Peder Bergersen Sæther Nordre
1642?-1728
Gårdbruker.

>
       
   

Peder Bergersen Sæther Nordre. Født omkring 1642. Død 1728 på Sæther Nordre, Båstad, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
Gift 04.10.1668 i Båstad, Trøgstad (ØF) 1 Siri Joensdatter Sæther Nordre. Født omkring 1630.
Død 1722 på Sæther Nordre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 08.02.1722 i Båstad, Trøgstad (ØF). 2
Berthe Pedersdatter Sæther Nordre. Født 1669 på Sæther Nordre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 14.02.1669 i Båstad, Trøgstad (ØF). 3
Død 1733 på Sæther Nordre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 11.11.1733 i Båstad, Trøgstad (ØF). 4

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Født omkring 1642.
Død 1728 på Sæther Nordre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 01.02.1728 i Båstad, Trøgstad (ØF). 5

Levde 1668 på Sæther Nordre, Båstad, Trøgstad (ØF).
    O. Rygh skriver om Nordre Sæther i «Norske Gaardnavne»:
Gård nr. 141 og 142, Sæter nordre og søndre, «i Sætrom» (begge Gaarde) i den «Røde Bog» (side 147 og 148, i Sætrom (søndre) i 1497 (DN IX 433), «i Sætterum» (NRJ I 26). Sether (St. 19 b), Setter i 1593 og 1612, Settere 01.01.1604 og Sætter nordre og søndre i 1723.
«Setrar f., af setr n.».

  "
Bygningsskatt Jonsok 1593, 13 Frøland og Heggen (Lensregnskap Akershus len, eske 6, legg 4, bilde 1 og 2).

    Bygningsskatten til Jonsok 1593 for Bodstad Sogn i Trøgstad prestegielt og Frøland schibrede viser at en Oluff da brukte Nordre Sæther. Han betalte 60 skilling i skatt.
    I 1594 og 1604 bruker en Suenning gården.
    Fra 1612 til 1614 heter oppsitteren Børger.

  "
Jordebok 1616-17, Frøland og Heggen fogderi, Baastad prestegjeld (Lensregnskap Akershus len, eske 41, legg 3, litra 8, bilde 10).

    I 1616 har Christopher overtatt gården. Jordeboken 1616-17 viser de skatter som ble pålagt gården:
«Jordbog offuer Heggenn och Frølands Skibreder Fra Philippi Jacobi Dagh Ao 1616, och thill Aarsdagenn igienn Ao 1617, paa all denn Wisse Rentte och Jndkompt Konn: Maytr: aff Samme Skibreder lader Opbere aff en Huer Jn Specie som samme Jordbog Wuiser - Trygstad Prestegielld - Bodstad Anex - Bundeguotzs.
    Christoffer Setter.
    Smør - 6 bis: merker - 1 sk.
    Kornn - 2 spannd.
    Fuoring - ½ daller».

  "
Stattholderarkivet odelsjordebøker fra 1624 - «Trøgstadtt Prestegielld».

    I Stattholderarkivets adels- og odelsjordebøker fra 1624 for Heggen og Frøland skibrede er alle jordparter angitt som odels- pante- eller kjøpegods. Etter den tids lovregler var hevds- og løsningstiden 30 år, slik at oppgitt odelsgods skulle ha vært i slektens eie fra senest 1594 med mindre makeskifte odel mot odel senere hadde funnet sted:
    «OdellsBønderne aff Trøgstadtt Prestegielldt, Angiffuett deris Odels Jnndkumbst, Att Wehre Raadigtt, som Eptherføllger:
    ....
Christopher Setter
    Wdj Setter Odelsgoeds - 1 pd. 2 lpd.»

    Han betaler også skatt av gården i 1628.

    Fra 1630 og fremover betalte Torgier [Bergersen] skatt av Nordre Sæther.

    Landsskatten i 1635 viser:
«Thorgier Setter er Ejendis
  Udj Setter 9 Lispund
  Udj Saxegaard ½ pund
  Udj Reffue 1 fiering
Er Thunge ½ pund15 Lispund»

    Skattemanntallet fra 1647 viser:
«Torgier Setter 26 lispund.
    Jens Wesbye 1 fr.
    Pouell Torper i Esbergsogen 1 fr.
    Joen Teien [Tinden] i Fætt sogenn 12 lispd.
    Byger bunden selff».
Det betales 6½ dr. i skatt.

