Jon Olluffsen Onstad
1613?-1697?
Odelsbonde.

>
ff
Jon Aslachsen Onstad. Død omkring 1600. Odelsbonde, lagmann.
     
f
Olluff [Jonsen?] Onstad. Odelsbonde, lagmann.
 

Jon Olluffsen Onstad. Født omkring 1613 på Onstad, Skiptvet (ØF). Død omkring 1697 på Onstad, Skiptvet (ØF). Odelsbonde.
Gift Marte Gudmundsdatter Onstad.
Anne Jonsdatter Onstad. Født på Onstad, Skiptvet (ØF).
Død omkring 1712 på Askim Vestre, Askim (ØF).

Biografi - Biography

Odelsbonde.
Født omkring 1613 på Onstad, Skiptvet (ØF).
Død omkring 1697 på Onstad, Skiptvet (ØF).
Uforsket i Onstad, Skiptvet.

Levde 1694 på Onstad, Skiptvet (ØF).

  "
Koppskatt 1645, 17 Tune, Åbygge og Veme len - Schibtued Sogenn (Lensregnskap Akershus len, eske 6, legg 5, bilde 12).

    Koppskatten i 1645 viser for
«Thune, Aabøyde, Wembe och Hualløer Skibbrede, Schibtued Sogenn»:
Jonn Onstad - 3 [personer]».

    Skattematrikkelen av 1647 viser:


  "
Kontribusjonsskatt 1647. Veme, Tune, Åbygge og Hvaler len - Schibtued Sogenn (Lensregnskap Akershus len, eske 193, legg 1, litra 2, folio 3).

«Joenn Onstad 1½ pund, och bygger sellff gaaerdenn.
½ hud til cannaniet, och cannaniet bygger den hud
som ligger under foerne gaaerd.»
Han betaler 6 dr. i skatt.

    Han eier i 1647 også 1 pund i Klunnd i Rødenes og 1 fjerding i «Østeen Karterøed» i Skiptvet.

    I 1651 pantsatte Ingebret Hansen hele Kampenes som brukelig pant til Jon Onstad. Pantet ble overført til sogneprest Kristoffer Jensen i Eidsberg i 1683.

    Jørgen Nilsen Holst hadde sittet med pantegodset i Hjelmark til 1652, da Jon Onstad i Skiptvet ga futen 170 rd. for det. (Obl 24.02.1652.) Dagfinn Arnesen kom til Hjelmark som bruker i begynnelsen av 1650-årene. Dagfinn var en oppfarende kar og kom i klammeri med sin landherre Jon Onstad om en slede i julen 1654. Ole Gautesen på Vesle-Løken krevde å få innløse Hjelmark, siden han var nærmest til den. Jon Onstad nektet først å gå med på dette, men ble dømt til å ta imot de 170 rd. han selv hadde betalt for pantegodset. Oles bror, Iver Gautesen skulle få Vesle-Løken, og de tre brukerne på Hjelmark skulle få igjen bykselpengene sine. (Dom 07.04.1657.)

