Gudbrand Olsen Linto/Sæther Nordre
1661-1747
Gårdbruker.

>
ff
Helle Torbjørnsen Finholt. Født omkring 1577 på Finholt, Udenes, Nes (AK). Død 1654 på Hokaas Nordre, Båstad, Trøgstad (ØF). Odelsbonde.
     
f
Olluff Hellesen Linto. Født omkring 1617 på Finholt, Udenes, Nes (AK). Død 1698 på Linto, Båstad, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
m
Ellen Abrahamsdatter Linto.

Gudbrand Olsen Linto/Sæther Nordre. Født 1661 på Linto, Båstad, Trøgstad (ØF). Død 1747 på Linto, Båstad, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
Gift 17.06.1694 i Båstad, Trøgstad (ØF) 1 Berthe Pedersdatter Sæther Nordre. Født 1669 på Sæther Nordre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 14.02.1669 i Båstad, Trøgstad (ØF). 2
Død 1733 på Sæther Nordre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 11.11.1733 i Båstad, Trøgstad (ØF). 3
Tore Gudbrandsdatter Linto/Sæther Nordre. Født 15.02.1697 på Linto, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 21.02.1697 i Båstad, Trøgstad (ØF). 4
Død 1743 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 21.04.1743 i Båstad, Trøgstad (ØF). 5

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Født 1661 på Linto, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 09.06.1661 i Båstad, Trøgstad (ØF). 6
Død 1747 på Linto, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 26.02.1747 i Båstad, Trøgstad (ØF). 7

Flyttet 1713 fra Linto, Båstad, Trøgstad (ØF) til Sæther Nordre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Flyttet etter 1732 fra Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF) til Linto, Båstad, Trøgstad (ØF).
    Gudbrand ble født på Linto i 1661:
«Trinit Baptizati Olle Lintoes B. N. Gulbrand».

    Ved manntallet i 1664-66 bodde Gulbrand med sin far på Lintoe, det oppgis at han da var 2 år gammel.

    Berthe og Gudbrand giftet seg i 1694:
«Dnca (Søndag) 2 Trinit: Guldbrand Oelsen og Birrete Peders d. Setter».

    Tinglysning 16.03.1694:
Bygselseddel fra Oluf Linto i Båstad til hans sønn Gulbrand Ellefsen (!) på 12½ lispund i Linto (HF tingbok nr. 29, folio 2b):
«Publicerit Olluf Lindtoe i Baadstad Annex til Trøgstad
    Hans Udgifne Bøxsel Sædel paa 12½ Lispd Tunge i Bemt. Lindtoe til Sin Søn Gulbrand Ellefsen.
Daterit Quachestad dj = 12 Sept 1693».
    Tinglysning 16.03.1699:
Skjøte fra Sjøfar Olsen (Gapestad) til hans bror Gulbrand Olsen Linto på ialt 6 lispund i Linto for 38 rdl. (HF tingbok nr. 31, folio 2a):
    «Publicerit Søphar Ollufsens Udgifne Schiøde paa en deel Jordegoeds i Lindtoe først 4 Lpd 2 2/6 remol med Bøxel oc En Lispd En Half oc 1 1/12 Remol med Bøxel som Hand Hafue Saalt och afhendt til sin Broder Gulbrand Ollufsen Lindtoe imod 38 Rdl forstrechning.
Daterit Lindtoe dj = 10 Martz 1699».
    Tinglysning 16.03.1699:
Skjøte fra Knut Olsen Høntorp til hans bror Elef Olsen på ialt ca. 6 lispund i Linto (HF tingbok nr. 31, folio 2a):
    «Publicerit Knud Olsen Høntorp Hans udgifne Schiøde forst paa 4 Lpd 2 2/6 remol oc En Lispd ½ 1/12 Remol alt med Bøxel i Lindtoe som Hand hafue Saalt och afhendt till sin Broder Ellef Ollufsen.
Daterit Lindtoe dj = 10 Martz 1699».
    Tinglysning 16.03.1699:
Skiftebrev datert Linto 16.02.1699 hvori innført at Morten Gangnes i Høland på sin hustrus vegner har solgt 2 lispund 2 2/6 remål i Linto til Gulbrand og Elef Olssønner for 11¾ rdl. (HF tingbok nr. 31, folio 2a-2b):
    «J.. er i Dag och Læst och Publicerit Et Schifte Bref pahcerit paa Lindtoe her ibm dj = 16 Febr 99:/
Huor udj andet Ehr Jndfort Morten Gangenis i Høland Hans foræring paa sin Hustrues vegne for = 2 Lpd 2/6 remol i Lindtoe som Hand hafue Saalt til Ellef och Gulbrand Ollufsen for = 11¾ Rdl med videre desse Jndhold,
Daterit som supra ...».
    Tinglysning 26.06.1699:
Abraham Lintos brev på hans eiende midler som han overdrar til sine 4 brødre. Derimot skal de forsørge ham hans livstid (HF tingbok nr. 31, folio 10b):
    «Publicerit Abraham Lindtoes Udgifne Bref paa Hans Ejende midler som Hand oferdrager til sine 4de Brøder huor imod de Ham schal forsiune med Nodttouftige Kleder och Underholdning sin Lifs Tiid och efter hans Død en Sømmelig Jordefærd bestille med videre.
Daterit Lindtoe dj = 15 Juny 1699».
    Tinglysning 19.10.1701:
Gulbrand Linto mot Ole Halangen angående en hest som er blitt fordervet. Saken ble utsatt (HF tingbok nr. 31, folio 102a):
    «Gulbrand Lindtoe har ved Hans Brynildsen och Knud Halfuorsen Jndstefnt Olle Halangen for En Hæst H.l ... Bedt forderfuet, Huilchen Hæst er funden i Olle Hallangens Eng ...
...».

