Baard ???

Odelsbonde.

>
       
   

Baard ???. Odelsbonde.
Gift .
Live Baardsdatter Brødremoen.
Rønnaug Baardsdatter Sletner.

Biografi - Biography

Odelsbonde.

    Baard hadde følgende barn (minst):
Anund, far til Peder på Rygge i Hobøl.
Ulvhild, gift med Paul Evensen fra Søndre Langsætter, mor til Thord Paulsen Mære.
Kirsten, mor til Niels Ski.
Live, gift med Baard Borgersen Vestre Brødremoen,
         mor til Borger Baardsen Skibsrud/Vestre Brødremoen.
Rønnaug, mor til Henrik Hansen Sletner.

    Et skifte som ble avholdt på Rygge i Hobøl 21.03.1622 etter Peder Anundsen viser at Rønnaug og Live var søstre:
    «Wy effterschreffne Aslack Rigeszemb, Suende Huull, Askild Houg, Annders greager, Nerij Houffinn och Mickell Merenn, Sorene Laugrettismennd Vdj Moszedall Sambtt Jenns Christensszønn thingschriffuer, giørre Witterligt, Ad Ano 1622 thennd 21 Martij Ware Wij paa Rigenn ibedem offueruerendis Hederlig och Wellerde Manndt Her Adriann Hansszøn Sogneprest till Hobell, Erlig och Welact Christenn Christensszønn fogitt offuer Rackestadt Lheenn, och Jonn schrigstadt Lensmanndt, effter Som wij aff forne Lensmannd Var tilneffndt Saa och tilbedenn, Aff Anne Olluffsdatter, att Lodnne och bytte Jmellom hinde, och Hindis MedArffuinger, Huis Arffue, baade Wdj Løsze och fasteguodts, Som thømpttis effter Affgangenn Peder Anundszønn paa Rigen :/ gudt hanns Siell benaade /: Daa fremkom beschedelige Manndt Iffuer Ringstadt Aff Thrøgstadsogenn, Som medt schrifftelige fuldmachtt paa forne Anne Olluffsdatters Wegnne, Som for Sinn schrøbelighedts Skyldt lae widt Sengen Fremkreffuede til Arffueschiffte effter S. Peder Ringenn,
    thordt Poffuelszønn paa Merim Som er Vluildt Borisdatters Sønn,
    Niels Skiæ Som er Kierstenn Borisdatters Sønn,
    Borger Skibsrudt, och hanns broder Helge bordszønn, Som er Liffue bordsdatters Sønner,
    Hendrick Slettner Som er Rønow Bordtsdatters Sønn
     :/ Som Alle er Affgangenn Peder Rigenns fadersøsters Sønner
:/: Echttefødtt Huer aff Samfæde Søster Kommenn /: Sambtt
    Madts flackestadt och Poffuel gurødt, Paa dieris Hustruers thorgun och Anne olluffsdatters Wegnne,
    Som er Affgangenn Peder Rigenns :/ farbroders Sønnedøttre /:
disze Alle forne paa fædernne Siide.
Endt paa Mødernne Siide,
    forne thordt poffuelszønn paa Merim, och baardt Jonsszønn paa Skiørtorp och med Arffuing,
    Som er Affgangenn Peder Rigenns :/ Moderbrødre Sønner :/: æchtte føde,
huer aff Sinn broder Kommenn :/
    Knudt Kalsrrødt paa Sinn hustru barbru oldatters [!] och
    Christenn Langsetter paa Sinn Quinde Karenn Smidtsdatters Vegne,
Som Var Affgangenn Peder Rigens :/ Moderbrøredøttre /:
Daa war tilstede møtt Welforstandige Manndt Effuendt Leckum Lensmanndt J Etzbergsogenn, medt schrifftlige fuldmachtt paa Helloff Bordszønn paa Brødermoenn schouff Hanns Wegnne, Och Mats fiøs fuldmechttig paa Hendrick Slettners Wegnne, Saa och Olluff Skiørtorp fuldmechttig paa Baard Jonszønns och MedArffuingers Wegnne, Saa Well Som dj Andre forne Sielff Personligenn, och Sig forspurde huemb neste och rette Arffuinger Burde at Werre, effter Affgangenn Peder Anundszønn, effter fædernne, och Mødernne, baade Wdj Løsze och fasteguodts. Och der huos opregnitt hanns Effterladendis Odels Jordt,
