Baard Berger Vestre
1571?-1649
Odelsbonde.

>
       
   

Baard Berger Vestre. Født omkring 1571. Død 1649 på Berger Vestre, Trøgstad (ØF). Odelsbonde.
Gift .
Lars Baardsen Berger Vestre. Odelsbonde.
Født omkring 1635.
Død 1687 på Berger Vestre, Trøgstad (ØF).
Begravet 13.11.1687 i Trøgstad (ØF). 1

Biografi - Biography

Odelsbonde.
Født omkring 1571.
Død 1649 på Berger Vestre, Trøgstad (ØF).
Begravet 16.09.1649 i Trøgstad (ØF). 2

    Baard overtok Vestre Berger omkring 1624.

    12.08.1667 ble det holdt et ting i Askim som kaster lys over hans slektskap. Referatet viser at Amund som betalte skatt av Berger til 1623 var Baards morbror.

    Bakgrunnen var at Knud Lauritzen fra Aslerud ca. 1660 hadde giftet seg annen gang med Karen Torersdatter, men døde selv på Aaser i Trøgstad i 1666. Karen giftet seg da med Erich, en av sønnene til Baard. Olle [Olluffsen] Hobøl, antagelig gift med en av Knuds døtre, gjorde innsigelser mot at Karen forlovet seg med Erich, og hevdet at de var for nær i slekt med hverandre. På tinget spurte han Olle Bjørnestad om hans «Videnschab» med hensyn til slektskapet mellom Baard Berger og Karen Aaser, og fikk denne forklaring:

  "
Tingbok Heggen og Frøland nr. 8, 1667, folio 29b-30a.

    «Anno 1667 dend 12 Augustj ting holden paa Moen J Aschim Soggen ...
Olle Hobel bespurdte Olle Biørnestad her for Retten hvorledes hans vedenschab er om det Schyldschab Jmellem Baard Berger och Karj Aaser ehre, da tilsvar hand Baard Berger var hans faders Morbroder. Osmund Toses ware Morbroder til Baard Berger, och Karij Aasers bestefader Joen Lund det ware Osmund Toses Broder, Noch Tor Evenby war Osmund Toses Broder huilchet de.be.retes at motte Jndføris til videre Underetning» (HF tingbok nr. 8, folio 29b-30a).

    «Osmund Tose» må være den samme som i en skatteliste fra 1593 kalles «Amoundt Berger». Det gamle navn på Berger er «Tose», som ennu finnes i navnet Tosebygda.
    Det var altså Baards morbror som betalte skatt på Vestre Berger frem til 1623.
    Slektskapet bekreftes også ved at Baard arvet Amunds samlede odelsgods ifølge odelsjordebøene fra 1624.

1612: Landskatt mikjelsmesse.
    «Leilendinger i Trøgstad oc Bodstad Sogener:
    Amund Berger».

    Jordeboken fra 1616 viser de skatter som ble pålagt gården:
«Jordbog offuer Heggenn och Frølands Skibreder Fra Philippi Jacobi Dagh Ao 1616, och thill Aarsdagenn igienn Ao 1617, paa all denn Wisse Rentte och Jndkompt Konn: Maytr: aff Samme Skibreder lader Opbere aff en Huer Jn Specie som samme Jordbog Wuiser - Trygstad Prestegielld - Croneguotzs.
Amonn Berger.
    Kornn - 1 Fierd. Bl. [korn].
    Smør - 9 bis: merker - 8 alb:
    Kornn - 3 spannd.
    Fuoring - ½ daller.
Bygger Guru Bastøen».

    Landskatt 1618 Martini.
  «Jordeigende Bønder udj Thrøgstadt Prestegield:
    Amund Berger Ehr Eigendis
        udj Berger ibidem - Thunge ½ fiering - 1½ ortt.
        udj Vestre Aschim i Aschim Sogen - Thunge 1 pund - 3 dr.
        udj Mellgaard i Thrøgstad Sogen - Thunge 5½ lispd. - 3 ort 6½ sk. 1½ penge.
    Beløber Sig till sammen hans Indkombst - Pendinge 4 dr. ½ ortt 6½ sk. 1½ penge».
Landskatt Martini 1923.
    «Jordeigendis Bønder Udj Trygstad prestegield:
    Amund Berger Er Eigendis
        Udj Berger sammesteds - Thunge 2½ lb.
        Udj Meelgaard - Thunge 5½ lb.
        Udj Torp ibid - Thunge 1 pd.»