  "
Kontribusjon 1650, Heggen og Frøland, Baastad (Lensregnskap Akershus len, eske 202, legg 3, litra M, bilde 9).

    Kontribusjonen til jonsok og mikjelsmesse 1650 viser:
«Torger Setter - Selff 26 Lißpund
 Jon Tein i Fidt sogenn 11 Lispund
 Jenns Westbye i Ennebach Sogenn 1 Fiering,
 Berger Hokaas 1 Fiering
    er Thunge 2 pund 7 Lb - 4 Rdr.»

    22.06.1656 utstedes et pantebrev fra Sven Torersen Randum i Eidsberg til Berger Christophersen Hogaas i Båstad sogn på 1 fjerding i Nordre Setter i Båstad mot 30 rdr. i lån. Pantebrevet ble tinglyst 03.04.1662 (HF tingbok nr. 4, folio 38b).

  "
Tingbok Heggen og Frøland nr. 4, 1661-62, folio 32a.

    Samme dag utstedes et pantebrev fra Torger Bergersen på Nordre Sæther til Berger Christophersen Hogaas på 7 lispund i Nordre Setter til pant for 36 rdr. 21 sk. i lån. Dette pantebrevet er også tinglyst 03.04.1662 (HF tingbok nr. 4, folio 39a):
    «Iligemaade publicerit eet Pandtebreff paa Siuff lispund aarlig landschyld i Nordre Setter i Bodstad Sogen, som Thorgier Børgeßen paaboer I N. Setter J pantSætter Berger Christopherßen paa Hogaaß ibm oc att J..d - 36 Dlr - ... forschrifning, som .. til Pandt schal følge indtil samme Penger igien ... ..,
Ao dato Setter den 22 Junij 1656 - under 2 mands Hand och Zignet,»

  "
Odelsbok 1656-57, 20 Frøland og Heggen (Lensregnskap Akershus len, eske 237, legg 6, bilde 3).

    Ifølge odelsskatten 1656/57 eier nå
«Berger Hogaas (Nedre)
    i Gabestad - 1 pund.
    i Setter - 1 pd. 2 lb. 1½ Rem».

  "

  "
Odelsbok 1656-57, 20 Frøland og Heggen (Lensregnskap Akershus len, eske 237, legg 6, bilde 5).

    I 1656-57 er Gulbrand Setter (Nordre) «Effterschrefne» odelsskatt av egen påboende gård:
  24 lb. 1 fxr: [fjerding] 3 bs:

    Landkommisjonens «Jordebog» fra 1661 viser følgende:


  "
Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 27b.

«Bonde Goedtz: Setter, Gulbrand paaboer, Schylder
    som hand Sielff er Eyendes - Miell 1 pund 4 lb. 1 R. ½ bs.
    LandzEyer Berger Huammer ibm. - 1 pund 1 lispd. ½ Remol 12 bs.
Skoug till gierdefang och brendewed - 1 hommelhauge.
1 Quernebech er øde.
Skatt:
    Smør - 6 bz. - 1 mk.
    Korn - 2 Spand - 1½ mk. 4 sk.
    Ledingspenge - 1 sk. - 1 sk.
    Foring - ½ dr. - ½ dr.
    Pram Arbeide - 1 dr. - 1 dr.»

  "
Prestenes 2. manntall i 1666: 2.1 Trøgstad prestegjeld, folio 31.

    «Noo 2 Nørdre Sætther» hadde ved manntallene i 1664-66 en skyld på 2 skippund og 7 lispund.
«Guldbrand Haraldß bruger er 32 Aar» med sønnene Joen 11 år og Harald 3 år i 1666.
Vi finner også landrytter Ole Pedersen 22 år og Erich Taraldsen tiensted 16 år på gården.

    Gulbrand døde i 1668:
«Esto Mihi [Fastelavnsøndag]: Guldbrand Haralds: Sætter At. 38 Aar».

    Etter at Gulbrand døde, giftet Siri og Peder seg i oktober samme år.
    «XX Trinit. Cop Peder Bergersen Sæther Siri Jons Datther».

