszemb, Suende Huull, Askild Houg, Annders greager, Nerij Houffinn och Mickell Merenn, Sorene Laugrettismennd Vdj Moszedall Sambtt Jenns Christensszønn thingschriffuer, giørre Witterligt, Ad Ano 1622 thennd 21 Martij Ware Wij paa Rigenn ibedem offueruerendis Hederlig och Wellerde Manndt Her Adriann Hansszøn Sogneprest till Hobell, Erlig och Welact Christenn Christensszønn fogitt offuer Rackestadt Lheenn, och Jonn schrigstadt Lensmanndt, effter Som wij aff forne Lensmannd Var tilneffndt Saa och tilbedenn, Aff Anne Olluffsdatter, att Lodnne och bytte Jmellom hinde, och Hindis MedArffuinger, Huis Arffue, baade Wdj Løsze och fasteguodts, Som thømpttis effter Affgangenn Peder Anundszønn paa Rigen :/ gudt hanns Siell benaade /: Daa fremkom beschedelige Manndt Iffuer Ringstadt Aff Thrøgstadsogenn, Som medt schrifftelige fuldmachtt paa forne Anne Olluffsdatters Wegnne, Som for Sinn schrøbelighedts Skyldt lae widt Sengen Fremkreffuede til Arffueschiffte effter S. Peder Ringenn,
    thordt Poffuelszønn paa Merim Som er Vluildt Borisdatters Sønn,
    Niels Skiæ Som er Kierstenn Borisdatters Sønn,
    Borger Skibsrudt, och hanns broder Helge bordszønn, Som er Liffue bordsdatters Sønner,
    Hendrick Slettner Som er Rønow Bordtsdatters Sønn
     :/ Som Alle er Affgangenn Peder Rigenns fadersøsters Sønner
:/: Echttefødtt Huer aff Samfæde Søster Kommenn /: Sambtt
    Madts flackestadt och Poffuel gurødt, Paa dieris Hustruers thorgun och Anne olluffsdatters Wegnne,
    Som er Affgangenn Peder Rigenns :/ farbroders Sønnedøttre /:
disze Alle forne paa fædernne Siide.
Endt paa Mødernne Siide,
    forne thordt poffuelszønn paa Merim, och baardt Jonsszønn paa Skiørtorp och med Arffuing,
    Som er Affgangenn Peder Rigenns :/ Moderbrødre Sønner :/: æchtte føde,
huer aff Sinn broder Kommenn :/
    Knudt Kalsrrødt paa Sinn hustru barbru oldatters [!] och
    Christenn Langsetter paa Sinn Quinde Karenn Smidtsdatters Vegne,
Som Var Affgangenn Peder Rigens :/ Moderbrøredøttre /:
....
Actum Anno die et loco vt supra
[Merker etter syv segl] - Je[ns] Christenssz[en]»

    Aslagh døde antagelig i 1621, for i 1622 er det Sirij som sitter med godset.

    Hun har da forøket det med ytterligere 5 lispund i Barbøl, Enebakk, dertil 15 lispund i Schiørtued, Eidsberg, og 5 lispund i Euindsrud, Glemminge. Disse siste bytter hun dog bort året etter mot 2˝ lispund i Huer, Askim, og 2˝ lispund i Ubberud, Enebakk. Hennes inntekter av godset er 16˝ dlr. 1˝ ort 7 skill. 3 denar.

    I 1624 er Sirij borte, det er Aslachs svigersønn, Rolv, som overtar. 1

 

  1. RA diplom 21. mars 1622, Rygge i Hobøl - papir. Odd Ottesen: Eivind Smedssons etterslekt - Del 1, NST, Bind XXXV, hefte 1, (1995), side 13-48. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 334-336.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26