    Amund døde omkring 1623.

    Odelsjordebøkene fra 1624 viser at Baard arvet Amunds odelsgods og overtok som bruker på Vestre Berger.

  "
Stattholderarkivet odelsjordebøker fra 1624 - «Trøgstadtt Prestegielld».

    I Stattholderarkivets adels- og odelsjordebøker fra 1624 for Heggen og Frøland skibrede er alle jordparter angitt som odels- pante- eller kjøpegods. Etter den tids lovregler var hevds- og løsningstiden 30 år, slik at oppgitt odelsgods skulle ha vært i slektens eie fra senest 1594 med mindre makeskifte odel mot odel senere hadde funnet sted:
    «OdellsBønderne aff Trøgstadtt Prestegielldt, Angiffuett deris Odels Jnndkumbst, Att Wehre Raadigtt, som Eptherføllger:
    ....
Baard Berger
    Wdj Berger - odelsgoeds - ½ fxrg: [fjerding]
    Wdj Meelgaard - odelsgoeds - 5½ lpd
    Wdj Torp - odelsgoeds - 1 pd,»

Landskatt Martini 1625.
    Trygstad Prestegield Jord Eigne Bønder:
    Baard Berger
        udj Berger - ½ fær.
        udj Mellgaard - 5½ lispund.
        udj Torp - 1 pund.
    Beløber Tillsammen
        Thunge 1 pund 8 lispund - Penge 4 dr. ½ ort 7 sk. ½ alb.
    Deraf tillkommer Konug Maytt: denn thrediepartt som Ehr:
        Pendinge 1 dr. 1½ ort 2 sk. 1 alb. ½ penge».

    Baard hadde følgende barn i sitt første ekteskap:
Ca. 1620: Marta, død i 1679.
Ca. 1635: Lars, overtok Berger, gift med Anne Hansdatter, død i 1687.
Ca. 1638: Erich, til Aaser i Trøgstad, gift i 1667 med Karen Torersdatter, død i 1714.
Ca. 1644: Amund.
Siri, gift i 1662 med Halvor Halvorsen Bergerskaugen (født ca. 1634).

    Baard ble gift annen gang med Johanne Torersdatter, født ca. 1606.


  "
Koppskatt 1645. Heggen og Frølands skibsrede, Thrøgstad Sogenn (Lensregnskap Akershus len, eske 186, legg 2, litra 23, folio 3).

    «Koppskatten» av 1645 indikerer at de da ikke hadde noen felles barn:
«Baard Berger och Hans quinde
Hendes Sønn 2 Hans Døtter
1 Kaall(?) 1 quinde».

    Baard og Johanne fikk sønnen:
1647: Torer, til Hotvet i Eidsberg, senere til Aasgaard i Trømborg, død i 1718.

1647: XIII: Bord Bergers barn Tore» (Kirkebok nr. 1, folio 72).
    Torer var første gang gift med Helle Gudmundsdatter Vagelsrud i Rakkestad som døde i 1676.
    Han var gift annen gang i 1677 med Rønnaug Svennungsdatter Søtland i Trøgstad, født 1648.

  "
Kontribusjonsskatt 1647. Heggen og Frølands fogderi, Trøgstad sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 193, legg 1, litra L, folio 3).

    Skattemanntallet i 1647 viser:
«Baard Berger,
    Ko: Ma: 1 fierding.
    Trøgstad presteboll ½ pund.
Selff 18½     lispund 1 remoll.
Byger bunden selff.»
    Han betaler 7 dr.i skatt.

Han eide også 5½ lispund i Melgaard.

    Baard døde i 1649:
«XVII Trin Bord Berger Æt 78 vacca».

    Johanne ble gift 2. gang med Knud Halvorsen Vestre Berger (ca. 1585 - 1665). Hun døde i 1672, 66 år gammel (Begravet 25/2, kirkebok nr. 1: «Sepulti», folio 145). 3

 

 1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 197.
 2. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 79.
 3. Koppskatten i 1645, Akershus Len, Heggen og Frøland fogderi, Thrøgstad Sogenn, folio 3. Skattematrikkelsen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Trøgstad sogn, Helle gaarde, folio 3. Elise Eng: Eng-slekten og tilknyttede slekter, side 341.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26