    Berger Christophersen, antagelig født ca. 1622, bodde på Nedre Hokaas i 1647 og 1656, men flyttet til Hvammer før 1661. Ifølge odelsskatten 1656/57 eide han da 1 pund i Gabestad og 1 pund 2 lispund 1½ Remol i Nordre Setter. Ved manntallet i 1664 oppgis han å være 46 år gammel.
    Berger ble begravet 04.04.1667, da oppgitt å være 45 år gammel. (Kirkebok nr. 1, folio 130).
    Berger var gift med Gro, datter til Einar Aslachsen Nedre Hokaas og Gunnild Rolfsdatter Vestre Aslerud. Steen Madsen Mellby og hans døtre Siri og Tore var flere ganger faddere når Peder Bergersen Nordre Sæthers datter, Berthe, døpte sine barn. Steen var gift med Gro Aslachsdatter Agnes, brordatter til Bergers hustru.

    Det er ikke trolig at Berger var sønn til Christopher på Nordre Sæther, da han ikke eide noe i denne gården i 1647.

    Om Berger på Nordre Hokaas og Hvammer ikke er Peders far, er det mulig at hans far døde på Setter i 1697:
«Dom 5 Trinit Sepul: Berger Sætter gl. 94 aar» (Kirkebok nr. 1, folio 258).
    Videre var Berethe Sætter som ble begravet i 1656 muligens hans eller Siri's mor:
«Epiph Berethe Sætter 74 ann» (Kirkebok nr. 1, folio 98).
    Siri og Peders første barn het Berthe.

    Torstein Hogaas stevnet 09.02.1669 2 vitner til å bekrefte at salig Gulbrand Setter hadde lånt 5½ rdr. av Torstein for 11 år siden. Peder Setter ville føre prov til neste ting (HF tingbok nr. 10, folio 3b):

  "
Tingbok Heggen og Frøland nr. 10, folio 3b.

    «Torstein Hogaas Jndstefnet Suend Hansen Hogaas och ... ... Schattalen, til at Be... at S: [Salige] Gulbrand Setter Laante aff Toesten Hogaas 5½ Dlr udj Rede penge och det for 11 Aar siden 2 Aar efter pæsten, som Ku.nden bra.gte ... at vide att ... huos paa de giorde deris føjeste L.ed(?),
    Peder Setter beraaber at vil føre prob for .aad til neste ting, der at gaaes huis Ret er».

    06.03.1669 utstedes et pantebrev fra Peder Borgersen og hans hustru til Christen Eskildsen, borger og overformynder i Kristiania på 16½ lispund med bygsel i Nordre Sætter mot et lån på 80 rdl., ugjenløst i 3 åremål. Pantebrevet er datert i Kristiania og tinglyst 27.08.1669:
    «Publicerit eet pandtebreff paa 16 lbt. och 2 Remohl aarlig landschyld med bøxel och af aasete Ret Udj Nordre Sætter som Peder Bergersen och hans hustru haffu ... J pandtsat Christen Eschildsen, Borger och offuer formønder i Christiania och det Jmod 80 Rix dlrs forstrechning, som Schal staae uigienløst udj 3 aaremaal, aff dato Christiania den 6 Marty Anno 1669,
Under Peder Bergesen och tvende Borgeres Zignetirer».

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678. «Rostieneste» (odelsskatt) og leilendingsskatt.

    Peder betalte i 1678 «Rostieniste» (odelsskatt), den «visse Indkomst» inntegnet i kongens jordebok, tiende og proviantskatt. Gården var «Udlagt Till «Dragoun Frigaard», han behøvde derfor ikke betale leilendingskatt eller bygg- og høyskatt.
    Regnskapene viser at Peder selv ikke var oppført med egen jord dette året. Han disponerer kun 8 lispund på vegne av sine stebarn.

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678 - Rosstjeneste - Baastad - Bilde 181.

                    «Jordeboeg Paa Proprietariernis Eyende Jordegods udi Heggen och Frølands Fogderi
                      Beligende huor aff Dend Naadigste paabudne Rostieniste suaris pro ANNO 1678.
Trøgstad Sogn - Jordegods som Bønder og Andre, udi Sognet eyer, och udi fougderiet Beliggende:
    Peder Sæter paa Sine Stifbørns Vegner
        i Sæter 8 Lispd.

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678 - Leilendingsskatt - Baastad - Bilde 284.

