Helle Torbjørnsen Finholt
1577?-1654
Odelsbonde.

>
       
f
Torbjørn Finholt. Odelsbonde.
 

Helle Torbjørnsen Finholt. Født omkring 1577 på Finholt, Udenes, Nes (AK). Død 1654 på Hokaas Nordre, Båstad, Trøgstad (ØF). Odelsbonde.
Gift .
Olluff Hellesen Linto. Gårdbruker.
Født omkring 1617 på Finholt, Udenes, Nes (AK).
Død 1698 på Linto, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 11.12.1698 i Båstad, Trøgstad (ØF). 1

Biografi - Biography

Odelsbonde.
Født omkring 1577 på Finholt, Udenes, Nes (AK).
Død 1654 på Hokaas Nordre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 04.06.1654 i Båstad, Trøgstad (ØF). 2

Levde fra 1610 til 1643 på Finholt, Udenes, Nes (AK).
Flyttet før 1646 fra Finholt, Udenes, Nes (AK).
    Helle [nyere form: «Ellef»] var bruker på Finholt fra 1610 til 1643. Omtrent hele bondegodset - 45 lispund - tilhørte i 1622 brukeren «Helle Finholt» og det var trolig gammelt odelsgods i hans ætt.

    Hans far må være den Torbjørn som var bruker av Finholt fra 1593 til 1601.


  "
Odelsbønder i Nedre og Øvre Romerike fogderi 1615, Feedt prestegielddt (Danske Kanselli, skapsaker, stykke 27, 1587-1617, skap 9, pakke 133, litra H, bilde 184, folio 90).

    Odelsjordeboka i 1615 for Nes prestegjeld viser Helle Finholts odelsgods.
           «Neesoggenn
    Cronens:
Helluff Findholtt,
½ dlr foring - 8 alb: Wisør - 4 alb: leding,
    Bøndernis:
Bondens Odell och Jordgotz
Wdj samme gaard 8 Lispd.»

  "
Jordebok 1616-17. Øvre Romerike, Nes sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 40, legg 2, litra 2, bilde 49).

    Jordeboken fra 1616-17 viser de skatter som ble pålagt gården og at Helle har bygslingsretten:
«Hellie Finndholt
½ Dr foring
8 alb Wisøe
4 alb: leding
1 Høns».
    Han «bøgger sielff» gården.

  "
Stattholderarkivet odelsjordebøker fra 1624 - «Ness Sougenn».

    Stattholderarkivets adels- og odelsjordebøker fra 1624 viser for Nedre Romerikes fogderi og
«Ness Sougenn»:
«Hellge Findholltt,
    ibid - 1 pd. 1 frg: [fjerding]
    Ennge - ½ pd.
    Stennbergh - 1 frg:
    Hougset - 3½ Lb.»

    Han hadde følgende barn (minst):
Laurits, overtok Finholt, levde i 1655, død før 1669.
Ca. 1612: Tosten, til Nordre Hokaas i Båstad,
                             gift med Ragnhild Haraldsdatter Nordre Bjanes i Fet,
                             begravet 03.12.1676, skifte 08.08.1677.
Ca. 1617: Olluff, til Linto i Båstad, gift 2. gang med Elen Abrahamsdatter, død 1698.
Ca. 1620: Torbjørn, til Hellegaard i Hemnes, Høland, levde i 1681,
                                      gift med Kirsten(?) Paulsdatter Hellegaard.
En datter gift med Laurits Eriksen Store Jødal i Aurskog (født ca. 1649, levde 1708)
               (Eyvind Lillevold (1963): Aurskog og Blaker, bind 2, side 238).

    Amund og Laurits nevnes i 1645, Helle, har flyttet fra gården før 1645, men er ikke registrert hos sin sønn på Hokaas Nordre i Baastad ifølge koppskatten det året.

  "
Koppskatt 1645. Øvre Romerike, Nes prestegjeld (Lensregnskap Akershus len, eske 186, legg 1, litra 20, folio 32).

          «Amund Findholt, Hans Hustru, Laurits ibm: och En pige - 32 sk.»

    Helle døde hos sønnen Tosten på Nordre Hokaas i Båstad i 1654:
«II Trin: Tosten Hogaas Fader Æt 77».

  "
Kontribusjonsskatt 1647. Øvre Romerike, Nes prestegjeld (Lensregnskap Akershus len, eske 192, legg 4, litra G, folio 67).

    2 år senere ble hele gården brukt av Laurits Hellesen. Da eide Søren Henni 29 lispund i gården, Olluff Skøyen 15 lispund og Tor Blakstad 4 lispund. Skattematrikkelen det året viser:
    «Solløer och Oudals Fogderier sampt Neess Pestegield paa Øffre Rommerige».
    «Ness Prestegield - Fulde Gaarder».
«Findtholdt, Lauridtz - 2½ pd. 1 fr.
    Søren Hinden 1 pd. 9 lispd.
    Olluff Schoden 15 lispd.
    Nes kierche 7 lispd.
    Tor Blachestad i Høland 4 lispd.
Søffren Hinden raader bøxsel offuer 2 pd. 8 lispd.
Stichtschriffueren bøger 7 lispd.»
Det betales 8 dr. 1 mark i skatt.

    Bemerk: Nes på Øvre Romerike var i 1647 tillagt Solør-fogden.

    Laurits hadde i hvert fall en sønn, Erik, som i 1655 ikke ville ekte Kari Engebretsdatter. Laurits var bruker i 1653, men året etter var det Torer og deretter igjen Laurits Hellesen. Omkring 1660 ble gården delt i to bruk mellom Harald Persen og Tosten Tjøstelsen.

    I 1664 fordret Laurits Hellesen på Linto i Båstad landskyld av Harald Finholt for 5 lispund i Stensbodding, 5 lispund i Lislegaard og 5 lispund i Stahaug.

    I 1669 ble det tinglyst et odelsløsenbrev på Finholt med tilhørende plasser. Brevet ble utstedt av Tosten Hellesen og Olluff Hellesen, begge i Trøgstad, om det kjøp deres salige bror, Laurits Hellesen, hadde gjort med Jon Olsen Lundberg.

    De to brødrene hjemlet i 1669 Jon Olsen Lundbergs brødre, Halstein og Jon, og deres søster på Ile gården Finholt for 100 rdr.

    I 1669 utstedte også de to brødrene Hellessønner og broren Torbjørn Hellesen i Høland en obligasjon på 30 rdr. til Paul Torstensen i Christiania, som ble lovet 5 lispund i Finholt i forsikring. 3

 

 1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepult», folio 266.
 2. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 94.
 3. Odelsbønder i Nedre og Øvre Romerike fogderi 1615, Feedt prestegielddt (Danske Kanselli, skapsaker, stykke 27, 1587-1617, skap 9, pakke 133, litra H, bilde 184, folio 90). Stattholderarkivet - Odelsjordebøker 1624-26, D IX pakke 8 XXII - 2. Øvre Romerike og Solør fogderi, folio 123. Koppskatten i 1645, Akershus Len, Offre Romerike fogderi, Næs Prestegield, folio 32. Skattemanntallet av 1647, Akershus fylke (Solør og Odal fogderi), Nesz Prestegield, Fulde gaarder, folio 106. Berger Kirkeby (og Thor Hexeberg): Nes på Romerike - Gårdshistorie (1968), bind V, side 228, 234-235.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26