Torer Jonsen Berg Vestre
-1652?
Gårdbruker.

>
       
   

Torer Jonsen Berg Vestre. Død omkring 1652 på Berg Vestre, Eidsberg (ØF). Gårdbruker.
Gift Randi Berg Vestre.
Marte Torersdatter Berg Vestre. Død 1699 på Sulerud, Eidsberg (ØF).

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Død omkring 1652 på Berg Vestre, Eidsberg (ØF).

Levde 1608.
Levde 1623 på Berg Vestre, Eidsberg (ØF).
    Vestre Berg grenser i nordvest til Lunder (Belgen), i øst til Hjelmark, i sørøst til Bakker og Stensrud, i sør til Leangsrud og i sørvest til Kløv. Gården, som kan være ryddet i vikingtiden, har navn etter en del bergknauser på eiendommen.

    Den «Røde Bok» oppgir omkring 1400 at Eidsberg prestebol eide et halvt ertogbøl «J Bærghi vidr Hialmork». Senere i mellomalderen kom denne parten under Askim kirke, som beholdt en fjerding tunge i Berg etter reformasjonen.

    Om bondegodsparten i Vestre Berg var det uenighet i 1576, da Ellef Rud og hans motpart møtte for lagmann Nils Stub i Oslo angående et halvt markebol i Berg. Vestre Berg og Søndre Ruud var senere nær knyttet til hverandre, så Ellef var antagelig fra Askim. I januar 1577 fortsatte saken mellom Ellef og Sjøfar Sjøfarsen, som etter lagmannens dom på sin mors vegne skulle bli ved sin hevd på Berg etter sitt kjøpebrev og pantebrevs lydelse inntil det kunne ham annerledes med rette odelsvitner etter loven avbevises. De pengene Sjøfar hadde betalt Anders Nilsen (som må ha vært eier av en part i Berg tidligere), skulle ikke betales tilbake (Dom 22.01.1577). Sjøfar bodde antagelig på Berg.

    Neri Hoff i Askim eide i 1612 1 skippund tunge i Vestre Berg. Han døde kort tid senere, og enka, Ragnhild Hoff, satt med 1 fjerding i Berg fra 1614 til 1624. Senere fikk Anders Melleby i Rakkestad denne parten, senest i 1642, og han beholdt den til 1660. Etter Neri Hoffs død gikk 18 lispund i Berg over til Guttul Gjellestad i Askim, senest i 1618. Fra 1622 ble parten oppgitt til 17 lispund, og Guttul beholdt den til omkring 1645, da Kjell Gjellestad overtok den. Jon Arnesen Søndre Ruud i Askim var gift med Maren Guttulsdatter Gjellestad og fikk parten i Berg i 1653. Etter Jons død omkring 1660 beholdt Maren parten og overtok samtidig den fjerdingen Anders Melleby hadde eid, slik at hun fra 1661 eide 23¾ lispund i Vestre Berg eller hele bondegodsparten. På de 17 lispund fikk hun skjøte av Peder Tordsen Tein i Aremark for 165 rdl. (Skjøte 27.06.1661). 12 lispund gjaldt selve Vestre Berg, mens 5 lispund besto i Østre Belgen (senere Lunder), som hørte sammen med Vestre Berg fra omkring 1600. Marens barn hadde i en årrekke Vestre Berg til bruk.

    Iver brukte Berg fra ca. 1560 til 1604, kanskje noe lenger. I 1562 var han blandet opp i en falskneriaffære, så vidt en kan se bare som vitne. I 1612 var Tord bruker, fra 1616 til 1622 Peder.

    Torer var bruker av Vestre Berg fra 1623. Ifølge gårdshistorien for Eidsberg tilhørte Torer etter alt å dømme slekta på Store Ruud. I 1644 eide han ifølge denne 4 lispund tunge i Ruud, i 1646 like mye i Berg. Senere eide han intet i Berg, men fortsatte som bruker til han døde i slutten av 1650-årene.

    "
Koppskatt 1645. Heggen og Frølands skibsrede, Essberig Sogenn (Lensregnskap Akershus len, eske 186, legg 2, litra 23, folio 16).

    «Koppskatten» i 1645 viser:
«Torre Berig och Hans quinde och 2 folch».
Torer betaler 1 mark 8 skilling i skatt.

    "
Kontribusjonsskatt 1647. Heggen og Frølands fogderi, Eidsberg sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 193, legg 1, litra L, folio 38).

    Skattematrikkelen for 1647 viser:
«Torre Berig,
Kield Giellestad 17 lispund.
Aschim Kirche 1 fr.
Anders Melbye 1 fierding.
Byger Kield Giellestad».
Det betales 6 dr. 1 mk. i skatt.

    28.06.1667 ble det holdt åstedssak på Berg i Eidsberg. Mari Rud, Askim, gikk til sak mot Randi Berrig i Hovin Sogn, før boende på Berrig i Eidsberg, og hennes barn til åbudsbesiktigelse - og for landskyld, 23 lispund, som Hans Toresen resterer. Salig Tore Berg, hans hustru (Randi) og deres barn hadde i langsommelig tid bebodd gården. Barna arvet sin salige far for 15 år siden, og moren oppga sitt bo for 2 år siden. Randis sønner: Sebjørn og Even (Toressønner). Det ble oppnådd forlik (HF tingbok nr. 8, folio 11a-12a).

    I henhold til dette døde Torer ca. 1652. Enken Randi hadde altså flyttet til Hovin sogn i Spydeberg, mens barna ble i Eidsberg.

    Tilknytningen til slekta på Store Ruud er usikker. I alle fall er den Torer Jonsen (født ca. 1641, død 1727) som var sønn til Jon Arnesen på Store Ruud gift med Ragnhild Halvorsdatter og Sissel Olsdatter ikke identisk med Torer. 1

 

  1. Koppskatten i 1645, Akershus Len, Heggen og Frøland fogderi, Essberig Sogenn, folio 16. Skattematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Essberig Sogen, folio 38. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 344-345. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 42. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 494-495, 581.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26