                    «Heggen oc Frøllands fougderies Mandtal huor Efter Leilendingskatten
                      Aar 1678 Och til aars Dagen ANNO 1679 - Baadstad Sogn:
    Sætter som Peder paaboer, Schylder
        till Christen Eschelsøn i Christiania - 1½ phd. 1½ Lispd.
        Berger Huammers Arfuinger her ibm. - 7½ Lispd.
        till Gulbrand Sæters Arfuinger ibm. = 8 Lispd.
            Thunge 2 phd. 7 Lispd.
    Huer biuger Sit.
    Udlagt till Dragun Frigaard».

  "
Fogderegnskapet Heggen og Frøland 1678. I tillegg til leilendingsskatt og eventuell «Rostieneste» (odelsskatt), omfattet beskatningen «Visse indkomst» inntegnet i kongens jordebok, tiende, bygg- og høyskatt og proviantskatt.

    Det skulle betales «1½ Rix ort» i «Dend Naad: paabudne Rostieniste»
    for «huer tønde Hart Korn» omregnet fra «Proprietariernis» landskyld.
                    «Jordebog Ofuer Heggen och Frølands fogderies Visse Indkomst
                      Beregnet fra Nyt Aar = 1678 och till aars Dagen ANNO 1679 - Bodstad Sogn:
    Sætter Peder - Udlagt till Dragun Frigaard.
        Smør - 6 bzr. - 1 mk.
        Korn - 2 Spd. [Spand] - 1½ mk. 4 sk.
        Ledingspenge - 1 sk.
        Foring - ½ dr.
        Pramarbeid - 1 dr.».
                    «Tiende Mandtals Register Udi Heggen och Frøllands Fogderi pro Anno 1678
                      - Trøgstad Sogn - Bodstad Annex:
    Sæter Peder
        1 setting Roug, ½ tønne Bl: Korn, ½ setting Tore och 2½ tønne Hafre».
        (1 tønne = 4 kvarter = 12 settinger = 48 kanner = 192 potter).
                    «Mandtall ofuer dend Naadigste paabudene Tønde Biug oc
                      halfandett Les Høe af huer fuld gaard»
                    «Heggen oc Frøllands Fougderies Mandtal Ofuer Den Naadigste Paabudne
                      Proviantt Skatt Oppebørsel for ANNO 1678 - Trøgstad Sogn - Baadstad Annex:
    Sætter Peder - 2 Schippd. 7 Lispd. - Schatten: 1 dr. 17 sk.»

    04.10.1683 utstedes et skjøte fra Peder Børgesen Setter og Harald Gulbrandsen i Båstad anneks på 8 lispund i Setter til Christen Eschildsen i Christania, tinglyst 22.10.1684:
    «Noch publicerit Peder Børgesen Setter och Harill Gulbrandsen udj Baadstad Annex deris udgifne Schiøde paa 8 lispd. Jorde goeds udj Setter som de hafur afhendt till odel och Eje til Hr. Christen Edschildsen Raadmand udj Christiania af Dato Christiania 4 okbr. Ao 1683».

    21.06.1686 gikk Michel Nielsen av Christiania til sak mot Peder Sætter i Baastad angående en ½ sag under Sæter som saksøkeren solgte til Peder og «fem samkiøbs Mænd» for 3 år siden mot 16 rdl. og et kar. Peder har ikke betalt. Dom (HF tingbok nr. 24a, folio 4a):

  "
Tingbok Heggen og Frøland n.r 24, 1683-84, folio 4a.

                              «Laugrett
    Hans Halangen, Olle Pugerud, Lars Røebreng, Børger Frøßhoug Olle Schinnumb och Peder Mogebye.
    Michel Nielsen af Christiania med en Rigens Cibation daterit Aggershuus dj 30 8br [Oktober] 1685, med huilchen hand hafr Indkaldet Peder Sætter ... Baadstad Sogn for en Solgt Saug hand honom ha.. af Kiøbt med videre Stefningens Indhold.
    Michel Nielsen foregifuer ungefehr 3 Aar Siden hafuer Peder Sætter ham af Kiøbt en halff Saug som er beliggende under hans Gaard med fem Samfields Mænd, och schulle gifue ham derfor 16 Rdr. oc 1 Kar paa 5 eller 6 Tønde Romb.
    Indstefnte Peder Sætter mødte och aldelis Negter i nogen Saug hafuer Kiøbt, Mens dog iche Kand Negte Hand oc Midler tiid hafuer forfeediget Saugen och iche nogen tid Siden hafuer kræfed Sin arbeds Løn, Huorfor Michel Nielsen formente Peder Setter ham bør Suerge at Betale eller och med sin æed efter Loven Bekrefte at hand aldrig hafuer ham af Kiøbt nogen Saug eller derom var forligt, Peder Sætter negter ei nogen æed derpaa will giøre Siun..s derfor ej videre Han nog villig at forelegge Menns er till funden at betale de fodrende 16 Rdr och det Bekost..de Kar med videre Sin ved Beschrifelse schall forclares».

