Hans Bendtsen Findnes Nordre
1692?-1752?
Festebonde,, lagrettesmann.

>
       
f
Bendt Olsen Findnes Nordre. Født omkring 1638. Død omkring 1713 på Findnes Nordre, Tromsøysund (TR). Festebonde, fisker.
m
Dorte Sørensdatter Findnes Nordre. Død omkring 1713 på Findnes Nordre, Tromsøysund (TR).

Hans Bendtsen Findnes Nordre. Født omkring 1692 på Findnes Nordre, Tromsøysund (TR). Død omkring 1752 på Findnes Nordre, Tromsøysund (TR). Festebonde,, lagrettesmann.
Gift Doreth Jensdatter Ebeltoft. Født omkring 1693 på Langnes Søndre, Tromsøysund (TR).
Død 1759 på Findnes Nordre, Tromsøysund (TR).
Begravet 11.11.1759 i Tromsøysund (TR). 1
Ingeborg Hansdatter Findnes Nordre/Selnes Ytre. Født omkring 1719 på Findnes Nordre, Tromsøysund (TR).
Død 1789 på Selnes Ytre (Stornes), Balsfjord (TR).
Begravet 01.03.1789 i Balsfjord (TR). 2

Biografi - Biography

Festebonde,, lagrettesmann.
Født omkring 1692 på Findnes Nordre, Tromsøysund (TR).
Død omkring 1752 på Findnes Nordre, Tromsøysund (TR).

    Hans ble født på gården Findnes på Kvaløya i Sandnessundet. Ved manntallet i 1702 var han 10 år gammel.

    Da han giftet seg med Doreth ble de boende på hans farsgård.

    Ved sommertinget for Helgøy tingsted i Langesund den 18.06.1717 vitnet Hans i en sak om lejermål:

  "
Tingbok Tromsø nr. 1, 1707-28, Helgø tingsted, folio 125b.

    «Anders Sørens: finnes og Jane frandtzdatter ibid: var begge Indstefnet til dette ting for begaaet lejermaal tilsammen. De Indstefnte Personer møtte, og vedstoed gierningen at have udj løsagtighed auflet barn sammen, det og her for Retten hafde med sig, og Eftter tilspørsel benegtet de at Ecte hinanden, Dernest tilspurt hvad de var Ejende til deris bøders erleggelse, hvor da hans bendts: udsagde at var foreent Med Michel hvid, om hans bøder, Men qvindfolchet, var ej noget Ejende, ej heller ville nogen hende antage, og svare for hende. Er dermed afsagt,
Som anders Sørens: og Janne frandtzdatter, der befandis at have begaaet lejermaal Med hverandre og auflet barn sammen, og de derfor benegter at Ecte hverandre, thj bliver hans bøder Eftter loven - 12 rdr: og som qvindfolchet ej er noget Ejende, til sine bøders Erleggelse, saa hendømmes hun Eftter dend kongl: forordning til spinnehuuset til hendis bøder, som Er 6 rdr: bliver opthiendt.»

    I forbindelse med en stevning om ærekrenkning som Hans Joensen Kiil reiste mot Lars Jonsen i 1718, ble Hans innkaldt som vitne:
    «Anno=1718 d=29 Juny Blef holdet et almindeligt leedingsberg og sageting udj Grundfiord for Helgøe ting st: almue, hvor da Retten blef præsiderit af Kongl: May'ts: foget Sr: Andreas Tønder, samt bethiendt af Kongl: Sorenskrifver Asmus Rosenfeldt, saa og ...»

  "
Tingbok Tromsø nr. 1, 1707-28, Helgø tingsted, folio 144b & 145b..

    «Sr: hans Joensen kiil tilholdende paa sit kremmerleje paa Bensjord, fremkom for Retten, gaf for at haver veret foraarsaget, til dette ting at lade indstefne Lars Jons: boende paa Tønsnes her i tingstædet; for Nogen ærRørrige skieldtzord hand Nest afvicte Nytaarsdag paa Tromsøe Præstegaar Eftter Prædichen var forRettet, talt haver dem hand formeener sig skal vere anRørende.
Dend Indstefnte blef 3de: ganger paaRaabt mens befandis iche at vere her tilstæde ved tinget, ej heller Erbøed sig nogen paa hans vejne sagen at tilsvare.
...
    det 3die vidne Nafnlig hans bendts: fremstoed og med opRagte fingre aflagde sin Corpolie Ed og dernest vidner at som hand kom gaaendis oven af fra gaarden paa Tromsen, hørde hand at lars Jons: sagde hand [Hans Joensen Kiil] Er En tiuf [tyv], dertil svarde det første vidne, snach iche saadanne ord Ieg har iche hørt dend Mand har staalet noget derpaa svaret lars Jons: og sagde hand er En tiuf, hand har staalet En vog fisk fra Mig. Videre hafde dette vidne at vidne, sagen angaaende;»

    Ved sommertinget for Helgøy tingsted på «Noergrundfiord» den 15.06.1722 avla Hans ed som lagrettsmann for 1723:

  "
Tingbok Tromsø nr. 1, 1707-28, Helgø tingsted, folio 108b-209a..