  "
Trøgstad sogn, Heggen og Frøland fogderi - Ekstraskatt 1711.

    «Skoskatten» 1711, en vanlig betegnelse på en engangsskatt i 1711 på skotøy, parykker, fontanger, karosser, chaiser og karjoler, samt på tjenestefolks lønn, påbudt i forordning 21.02.1711.
    Enkelte grupper var fritatt eller utelatt, blant annet husmenn som var utskrevne soldater og deres familier, spedbarn og personer uten fast bopel.
    Satsen var 3 skilling per skopar. Det ble sannsynligvis ikke foretatt reell telling av skotøy, men beregnet for eksempel to par per person i gårdbrukerfamilie og ett par per person i husmannsfamilier og liknende.
    Av tjenestefolks årslønn skulle 1/6 gis i skatt. Husbonden skulle innbetale dette og trekke tilsvarende fra tjenerlønnen.
    Skatten som ble pålagt Linto var:
«Elof med sin Hustrue» - 4 par sko.
«1 tienstedreng Soldat» - skatt ble ikke betalt for soldater.
«1 Huusmand med sin Hustrue oc 1 barn» - 6 par sko.
«1 tienstepige» - 2 par sko - Årslønn 1 Dlr. 72 Skilling.
«Gulbrand ibm med sin Hustrue oc 1 Daater» - 6 par sko.
«1 tienstepige» - 2 par sko - Årslønn 1 Dlr. 72 Skilling.
    Tilsammen 14 par sko à 3 Skilling pr. par ga 42 Skilling i skatt,
1/6-del av tjenestepikenes lønn, 28 Skilling pr. familie, utgikk også i skatt,
tilsammen 98 Skilling, omregnet til 1 Dlr. 2 skilling.

  "
Pantebok Heggen og Frøland nr. 2 - 1705-15 - folio 117b.

    16.07.1711 selger Peder Iversøn 1 skippund og 2 lispund tunge i Nordre Sætter til Gulbrand og hans bror Ellef, tinglyst 31.10.1711 (Pantebok Heggen og Frøland nr. 2 - 1705-15 - folio 117b):
    «Kongel. Maj. forige Foget over Eger og Lier fogderi, Peder Ifuersen, kiendis, og her med witterlig Giør, at hafer Solt og afhendt, Saa som jeg hermed Selger, Schiøter og afhender fra mig, mine børn og arfinger, til Erlige og forstandige Mand Gulbrand Olsen Lindtoe og hans Hustrue Birthe Peders datter, sambt Ellef Olsen Lintoe, og hans Hustrue Gyri Olsdatter, deris børn og arfinger, Een min Gaard Nørdre Sætter kaldet, som Peder paabor beliggende udj Baadstad Annex til Trøgstad Præstegield skyldende aarligen tou Skippund og Syf lispund tunge med bøxell og Herlighed, Huilchen Gaard de efter dags, skal følge, Niude, bruge og beholde, med defnns tilligende, were sig af Ager og Eng, Skov og wand, fiskewand og fægang, til fields og fiere, som nu tilligger, og af Arilds tid tilliget hafuer, inted undertagendes i nogen maade, efter som bem. Guldbrand Olsen og Eluf Olsen Lintoe mig i dag for samme Nordre Sætter, hafuer betalt, dend minste skalling med dend meste, og dend meste med den minste, saawidt udi co.ris kiøb kommen er ...
...
Christiania d 16 July Ao 1711 Peder Iwersøn».

  "
Pantebok Heggen og Frøland nr. 2, 1705-15, folio 122.