  "
Ekstraskatt 1711, Heggen og Frøland fogderi, Trøgstad sogn, Baastad annex.

    «Skoskatten» 1711, en vanlig betegnelse på en engangsskatt i 1711 på skotøy, parykker, fontanger, karosser, chaiser og karjoler, samt på tjenestefolks lønn, påbudt i forordning 21.02.1711.
    Enkelte grupper var fritatt eller utelatt, blant annet husmenn som var utskrevne soldater og deres familier, spedbarn og personer uten fast bopel.
    Satsen var 3 skilling per skopar. Det ble sannsynligvis ikke foretatt reell telling av skotøy, men beregnet for eksempel to par per person i gårdbrukerfamilie og ett par per person i husmannsfamilier og liknende.
    Av tjenestefolks årslønn skulle 1/6 gis i skatt. Husbonden skulle innbetale dette og trekke tilsvarende fra tjenerlønnen.
    Skatten viser for «Sætter Nordre»:
  «Peder med sin Hustrue oc 1 daater» - 6 par sko.
  «1 tienstedreng» - 2 par sko - ½ årslønn 1 Dr. 48 Skilling.
  «Nock 1 tienstedreng» - 2 par sko - Årslønn 3 Dr. 24 Skilling.
  «2 tienstepiger» - 4 par sko - Samlet årslønn 3 Dr. 48 Skilling.
  «1 Huusmandsdaater hos sin gammel Sengeliggende fader» - 2 par sko.
Skatt betales for 16 par sko med 3 Skilling pr. par, tilsammen 48 Skilling.
Dertil betales 1/6-del av tjenestefolkets årslønn, 132 skilling, tilsammen 1 Dr. 84 Skilling.

    Peder må betale ytterligere skatter og avgifter i 1711 da «Sætter Nordre» hadde en skyld på 2 Skippund 7 Lispund Tunge og var dragongård:
    «Leilending skatt - 9 Dr. 39 Skilling
    Proviant skatt - 1 Dr. 17 Skilling
    Rostiening skatt - 94 Skilling
    Ledingspenge - 1 Skilling
    Smør - 6 bs. - 78 Skilling
    Ledingkorn - 2 spand - 40 Skilling
    Foering - 48 Skilling
    Arbeidspenge - 1 Dr.»
Tilsammen fikk han betale 13 Dlr. 65 Skilling i tillegg til «Koppskatten»!

    Peder døde i 1728:
«Sexagesima: Begraved Peder Bergersøn Nordre Sætter gl: 86 aar». 6

 

 1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Spons. Copul.», folio 134.
 2. Kirkebok Trøgstad nr. 2: «Sepult», folio 106.
 3. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Baptizati», folio 135.
 4. Kirkebok Trøgstad nr. 3: «Sepult», folio 120.
 5. Kirkebok Trøgstad nr. 3: «Begraved», folio 25.
 6. Stattholderarkivet - Odelsjordebøker 1624-26, D IX pakke 8 XXII - 8. Heggen og Frøland skibrede, folio 494. Skattemanntallet av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Baadstad Sogen, folio 17. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 27b. Manntallet i 1664-66, Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 308; Prestenes manntall: 2.1 Trøgstad prestegjeld, folio 8 og 31. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 132 (Gulbrand Haraldsen Sæther Nordre). Tingbok Heggen og Frøland nr. 10, folio 76b; nr. 22, folio 29b og nr.24a, folio 4a. Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678. Ekstraskatten i 1711.Trøgstad sogn, Heggen og Frøland fogderi.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26