    :/ Som war først paa fædernne side /:
        Vdj Lier i Askimbsogenn - 15 lispundt,
    Och paa :/ Mødernne Siide /:
        Vdj Rigenn I Hobelsogenn - 18˝ lispundt,
        Vdj enn Engenes Vnder Hallenschouffuen ibedem 2 lispund, och
        Vdj thillieschiør i Etsbergsogenn - 15 lispund
        :/ berette och, att skulde Eige Enn firing Wdj thetturenn /:
Daa fremkom och Effuend Tordszønn, Som fremlagde itt gaffuebreff paa thiende och fierdingsgaffue S. Peder Rigenn, och forne Hanns hustru Anne Olluffsdatter hanom giffuet haffde, Huilckenn breff och gaffue forne Anne Olluffsdatter hanom paa Sinn Anpartt :/ fuldkomeligenn tilstoedt /: Menn S. Peder Rigenns, Arffuinger, dette icke Wilde Samtøcke, effterdj Same gaffuebreff icke War louligen Liust och forkyndt Jnndenn S. Peder Anundszønn Leffuede, och Samme Aar dett War giffuett Efter Loffuen, :/ och forne Anne olluffsdatter, S. Peder Rigenns Effterleffuersche /: Daa goduiligenn opgaff S. Peder Anundszønns Effterladendis Odelsguodts, Saa Witt hind kunde widkomme, att matte byttis hanns Arffuinger Jmellom, War daa forne Arffuinger Domb i Sagenn begierendis, Bleff Saa forefundenn och for Retten Affsagdt, Att forne Thordt Poffuelszønn paa Meremb, Niels Skiæ :/ borger Skibsrødt, och hanns broder Hellof Bordszønn, paa enn Søsterlodt /: och Hendrick Slettner och dieris medArffuinger, aff forne Samfæde Søster er Komenn, Skall Wige till denn odels Jordt, Som er S. Peder Anundszønns fædernne odels Jordt: /: Huer Arffuing till Sin Søster laadt effter loffuenn /: Saa Vell Som till Hanns Effterladendis løsszøre, Och forne thordt Poffuelszønn paa Merimb, och baardt Jonsszønn paa Skiørtorp :/ Som er S. Peder Rigenns Moderbroders sønner och med[?]Arffuinge æchtteføde, bør at Wige Thill forne Hanns Mødernne Odels Jordt, Menn Madtz flackestadt och Poffuell gurødt paa dieris Hustruers thorgun och Anne Olluffsdøtters Wegnne, :/ Som er Sallig Peder Rigenns farbroders Sønne døttre /: Wiste wij icke att Kunde Nae den Arffue effterdj Same Søstre er enn led Vdt mere fra forne Peder Anundszønn,
    Enndt Huad Sig belanger dj thiende Och firdinsgaffuer, forne Effuenndt thordszønn er giffuett, schall Hanndt tiluige och beholde denn Halffuepartt :/ forne Anne Olluffsdatter hanom Endnu fuldkomeligenn Hiemller /: Menn denn Andenn Halffuepartt Som icke louligenn er Liust till thinge, same Aar dett er giffuett effter loffuen, och Arffuingerne Ey wille Samtøcke, Kanndt icke Holdis, dog bør forne Effuendt, att Haffue aff denndt Andenn halffue boe, som Peder Rigenns Arffuinger tilfalder, for sex Aars thieniste lønn, Aarligenn 3 daller for lønn och kleder, Som beløber 18 daller, och dett Aff S. Peder Anundszønns Effterladendis løsszøre att Afftagis, Wdenn Woris thilbørlig offuerdomere dett Anderledis Will forefinde, thill Widtnisbyrdt Woris Signetter her Wndertrøchtt,
Actum Anno die et loco vt supra
[Merker etter syv segl] - Je[ns] Christenssz[en]» 1

 

  1. RA diplom 21. mars 1622, Rygge i Hobøl - papir. Odd Ottesen: Eivind Smedssons etterslekt - Del 1, NST, Bind XXXV, hefte 1, (1995), side 13-48.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26