Amund Ottersen Seim/Falla
1614?-
Leilending.

>
ff
Gisle Semmingsen Seim/Haug.
fm
Toruana Ottersdatter.
   
f
Otter Gislesen Seim. Død omkring 1620 på Seim, Sør-Odal (HE). Leilending.
m
Rønnaug Semb.

Amund Ottersen Seim/Falla. Født omkring 1614 på Seim, Sør-Odal (HE). Leilending.
Gift .
Otter Amundsen Falla. Soldat, leilending.
Født omkring 1643.
Død 1722 på Tien Øvre, Fet (AK).
Begravet 10.02.1722 i Fet (AK). 1

Biografi - Biography

Leilending.
Født omkring 1614 på Seim, Sør-Odal (HE).

Levde fra 1664 til 1692 på Falla, Fet (AK).
    Amund kom fra Seim i Sør-Odal.

    Ifølge «koppskatten» i 1645 bodde han ikke på Seim i 1645. Antagelig var han leilending på en av de andre gårdene i Odalen. Det er imidlertid flere brukere som heter Amund på disse gårdene ved denne tiden, så det er ikke mulig å se hvirken gård han drev.

    Han ble antagelig leilending på Falla omkring 1663.

    Vi kjenner ikke navnet til hans hustru.

    Amund hadde følgende barn (minst):
Ca. 1644: Otter, overtok Falla.
Ca. 1658: Berte, gift med Ole Syversen, død i 1723.
Guro.
Rønnaug, til Holterhuset.
Muligens en sønn, Arne.

  "
Kontribusjonsskatt 1647. Nedre Romerike fogderi, Feedt prestegjeld (Lensregnskap Akershus len, eske 192, legg 6, litra K, folio 79).

    Skattematrikkelen for Falla i 1647 viser:
«Falloug Hoffuell paabor.
    Schylder 1½ pd. tunge till her Christen paa Feet, med ald bøxell.
    ½ pd. till Cronen vden bøxell.
Penge 6 dr.»

  "

    Av Kvegskattlisten for 1657 ser vi at Christopher Falla hadde 5 hester, 15 kuer, 12 sauer og 4 svin.

  "
Kontribusjon jonsok og mikkelsmesse 1660. Nedre Romerike fogderi, Fet prestegjeld (Lensregnskap Akershus len, eske 256, legg 1, litra W, bilde 14).

    Det framgår ikke hvem som drev gården ved kontribusjonsskatten til jonsok og mikjelsmesse i 1660:
«Gandske ForArmed - Falla .., 2 skippd».
    Det ble ikke betalt skatt dette året.

    Ved manntallene i 1664-65 hadde Falla en skyld på 2 skippund tunge.


  "
Prestenes 1. manntall i 1664: 3.4 Fet sogn, folio 169.

    Høsten 1664 var gården delt mellom Amund og Christopher Jensen ifølge prestenes 1. manntall og fogdenes manntall. De brukte 1 skippund av gården hver.

  "
Prestenes 2. manntall i 1666: 3.4 Fet sogn, folio 189.

    Ett år senere drev Amund hele gården sammen med sønnen Otter. Dette fremgår av prestenes 2. manntall:
«Gaarder
    Falla
Opsiddere
    Amund Otterßen 52 Aar
    Otter Amundßen 21 Aar - Soldat
Sønner
Tienistedrenge
    Ole N. 30 Aar Soldat.
Husmend»

    Matrikkelen etter reskript 23.01.1665 for Nedre Romerike fogderi, 1666, viser:


  "
Matrikkel etter reskript 23.1.1665. Nr. 8: Nedre Romerike fogderi, 1666, Fet prestegjeld, fullgårder, folio 68b.

«Fulde gaarder - Schylder
Falla Amund - 2 Schippd.
    Hr. Christopher Jensen eyendis.
Hafuer schoug till Bygningstømmer och Rødnings Land. Item 3 Halfue teier(?) eller 12 Maal stenger och 2de stuber udj Rossholm. Saa och ligger paa samme gaards eje 1 quern och en Sauge, Som Landherr Self brugger, och serdehlis schatter eller Tiende aff bemte. Saug.
Saar:
    Bl:Korn - 3 qtr. [3 kvart tønne].
    Hafre - 9 tn. [tønner].
    Hommelkorn - 1 set [setting].
Føder:
    Kiør - 7.
    Ungfehe - 4.
    Søffuer - 6.
    Hester - 3.
Satt for Aarlig Tiende:
    Bl: Korn - ½ tn.
    Hafre - 3 tn. 2 qrt.
    Hommelkorn - 1 set.
    Liintoug - 3 mark(?).
    Oest - 14 mark(?).
Kongl: May. Aarlig wisse Rettighed:
    Foring - ½ dlr.
    Wissøer - 8 alb.
    Leding - 1 1/3 alb.
    Høns - 1.
    EngArbeid ½ dlr.»

  "
Fogderegnskap Nedre Romerike 1678. Odelsskatt og leilendingsskatt. For Nedre Romerike oppføres kun odel og pantegods som bonden eier i andre gårder.