    Følgende avskrift i Riksarkivets kjeldeskriftavdeling viser at Jons hustru het Marte Gudmundsdatter. Avskriften er av et pergamentsbrev datert 18.05.1657, innlånt 18.08.1969, eier Foreningen Halden Minders Museum (Idd bygdemuseum) Hov samling (nr. 527):
    «Jhm: Kiendis ieg Joen Oluffsøn boendis paa Oenstad i Schibtued Sogen, Giør her med alle Vitterligt, At ieg jdag den 18 Maij Anni 1657 er Kommen Vdi en Vendlig och Endelig forhandling, med Erlig och Beschedelig Mand
    Jffuer Vlbiørnson boendiss paa Klund i Rødeness Sogen i effterfølgende maade, Nemlig at
    ieg Joen Oluffssøn aff Velberaad huff och friuilligen, med min Kiere Hustroiss Marrete Gudmundssdaterss Villie och Samtyche,
    haffuer soldt, schødt och affhendt, saa och med dette breffss confirmitêt selger, schøder och affhender fra mig, min Hustro och Voriss Arffuinger, til forbete: Jffuer Vlbiørnssøn samt hanss Kiere Hustro Pernille Olssdater och deriss sande Arffuinge, den gaard Klund hand nu paaboer, som schylder Aarlig Jt schibpund Miel och Et Span Smør med fuld bøgsel och herlighed, som er mit rette och sande Odel,
    Huilchen forschne: gaard Klund med al sin rete tilliggelsse i Agger och Eng, Schoff och March, fische Vand och Fægang, samt alle de Lutter och Lunder til forne: gaard Klund Vden och indengaardss nu tilligger och af Arildss tid tilliggit haffuer, intet med alle Vndertaget, Vere sig Ved huad naffn det er eller neffniss Kand
    Huorfore bemelte Jffuer Klund och hanss Kiere Hustro mig Joen Olssøn och min hustro Marete Gudmundssdater ærligen och til fulde haffuer betald mindste pending med meeste, effterssom i Voriss Venlige och endelige Kiøb Kommen er, Nemlig Tre Hundrede och tresindstiuge Rixdaler in Specie, som Vi til goed nøje redebahr annammit och bekommit haffuer, tachendiss hannom och hanss Kiere Hustro for goed och fuldkommen betaling i alle maader,
    Och derfor ieg Joen Olssøn, min Hustro eller Vore Arffuinger oss nu ingen ydermeere laad, tiltred eller tiltale Vedkiende at haffue til den gaard Klund eller nogit diss tilliggelse i nogen maade, men Vere och bliffue hoess och Vnder Jffuer Vlbiørnssøn, hans Kiere Hustro och deriss Arffuinge for it frit och hiemlit sichert Kiøb til Euindelig Odel och Ejendom,
    Vlast och Wpaa kierit aff oss eller Vore Arffuinge fødde och wfødde, och ellerss for alle dennem der paa nogen indtale Kunde haffue, giørendiss sig effter denne dag samme gaard Klund, med all diss tilliggelsse, saa nyttig och gaffnlig som de och deriss Arffuinge best Ville och Kunde, saassom Louwen Odelssmanden hiembler, Och derssom Wformodelig paa samme gaard Klund eller nogit diss tilliggelsse i fremtiden Kunde trette paafalde, saa nogit deraff for Voriss Vanhiemmel schyld Kunde bliffue Jffuer Vlbiørnssøn hans Hustro eller Arffuinge i nogen loulig process affssøgt, Da ieg Joen Olssøn min Hustro eller Voriss Arffuinge Vere pligtige inden neste Sex wgerss dag der effter med Louw eller pendinge at frelsse alt huiss i forberørte maade Kunde Vorde dennem affssøgt Och i alle forberørte maade for mig min Hustro och Voriss Arffuinge holde Jffuer Klund hanss Hustro och deriss Arffuinge dette Kiøb i alle sine ord och puncter for huer Mand schadisløss.
    Huilchet Kiøb ieg Jon Olssøn til ydermeere Vidnissbiurd och fuldkommeligere forvaring med mit Signete neden Vndertrøcht haffuer fuldbyrdet och bekreffted. Och Venligen tilbedet Erlig och Velforstandig Mand Hanss Pederssøn Sorenschriffuer i Jdde och Marcher, samt Erlige och Velbeschedelige Mend Suend och Torald Rachestad Laugrettissmend i Hølandss Prestegield, saa och Reer Søbye Laugrettismand i Øiemarch som hoss Vaare dette Voriss Kiøb, med mig til Vitterlighed at forsseigle.
    Actum Klund Anno et die ut Supra.»
    [I bretten: 1 hengende vokssegl i trekapsel, lokket mangler. (Dette var Iver Klunds segl: Har initialene I O og hans bumerke). Rem til segl nr. 2, segl og remmer til nr. 3-5 borte.]
    [På baksiden:.]
    «Anno 1658 denn 3 Er dette breff Liudeligen publicerit paa Lexby i Rødeness Sogen, till alminelig maalsteffne i meenige ttingalmuis Liudelige Paahør Kongl Mayt foget Peder Ollssøn Nerverendis vidner Hans Pederssen Egen haandt»
    «Lest paa Arffuetompten Klund d 20 Jan 1665».

    Tinglysning 17.08.1657:
Peder Skomaker mot Jon Onstad for gjeld 5 ort (Rakkestad tingbok nr. 11, folio 153b).

  "
Odelsskatt 1661. Tune, Åbygge og Veme len - Schibtued Sogenn (Lensregnskap Akershus len, eske 10, legg 1, litra 1, bilde 3).

    Odelsskatten for 1660 viser:
«Jon Onnstad eyendis
    J samme gaard Onnstad - 1½ schippund - Besidder Selff
    J Schaehtaffuell j Thrøgstad S. - ½ frg:
    J Kampenes J Aschim Sogn - 15 lispnd
    J Karterød J Schibtuedh Sogn - 1 frg.
    J Hoell J Aschimb Sogn - 12 lispund».

  "
Prestenes 2. manntall i 1664: 2.1 Skiptvet sogn, folio 263.

    Manntallet fra 1664-66 viser:
«No. 38 Ondstad skylder 1½ skippd 1 hud.
Opsidere: Jon Olsen 51 Aar, Gudmund Jonsen 19 Aar, bruger halfu huer.
Sønner: Ole Joensen 14 Aar.
Tienist Drenge: Halfuor Haagensen 32 Aar Rytter, Hemming Pedersen 16 Aar.
Husmend: J... Andersen 30 Aar.»

    Matrikkelen etter reskript 23.01.1665 for Veme, Tune, Åbygge og Hvaler fogderi, 1667, viser:

  "
Matrikkel etter reskript 23.1.1665. Nr. 5: Veme, Tune, Åbygge og Hvaler fogderi, 1667, Skiptvet prestegjeld, fullgårder, folio 216b.

