Christen Halvorsen Haga Vestre
1646?-1680?
Gårdbruker.

>
       
f
Halvor Birketvet. Død omkring 1664 på Birketvet, Svindal (ØF). Gårdbruker.
 

Christen Halvorsen Haga Vestre. Født omkring 1646 på Birketvet, Svindal (ØF). Død omkring 1680 på Haga Vestre, Eidsberg (ØF). Gårdbruker.
Gift Anne Jonsdatter Onstad. Født på Onstad, Skiptvet (ØF).
Død omkring 1712 på Askim Vestre, Askim (ØF).
Marte Christensdatter Haga Vestre.

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Født omkring 1646 på Birketvet, Svindal (ØF).
Død omkring 1680 på Haga Vestre, Eidsberg (ØF).

Flyttet 1668 til Haga Vestre, Eidsberg (ØF).
    Vestre Haga ligger nord for veien fra Høyendal til Vestre Rud og grenser i vest til Hoie og Leangsrud, i nordøst til øvre Ås, i øst til Mellom-Moen og i sørøst til Sø-Moen. Gårdsnavnet Haga - tidligere skrevet Hauge - betyr havnegang (hagi) og kan tyde på at strøket her opprinnelig har vært havnehage for en eldre bebyggelse, rimeligvis Hoie. Haga er antagelig ryddet til gård før vikingtiden.

    Landkommisjonens «Jordebog» fra 1661 viser:


  "
Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 59a.

«Boende Goedtz: Hauge, Halffuor paaboer, schylder till
    Sl: Her Olles efterlefuerske paa Hof - Meell 16 Lispd.
        (Anne Iversdatter tidligere gift med avdøde Her Anders på Nannestad)
    LandzEyer Kongl: Maytj: ibm. - Meell 15 Lispd. 3½ dt. 1 mk.
    Rasmus Houg ibm. - 6 Lispund.
    Siøphar Dilwig i Trøgstad Sogen - 3 lb.
Skoug till Hussebiugning, Gierdefang och brendewed.
Rødningsland.
Liden hommelhauge.
Skatter:
    Smør - ½ bpd. - ½ dr.
    Korn - 4 Spand - 3 mk. 8 sk.
    Ledingspenge - 2 sk. - 2 sk.
    Foring - ½ dr. - ½ dr.
    Pram Arbeid - 1 dr. - 1 dr.»

    Christen, som kom fra Birketvet i Svindal, overtok som bruker på Vestre Haga i 1668. Hans brødre var Paul Kirkerud i Svindal, Hans på Sør-Skjørten og Østre Askim i Askim og Ole Sørvest-Hoie som senere kom til Risengen Ytre Hol i Askim (død i 1716).

    I 1678 ble Christen pålagt å være skysskaffer, men nektet fordi han var dragon for kvarteret Birketvet i Svinndal, og leide en kar til å ri dragon for seg. Ingen innvendinger nyttet, og Christen måtte være skysskaffer i et halvår.

    Samme år solgte hans svigerfar, Jon Onstad, halve Ytre (Nedre) Hoel i Askim til Christen, men de flyttet ikke dit.

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678. «Rostieneste» (odelsskatt) og leilendingsskatt.

    Christen betalte i 1678 «Rostieniste» (odelsskatt), den «Visse Indkomst» inntegnet i kongens jordebok, leilendingsskatt, tiende, bygg- og høyskatt og proviantskatt.

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678 - Rosstjeneste - Eidsberg - Bilde 186.

    «Jordeboeg Paa Proprietariernis Eyende Jordegods udi Heggen och Frølands Fogderi
Beligende huor aff Dend Naadigste paabudne Rostieniste suaris pro ANNO 1678.
Edtzberrig Sogn - Jordegods som Bønder og Andre, udi Sognet eyer, och udi fougderiet Beliggende:
    Christen Hauge
        i Hooll - 7½ Lispd.»
            Det skulle betales «1½ Rix ort» i «Dend Naad: paabudne Rostieniste»
            for «huer tønde Hart Korn» omregnet fra «Proprietariernis» landskyld.
    Parten i Hool er hans odelsgods.

  "
Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678 - Leilendingsskatt - Eidsberg - Bilde 298.