    Amund betalte i 1678 »leilendingskatt, kongens «viisse Indkomst, engearbeid, «Proviant, Smør oc Kiød» skatt, bygg- og høy-skatt. I skattelistene for Nedre Romerike oppføres under «Enddeel Oudel och Pandte Goeds» kun andeler bonden eier i andre gårder:

  "
Fogderegnskap Nedre Romerike 1678 - Odelsskatt - Feedt - Bilde 91.

    «Mandtall Fra Nedere Rommeriges Fougderie Paa Odel Schatten,
Aff Enddeel Oudel och Pandte Goeds som ansvares Pro ANNO 1678 - Feedt = Præste-Gield:
    Oluf Tostensen Eiger i Falla - 2 Schippd.

  "
Fogderegnskap Nedre Romerike 1678 - Leilendingsskatt - Feedt - Bilde 70.

     «Leylendings Mandtall, huor efter Den Naadigste Paabudne Contribution Schatt
Blifver Oppebaaren Pro ANNO 1678 - Fædt Præstegield - Fulde Gaarder:
    Amund Falla - 2 Schippd. - P: [Penge] 10 Rdr.
        Oluf Tostensen den yngre er ejende.
    derunder 2de flomb Sauger oc en queren».
«Mandtalls Register Paa Huis Engearbeids Pennge Som udj Nedre Rommeriges fougderie
blifuer oppebaaren ANNO = 1678 - Feedt Præste-gield:
    Amund Falla».
        Legden som besto av 5 bønder betalte 2½ Rdr. i «Engearbeids Penge».

  "
Fogderegnskapet Nedre Romerike 1678. I tillegg til leilendingsskatt og eventuell odelsskatt, omfattet beskatningen «Viisse Indkomst» inntegnet i kongens jordebok, engearbeidspenger, proviantskatt (smør og kjøtt), proviantskatt (bygg) og høyskatt.

    «Mandtall Fra Nedre Romme Riges Fougderie, Som er forfattet ofuer det Naadigste, Paabudne
«Jordebog Paa ald Kongl: Magt: Viisse Indkomst udi Nedere Rommeriges fogderie er forfalden,
Beregnit fra Nyttaars dag A = 1678 och till Aars dagen igien ANNO 1679 - Feedt Præste Gield:
    Falla Amund
        Foring - 1 Rdr.
        Visøer - 8 alb.
        Leding - 4 alb.
        Hønns - 1».
    Proviant, Smør oc Kiød, Huorledis det blifver Oppebaaren pro ANNO 1678
- Feedt Præstegield - Fulde Gaarder:
    Amund Falla Schylder 2 Schippd.
        ... at af 2 Schippd. tunge Schulle Lefreres ½ bispd. Smør, item 2 bispd. Kiød,
        Hvoraf en dehl er til Proviant forualdteren Lefreret, oc det øfrige med penge betaldt,
        saa det imod tilbørlig Quitering er blefuen till fyldest giort; ...».
    «Mandtall fra Nedre Romme-Riges Fougderie - Som er forfatted Ofuer det Naadigste paabudne
Proviant Biug Schatt, Huorledis dette blifuer Oppebaaren Pro ANNO 1678
- Feedt Præstegield - Fulde gaarder:
    Amund Falla - 1 tønne Biug».
    «Mandtall fra Nedre Romme-Riges Fougderie, Som er forfattet Ofuer den Naadigste Paabudne Høe-Schatt,
Hvorledis den blifver Oppebaaren Pro ANNO 1678 - Feedt Præstegield - Fulde gaarder:
    Amund Falla - 1½ Læss Høe».

    Amund var flere år lagrettemann.

    Datteren Guro ble i 1690 idømt en bot på 6 rdl. for å ha slått Kristen Tofsruds fe.

    I juni 1722 ble retten satt på odelstuften Linder i Odalen. Der ble det bl. a. fremlagt et skjøte av 24.02.1692 utstedt av Amund Ottersen Faller i Fet på 10 lispund i Garvik til Tosten Christophersen. 2

 

 1. Kirkebok Fet nr. 2: «De Dødes Begravelse», kirkeboken er ikke paginert.
 2. Skattemanntallet av 1647, Nedre Romerike fogderi, Feedt prestegield, folio 79. Manntallet i 1664-66, Fogdenes manntall: 2.3 Nedre Romerike, folio 161, Prestenes manntall: 3.4 Fet prestegjeld, folio 169 og 189. Matrikkel etter reskript 23.1.1665. Nr. 8: Nedre Romerike fogderi, 1666, Fet prestegjeld, fullgårder, folio 68b. Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Nedre Romerike, 1678. Birger Kirkeby: Sør-Odal Bygdebok, Gards- og slektshistorie, Bind VIII, side 563. Birger Kirkeby: Nord-Odal Bygdebok, Gards- og slektshistorie, Bind II, side 163-164. Jan E. Horgen: Bygdehistorie for Fet, Bind 3, side 300.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26