    «Dernest blev tilnefnt Effterskrefne mend til at aflegge deris laudRettis Ed: og at besidde Retten udj tilkommendes aar. Nemlig antonius Ols: grøtnes, Søren Christens: fladvær, Joen Joensen, Michel helges: Heløen, Anders Ols: Selnes, hans bend: finnes, Hemming Jens: Kalleslet, og Joen Jachobs: huchøen.»

    Han var også lagrettesmann i 1725.

    I 1723 var det 2 brukere på Findnes som hadde en samlet landskyld på 1 våg. Hans brukte halvparten, dvs. 1 bismerpund 12 merker.

    Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723 viser for «Helgøe Tingsted»:

  "
Matrikkelforarbeidet i 1723, 180 Troms fogderi, Helgøy tingsted - Eksaminasjonsprotokoll, folio 18b-19a.

«Nummer:
    33.
Gaarde Nafne:
    Findsnes med Riberbye.
Opsidders Tall:
    2 opsider.
Proprietairs og Bøxel-Raadig:
    Baron de Pettersen.
Huusmands Pladser:
    Ingen Huusmænd.
Schoug og Setter:
    Fornøden Brendeved.
Qvern og Fischerie:
    Ingen fiskerie.
Situation og Beleilighed:
    Lætvunden.
Sæd:
    Saaer icke.
Korn aufling:
    Aufler icke.
Hæste og Creature:
    2 Heste - 9 Kiør - 20 Sourer - 10 Geder.
Taxt effter Gamble Matricul [1 våg = 3 bismerpund (Pd.) = 72 bismermerker]:
    1 - 0 - 0.
Forhøied:
    0 - 1 - 12».

    Utdrag fra den samtidige matrikuleringsprotokollen:


  "
Matrikkelforarbeidet i 1723, 180 Troms fogderi, Helgøy tingsted - Matrikkelprotokoll, folio 28b.

«Opsiddernes Nafne:
    [1]: Olle Edies:
    [2]: Hans Bents:
Taxt effter Gl: Matricul [W: - Pd: - Mark]:
         [1]: 0 - 1 -12.
         [2]: 0 - 1 -12.
    [Sum]: 1 - 0 - 0.
Gl: Leilending Schat [Rd: - Skilling]:
         [1]: 0 - 24.
         [2]: 0 - 24.
    [Sum]: 0 - 48».

    Hans døde i begynnelsen av 1750-åra.

    Skiftet etter Hans ble avholdt på Findnes i Helgøy tinglag 21.09.1752:

  "

«Sal Hans Bensen Finnes.
    Anno 1752 dend 21 Septembr: indfandt ieg mit i Sterboen efter afdøede Hans Bentsen som Boede og Døede paa Gaarden Findnes i Tromsøe fogderie, for at Skifte og Deele imellem hans efterladte Enke Doreth Jensdr: og Hans efterladte Børn, som ere
  1 Bent, er gift og Boer paa Kalslet,
  2 Jon, er gift og boer i Huitøen,
  3 Søren, som Boer paa Telnes,
  4 Ole, er myndig og tiener i Tromsen,
  5 Svend, er myndig og Hiemme,
  6 Peder, iligemaade myndig og Hiemme,
  7 Doreth, som er gift med Peder Carlsen,
  8 Karen, er gift med Peder Andersen og
  9 Ingebor, som er gift med Søeren Hansen Selnes.
  Disse Arwinger ware alle ved denne Forretning nærværende, saavel som og Enken selv, til hvis Lowærge Hun haver udkoret sin Broder, Willum Jenssen, Klokkeren til Tromsen.
Boets eiendele blev anvist af Enken og Børnene, og Vurderis af de twende Mænd Hans Svends: Aasen og Torlev Eriksen Biigen som følger:
....
    Naar denne afgang fradrages Boets Summa bliver i Behold - 167 rd: 3 mark -.
Deraf tager Enken Dorete den halve Deel som er 83 rd: 4 mark 8 sk., og den andre halve Deel kommer til Deeling imellem Børnene hvoraf en Broderlod bliver = 11 rd: 1 mark og en Søsterlod 5 rd: 3 mark 8 sk., hvorefter enhvers udlæg følger:
....
    Givet Beskreven paa Stemplen papir».

    I skiftet nevnes bl.a. sølv, tinn, kobber, båter, fe, hus og bøker. Boets aktiva var 167 daler og 3 mark. 3

 

 1. Kirkebok Tromsø 1753-78: «Begravelser med de afdødis Navne og Alder», folio 174.
 2. Kirkebok Tromsø 1779-96: «Begravne 1789 i Tromsøe», folio 163.
 3. Manntallet i 1702, 19.2.2 Tromsø Fogderi, Helgøy Tingsted, folio 175. Tingbok for Tromsø, nr. 1, 1707-28, Helgø tingsted, folio 125b. 144b & 145b og 208b-209a (Justisprotokoll Helgøy tingsted 1717 - folio 227; 1718 - folio 265-67; 1722 - folio 392-93, transkribert av Nord-Troms Museum). Matrikkelforarbeidet i 1723, Helgøe Tingsted, Eksaminasjonsprotokollens folio 18b, Matrikuleringsprotokollens folio 28b. Skifteprotokoll Tromsø nr. 6, 1752-1754, folio 22 (ikke filmet). Per Inge Nilsen: Waldemar Wilhelmsen's forfedre.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-11