«Onnestad Med Underliggende Øedegaard, Ødegutte och Piberud Kallet,
    som Joen paaboer Schylder - Aare miell 1½ Schipp: - Huder 1.
Loedzeyeren
    Besideren - 1½ Schipp.
    Foct: pre.h Canoni - 1 Hud.
Huer byger pre Lu.t.
Røedningsland noget, Hommelhauge 1 liden,
Schoug och Anden Herlighed under Gaarden, till gierdefang och Brendeved,
Samt 1 Saug och 1 bechequarn, som bruges ey videre till Husbrug.
Taxeret at schatte offer Landschyld - 9 fring.
    Ledings Smør - 18 tn.
    Ledings Hafre - 4½ Spd.
    Ledings penge - 3 sk.
    Foring - ½ dr.
    Arbeidz penge - ½ dr.
Beretter at Saae
    [intet anført]
Beretter at føede Unge fehr
    Hester - 3.
    Fæe - 16 st.
    Søfr - 10.
    Gieder - 3.
Tienden som han offer Aarlig schall Udgiftues
    Bl.korn - ½ tn. [tønne]
    Hafre - 4 tn. 1 qrt. [kvart tønne]
    Hommelkorn - 2 set.
    Tind oest - 16 sk».

    Tinglysning 07.04.1665:
    Jon Onstad fikk tingsvitne for at han hadde leid Halvor Håkensen til å være rytter i stedet for Jons sønn Gudmund Jonsen - og at han hadde betalt Halvor 15 rdl. for dette (Rakkestad tingbok nr. 15, folio 11b).

    Tinglysning 01.12.1666:
    Fogden mot Jon Onstad, Gudmund Onstad og Halvor Onstad for overfall på Anders Lystved, begått på Elffuestad i Eidsberg forleden Moenmarked. Det ble ført 5 vitner, tinglyst 03.08.1667 (Rakkestad tingbok nr. 16, folio 51b og nr. 17, folio 10b-12a).

    Tinglysning 08.03.1667:
    Jon Onstad hadde stevnet Kristen Vines til å prøve om noen landskyldspenger som Jon hadde levert sin landherre Anders Madtsøn i Tønsberg, på Kristiania marked i 1666, og som han nå igjen er blitt krevd for. Landskylden var for Øde Gutte (Rakkestad tingbok nr. 17, folio 8b-9a).

    Tinglysning 25.08.1668:
    Fogden mot Jon Onstad for at en pike ved St. Hans-tid døde ute på marken hos ham, og for at han hadde latt liket begrave på kirkegården uten prestens nærvær. Bygderyktet sa at piken var ombragt. Det ble ført 3 vitner (Rakkestad tingbok nr. 17, folio 10b-12a). Det ble holdt et rettsmøte, tinglyst 17.09.1668, med innkaldte vitner fordi Jon hadde rettet en beskyldning mot Kristen Strands kvinne, som derfor var innstevnet (Rakkestad tingbok nr. 18, folio 38b-39a). Et nytt tingsmøte er tinglyst 19.10.1668 for Jons beskyldning mot Helge (kvinne) Strand (Rakkestad tingbok nr. 18, folio 44a-45a).

    Jon giftet seg annen gang med Røyan Trulsdatter (ca. 1610 - 1704). Røyan var gift 1. gang med Guttorm Guderud i Askim.

    I 1647 var hele skylda til Ytre (Nedre) Hoel bondegods. 12 lisp. tilhørte brukeren Anders Trulsen og 3 lisp. Halvor Søpler i Trømborg. I 1661 solgte Anders Trulsen sin part til Jon Olsen Onstad for 50 rdl. Den andre parten på 3 lisp. solgte Halvor Søpler i 1660 til sorenskriver Anders Hansen for 18 rdl. I 1663 byttet Jon til seg disse 3 lisp., slik at han ble eier av hele gården. I 1678 solgte Jon halve gården til sin svigersønn, Christen Halvorsen Vestre Haga.

    I 1681 var Jon «laugverge» for sin datter, Anne, ved skiftet etter svigersønnen.

    Jon solgte i 1694 den andre halvdelen av Ytre Hoel til Ole Christophersen Opsahl, som Anne giftet seg med etter at Christen døde.

    Skifte etter Jon ble avholdt 30.07.1697. 1

 

 1. Koppskatten i 1645, Akershus Len, Thune, Aabøyde, Wembe och Hualløer Skibbrede, Schibtued Sogenn, folio 12. Skattematrikkelen av 1647, Veme skipreide, Tune, Åbygge og Hvaler fogderi, Schibtued Soegnn, folio 8. Manntallet i 1664-66, Fogdenes manntall: 1.2 Tune, Vemme, Åbygge og Hvaler len, folio 180; Prestenes manntall: 2.8 Skiptvet prestegjeld, folio 244 og 263. Matrikkel etter reskript 23.1.1665. Nr. 5: Veme, Tune, Åbygge og Hvaler fogderi, 1667, Skiptvet prestegjeld, fullgårder, folio 216b. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 347, 370-371. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 249, 573. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 523-524, 541, 592-593.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26