    «Heggen oc Frøllands fougderies Mandtal huor Efter Leilendingskatten
Aar 1678 Och til aars Dagen ANNO 1679 - Edtzberrig Sogn:
    Hauge som Christen paaboer, Schylder
        till Olluff Tøstensen i Christiania - Tunge 2 pund.
    Olle Tostensen biuger.».
    Leilendingskatten settes til 8 dlr.

  "
Fogderegnskapet Heggen og Frøland 1678. I tillegg til leilendingsskatt og eventuell «Rostieneste» (odelsskatt), omfattet beskatningen «Visse indkomst» inntegnet i kongens jordebok, tiende, bygg- og høyskatt og proviantskatt.

    «Jordebog Ofuer Heggen och Frølands fogderies Visse Indkomst
Beregnet fra Nyt Aar = 1678 och till aars Dagen ANNO 1679 - Edtzberrig Sogn:
    Hauge Christen
        Smør - ½ pund - ½ dr.
        Korn - 4 Spd. [Spand] - 3 mk. 8 sk.
        Ledingspenge - 2 sk.
        Foring - ½ dr.
        Pramarbeid - 1 dr».
    «Tiende Mandtals Register Udi Heggen och Frøllands Fogderi pro Anno 1678 - Edtzberrig Sogn:
    Hauge Christen
        ½ setting Huede, ½ tønne Bl: Korn, ½ setting Tore og 2½ tønner Hafre».
            (1 tønne = 4 kvarter = 12 settinger = 48 kanner = 192 potter).
    «Mandtall ofuer dend Naadigste paabudene Tønde Biug oc halfandett Les Høe af huer fuld gaard
Beregnet udi Penge anslagen Nemlig for = 1 tn. Biug = 2½ rdr. och = 1 Les Høe = 2 rdr.
forfalden in Anno 1678 - Edtzberrig Sogn:
    Hauge Christen - 2 Schippund.
        Anslagen for Biug - 2 rdr. 48 sk., for Høe - 3 rdr».
    «Heggen oc Frøllands Fougderies Mandtal Ofuer Den Naadigste Paabudne
Proviantt Skatt Oppebørsel for ANNO 1678 - Edtzberrig Sogn:
    Hauge Christen - 2 Schippund - Schatten: 1 dr».

    Skifte etter Christen ble avholdt 07.01.1681:


  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-83, folio 682-683.

    «No 131:
    Henrich Simensen, Suorenschrifuer udj Heggen och Frøland Sambt Aslach Hoje och Tore Rud Ædsuorne Laugrettis Mender udj Edzberig Sogen Giør Witterligt at Anno Christi = 1681 d = 7 Januari ware wi efter Louglig Anordning och venlig bedenhed, forsamlede paa Hauge her ibm, der i Christeligt och Retferdigt Arfueschifte at Anrette, udj alt Huus som Tømbtes, och til Arfsfelden efter Sl: abgangne Christen Halfuorsen, som Boede och Døede paa dito Gaard Hauge, Och det imellem den Sl: Mands igienlefuende Hustrue, Anne Joensdaatter, paa den Eene S: och begge deris Sammen auflede børn, som Eere Halfuor Christensen, Johanne och Marte Christensdøttre, paa den Anden Siide. Ware ved samme schifte ofuerverende, Enchens fader och Laugverge, Joen Onstad af Schiffued Sogen, tillige børnenes faderbroder Olle Hoje, her ibm: Item fougdens fuldmegtige Henrich Dirichsen med Bøjdelensmanden, Erich Nielsen Torper.
    Hafuer Vi och da forretagen, boen til Registering, oc Wurdering, der efter den boet schyldige Gield aflagt, den øfrige boens formufue den Sl: Mands igienlefuende Hustrue och begge deris børn efter ad schiftes bekostning, tilforne af boen, ehr Udtagen Jmellem Lod.pt Och er Boens formufue bestaaende eftermeldende, Menblig
....». 1

 

 1. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 59a. Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-1683, folio 682. Bygdebok for Eidsberg, Bind 1, side 341. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 347, 432. Gårdshistorie for Eidsborg og Mysen, Bind I, side 567 og 573. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 502-503, 523, 592.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26