    25.03.1712 selger Joen Gulbrandsøn, halvbror til Berthe Pedersdatter, odels- og åsetesretten over Nordre Setter til Gulbrand:
    «Offentlig lest og publiseret paa Riisers tingstue udj Trøgstads Sougen da Almindelig Sageting holdes sammesteds d 30 Marty Ao 1712 och giorde Torer Søefarsøn Dilvig Indsigelse der imod som protocollen udviser.
Testerer Peder Børgesen.
    Kiendis Jeg Underschrefne Joen Gulbrandsøn Hoel boende udj Trøgstad Sougen och hermed witterlig giør:
    At haver solt, skødt og afhent, Saasom Jeg hermed wed dette mit Aabne brefs Krafft fra mig och mine arvinger aldehlis Selger, Skøder og afhender Odel og Aasædes Retten til den gaard Nordre Setter udj Baadstad Sougen beliggende Skyldends aarlig Tou Skippd og Siuf Lispd tunge med bøxel, til min kiære Svoger Gulbrand Olsøn Lindtoe ibm. och hans Hustrue Berthe Pedersdatter, deris Børn og Arvinger hvilken gaard wered min Sl: Moder Siri Jonsdatter Setters sande Arvelige Odel, for hvilken Odels og Aasædesret hand mig haver betaldt reede penge efter woris Accord Fem og Tredive Rigsd. Courant, Thi kiender ieg mig mine børn og Arvinger og aldehlis ingen ydermere lov, ret eller dehl til forskr. Odels og Aasædes ret til Gaarden Setter at have, saalenge den bliver under min Kiere Svogers og Arvingers Edthlig efter Loven, hvortil ieg altid skal were hands og Arvingers trofaste Hiemmelsmand, och om nogen imod forhaabning, paa dette Kiøb skulle anke, da Jeg och mine Arvinger alle tider were forpligted at gaa imellum Sagen og dennem, Saa at dette kiøb skal holdes U-ryggelig, Skadesløs i alle maader. Dertil bekreftigt under min Egenhaand og Zignet, och Venlig ombeder de tvende Dannemænd Halvor Berger och Gulbrand Gref Eyt dette med mig til witterlighed at Under forseigle, Saa och min Søn Gulbrand Jonsøn, som vered ved denne handel tilstede, dette tillige som en tryg HiemmelsMand at Underskrive.
            Datum Hoel d 25 Marty Ao 1712.
    Joen Gulbrandsøn Egenhd - Gudbrand Joensen Egenhd.»

    Joen var fra Siri Joensdatters første ekteskap med Gulbrand Haraldsen og halvsøster til Berthe. Det er merkelig at han selger odels- og åsetesretten etter sin «Sl: [salige] Moder Siri Jonsdatter Setters sande Arvelige Odel», da Siri først dør i 1722, 92 år gammel!

    21.03.1713 makeskifter Gulbrand til seg 1 skippund 3½ lispund i Nordre Seter mot å gi sin bror Ellev samme andel i Lindtoe:

  "
Pantebok Heggen og Frøland nr. 2, 1705-15, folio 135b.

    «Offentlig lest og publisert paa Riisnes Tingstue udj Trøgstad Sogn da almindelig Sageting holdes sammesteds d 27 Marty Ao 1713.
    Test Peder Børgesen.
    Udi den hellige Trefoldigheds Navn haver wi Underforseylede tvende brøder Ellef og Gulbrand Ols Sønner begge boende paa Lindtoe i Baadstad Annex til Trøgstads Præstegield beliggende, af welbered Hue saa och med begge voris Hustruers willie och widenskab indgaaer med hver andre et kierligt og brøderligt Mageskifte af Jordebytte saaledis
    At Jeg Ellef Olsøn Lindtoe Mageskifter overdrager och afhender til benevnte min kiere Broder Gulbrand Olsøn Lindtoe, hans Hustrue og Arvinger Et Skippund och Halfinds lispd Jord med bøxel og tilligende herlighed i den gaard Nørdre Setter i forne Baastads annex

'
  "
Pantebok Heggen og Frøland nr. 2, 1705-15, folio 136a.

