Svenning Haraldsen Berger Østre

Odelsbonde.

>
       
f
Harald Amundsen Berger Østre. Odelsbonde.
 
Gift .
Mads Svenningsen Berger Østre. Gårdbruker.
Død omkring 1650 på Berger Østre, Hærland, Eidsberg (ØF).

Biografi - Biography

Odelsbonde.

Levde 1598.
Levde fra 1613 til 1629 på Berger Østre, Hærland, Eidsberg (ØF).
    Suenning Berger er oppført som leilending ved Landskatten til mikjelsmesse i 1613. I 1615 drev han en sag.

    "
Jordebok 1616-17, Heggen og Frøland fogderi, Eidsberg prestegjeld (Lensregnskap Akershus len (eske 41, legg 3, litra 8, bilde 33).

    Jordeboken fra 1616 viser de skatter som ble pålagt gården:
«Jordbog offuer Heggenn och Frølands Skibreder Fra Philippi Jacobi Dagh Ao 1616, och thill Aarsdagenn igienn Ao 1617, paa all denn Wisse Rentte och Jndkompt Konn: Maytr: aff Samme Skibreder lader Opbere aff en Huer Jn Specie som samme Jordbog Wuiser - Edtzberg Sogenn - Bunde Guotzs.
Suenning Berger.
    Smør - ½ [bismer] pund - 2 sk.
    Kornn - 1 spannd.
    Fuoring - ½ daller».

    Han betaler også skatt som leilending i 1618, 1622 og 1623.


    "
Stattholderarkivet odelsjordebøker fra 1624 - «Eedsberg Prestegielld».

    I Stattholderarkivets adels- og odelsjordebøker fra 1624 for Heggen og Frøland skibrede er alle jordparter angitt som odels- pante- eller kjøpegods. Etter den tids lovregler var hevds- og løsningstiden 30 år, slik at oppgitt odelsgods skulle ha vært i slektens eie fra senest 1594 med mindre makeskifte odel mot odel senere hadde funnet sted:
«Suenning Berger Eiger
    Wdj Berger - odellsgoeds - 7 lpd.
    Wdj Skollerud - pantegoeds - 6 lpd.
    Wdj Kroegstad - odelsgoeds - ½ pd.»

    "
Landskatt til 4 terminer 1627. Heggen og Frølands fogderi, Eidsberg sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 83, legg 3, litra 9, bilde 6).

    I 1627 er han oppført bland jordeigende bønder:
«Suennung Bergers Indkombst
    i Berger - 1 pund
    i Krogstad - ½ pund
    i Skolerud - 6 lispd».

    "
Landskatt 14 dager etter Martini 1629. Heggen og Frølands fogderi, Eidsberg sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 94, legg 4, litra O, bilde 13).

    I 1629 er hans jordegods
i Berger - 1 pd.
i Krogstad - 1 pd.
i Løken - 7 lispd.
i Skollerud - 6 lispd.

    Svenning hadde følgende barn (minst):
Fagni, til Bagstad i Eidsberg.
Mads, overtok Berger.
Birgitte, til Bjerknes i Høland.

    Sønnen Matz betaler skatt blandt «Leilendinge bønder» av Berger i 1634. Antagelig er Svenning død.

    Det ble avholdt åstedssak på Berger i Hærlandskroken 15.12.1662.
Salig Engelbret Løkens barn Ole Engelbretsen Melby og Peder Engelbretsen Lien mot
salig Svenning Bergers arvinger:
    Fagni Bagstad i Eidsberg,
    Laurits Bunes i Høland som fjerholdsmann for salig Mads Bergers tvende sønner,
    Ole Ekeberg som fjerholdsmann for Sten Matsen,
    Birgitte Matsdatter tilholdende på Bjerknes i Høland - a consortes,
i anledning et skiftebrev datert Berger 23.06.1610 mellom deres bestefar Harald Amundsen Berger og alle hans barn.
    Tvisten gjalt 13 lispund i Berger. 1

 

  1. Stattholderarkivet - Odelsjordebøker 1624-26, D IX pakke 8 XXII - 8. Heggen og Frøland skibrede, folio 509. Tingbok Heggen og Frøland nr. 4, folio 87a-87b; nr. 5, folio 3b-4a. Johan Garder: Slekten Krohg (Krogh) fra Høland eller Trøgstad, NST, Bind XVIII 1962, side 126-127.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26