beliggende, hvor til hand self er aasædet berettiget, med lige ret och rettighed, som ... .gge heele Gaarden forne Nørdre Setter, der skylder aarlig tilsammen Tou Skippd. 7 lispund os til forhandlet haver af Sr. Peder Iversøn udj Christiania efter derom skiødtes ... Daterit 16 July 1711, hvilke forne Et Skippd 3½ lispd. hand herefter for sig och sine arvinger til fuldkommen Eyendom skal nyde bruge og beholde, och Sig det saa nøttig at giøre, som hand best weed och kand.
    Derimod overdrager Jeg Gulbrand Olsøn til min Kiere Broder Eluf Olsøn Lindtoe, hans Hustrue och Arvinger Halffierds fierding Jord med bøxel och herlighed udj tilnefnte gaard Lindtoe, som hand nu beboer och self odel og Aasædet berettiged och det med lige ret og rettighed, som det mig til Arf og Kiøb er hiemfalden, som hand paa lige maade fra Sig, Hustrue og Arvinger følger til fuldkommen brug och eyendom,
    och skal wi paa begge Sider wer sin andres hiemmelsmand, Saa at om imod forhaabning, endten os noged af forskr. gods, eller des tilliggende pertinentier, som nu tilligger och af Arilds tiid med rette tilligge bør af hvad Nafn det ha..s Hand, blef wid process frawunden, da bepligter wi os begge paa hvis Side skylden findes, st... efter at det lovlig w..de tilkiendegie.d, den Ene at giøre den andre tilbørlig fornøyelse derfoer med Jefngaat gods, Saavelsom
...
    Saaledis paa begge Sider at were forEindt och Mageskiftet, og haver vi tvende Eenslydende Breve herom forfatted, hver af hv. tager sin gienpart. Det bekrefter wii med woris Zigneters Undertrøckkelse, samt wenlig anbeder de tvende Danne mend Engebret Broshoelen och Hans Skuttalen dette med os til Witterlighed at underforskrive.
Dat: Lindtoe i Baadstad annex d 21 Marty 1713».

    Etter at Gudbrand har flyttet til Nordre Sætter, kommer det til rettssak mellom det militære og hans bror Elev:
Tinglysning 30.10.1716. Major Wittinghof mot Elev Olsen Linto for at han ikke vilde motta de skinnklær som hørte dragonen til, «hvorfor dragonen måtte ta skinnene med seg igjen, og de derfor ble av fienden borttagne». Saken ble utsatt og endte med forlik som ble tinglyst 31.03.1717 (HF tingbok 38, folio 55b-56a og 86a).

    Gulbrand Nordre Sæther og Ole Søndre Sæther er faddere Dom XIX p. Trinit i 1721. Gulbrand N. Sæther er også fadder da Peder Mikkelsøns barn Ole døpes i 1722 (Kirkebok nr. 2, folio 104 og 109).

    Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723 viser for
«Trøgstad Præstegield - Fulde Gaarder»:

  "
Matrikkelforarbeidet fra 1723 - Trøgstad - Eksaminasjonsprotokollen - Folio 110b-111a.

«No:
    92.
Gaarde Navne:
    Sætter Nordre udj Sehsions Bogen findes anført
    1 Soug som for 40 Aar siden efter Beretning skal være ødelagt.
    Drag: Qvart:
Opsiders Tall:
    Gulbrand Olsen.
Proprietairs og Bøxel-Raadig:
    Selv Ejer.
Huusmænds Pladser:
    Udj 1 Plads Beliggende udj SamEje med 3de andre Gaarder,
    Field, Lars Torsen Saar 1 tønne Hafre Beregnet under Gaarden.
Qværn og Fiskerie:
    1 Liden Bæckeqværn til Huus Behof.
Situation og Beleilighed:
    1 Nordlien og tung Wint.
Sæd:
    3 qvart [tønne] Bl: Korn - 13 tønner Hafre - 2 Settinger Erter - 2 Settinger Lin og Hamp.
Høe-avling:
    30 Læs.
Hæster og Creaturer:
    3 Hæster - 14 Creat: - 16 Souger og Giede.
Taxt efter Gammel Matricul:
    2 Skippd. 7 Lispd.
Aftagen:
    7 Lispd.»

    Etter at hans hustru Berthe døde i 1733 flyttet Gudbrand antagelig tilbake til Linto. Han døde her i 1747:
«Dom Reminiscere Begraved Guldbrand Olsen Lindtoe gammel 86 aar gammel». 8

 

 1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Nupt: Spons», folio 238.
 2. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Baptizati», folio 135.
 3. Kirkebok Trøgstad nr. 3: «Sepult», folio 120.
 4. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Bapt», folio 255.
 5. Kirkebok Trøgstad nr. 5: «Sepulti», folio 148.
 6. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Baptizati», folio 113.
 7. Kirkebok Trøgstad nr. 3: «Baptisat et Sepulti», folio 166.
 8. Manntallet i 1664-66, Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 310; Prestenes manntall: 2.1 Trøgstad prestegjeld, folio 34. Ekstraskatten i 1711.Trøgstad sogn, Heggen og Frøland fogderi. Pantebok Heggen og Frøland nr. 2, 1705-1715, folio 116, 122, 135. Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723, Trøgstad Præstegield, Fulde Gaarder, folio 110b.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26