Hallvord Akselsen Østenbøl Store
-1628?
Odelsmann.

>
       
   

Hallvord Akselsen Østenbøl Store. Død omkring 1628 på Østenbøl Store, Enebakk (AK). Odelsmann.
Gift Kari Hansdatter. Født omkring 1580.
Død omkring 1643.
Eli Hallvorsdatter Bye Nordre. Født omkring 1608.
Død 1680 på Ringstad, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 15.02.1680 i Båstad, Trøgstad (ØF). 1

Biografi - Biography

Odelsmann.
Død omkring 1628 på Østenbøl Store, Enebakk (AK).

Levde 1595.
Levde 1610 på Østenbøl Store, Enebakk (AK).
  "
Avtegnet i Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt.

    «Halffuor Østennbøll» nevnes første gang i 1610. Han var da med og forseglet allmuens fullmaktsbrev i forbindelse med hyldningen av prins Christian i Oslo, noe som viser at han ble regnet som selvstendig bruker selv om hans navn ikke hadde kommet med i skattelistene. Hallvords segl hadde initialene «H A».

    Han må ha vært gift med Kari, datter til Hans Ingemorsen på Store Østenbøl.

    I oktober 1674 utstedte Aase Hallvordsdatter Østenbøl et brev hvor hun overdro 7½ lispund odelsgods i Østre Tobøl til sin sønn Holm, som hun hadde med sin avdøde ektemann, Hans Hansen Østenbøl. Denne parten hadde hun arvet etter sin far, Hallvord Akselsen Østenbøl.
    Av brevet fremgår at det i mars 1647 ble holdt skifte etter Hallvord på gården Ruud. Boet etter Hallvord Østenbøl ble således ikke gjort opp før lenge etter hans død. Mye av jordegodset må ha vært fordelt lenge før skiftebehandlingen, troligvis som medgift.
    Hennes brev er inntatt i et skiftebrev av 09.03.1695 etter Mari Abrahamsdatter, gift med Aksel Olsen Tobøl. Dette brevet er det eneste sted hvor Hallvord Østenbøl nevnes med patronymikonet Akselsen. Aases avdøde mann, Hans Hansen, kalles feilaktig for Holmsen i avskriften, åpenbart et penneglipp ettersom de hadde sønnen Holm, og dette navnet var vanlig i hans slekt.

  "
Skifteprotokoll Nedre Romerike nr. 1, 1680-95, folio 216a.

    «Hans Holmsøn war her tilstede og paa Egen og Søschendes wegne frembviste effterschrifne breef paa Nogen Odelß Ret udj Thobbel som paa schiftet blef Oplest og Saaledes Er formeldende Kiendes ieg Aaße Halfuors Daatter Saal. Hans Østenbøls efterlefuersche udj Ennebach Sogn, Og hermed witterliggiør, udj dette mit Aabne Bref, At efftersom mig Arfueligen er tilfalden effter min Sal. Fader
    Halfuor Axselßøn Østenbøl
Halfottende Lispund Miel eller Malt med Bøxsel og Herlighed udj Øster Thobbel udj forne Einnebach Sogn, Effter derom schiftebref ust.(?) widers(?) formelding Daterit Rud udj forschrefne Eennebach Sogen dend 14 Martj 1647. Huilche Halfottende Lispund Miel eller malt som udj bemelte Gaard Øster Thobol Min Sal Mand Hans Holmbßøn Østenbøl i pantsatt til Jenß Jønßen Gaaf for 14 Halfthundre Lispund RixDr hand hannem d: 28 May Ao 1658, forstræchte, som ieg siden
....
        Datum Østenbøl dend 17 Octobr: Anno=1674
             Amund Rolfßøn (Egen Hand)«.

    Vi vet derfor at hans far het Aksel, og at han troligvis ble født omkring 1550. Det burde derfor være mulig å finne ham i skattelistene fra 1593 og utover. Ved gjennomgåelse av lister og jordebøker mellom 1593 og 1647 i Enebakk og de nærmeste bygdene har Sven Høyendahl ikke funnet noen oppsitter med dette navnet. Det kan imidlertid skjule seg bak former som Aslak og Askild. Det er mulig at Hallvord opprinnelig var fra Høland, da han i 1615 sto oppført med en part i Søndre Nadem.

  "
Landskattelisten 1610 for Nedre Romerike fogderi. Av jordeiende bønder i Enebakk ser vi her Botolv Krossbøl, Østen Østenbøl og Amund Bye.

    En Østen kom til Østenbøl fra Vestre Tobøl senest i 1610. Dersom han var kommet til Østenbøl ved giftermål med enken på gården, kan Kari ha vært hans stedatter.
    Det året skattet Østen Østenbøl for
        12 lispund i Vestre Tobøl,
          1 skippund i Øvre Jevik,
        16 lispund i Østenbøl og
          1 skippund 4 lispund i en av Evenbygårdene i Baastad, trolig Søndre Evenby.

  "
Landskatt Martini 1614, Romerike og Solør fogderi, Enebakk sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 36, legg 9, litra 9, bilde 8).

    Hallvord sto i 1614 oppført med hele Østens jordegods, samt 10 lispund i Østre Tobøl og 5 lispund i ødegården Sulerud i Enebakk.

    «Ennebacke Sogenn - Jorde Eigende Bønder
Haluord Østenbølle,
- 12 lisphd i Wetter Hobøll,
- 1 pdh i Geruig [Jevik],
- 16 lispdh i Østenbøll,
- 1 pdh och 4 lisphd i Euinbye i Bodstad sogen,
- ½ phd i Øster Thobøll och
- 1 fxr i Sullerud, - [skatt] 3 dr 1 ortt 1 skilling».

  "
Landskatt Martini 1614, Romerike og Solør fogderi, Enebakk sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 36, legg 9, litra 9, bilde 9).

    Østen selv er oppført som husmann på Østenbøl dette året. Begrepet husmann hadde den gang ikke samme betydning som senere, og står her helst for medbruker.

  "
Landskatt Martini 1614, Romerike og Solør fogderi, Enebakk sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 36, legg 9, litra 9, bilde 42).

    Østen skar 6 tylfter tømmer på Barbøl sag, mens Hallvord var langt mer aktiv; 8 tylfter på Barbøl sag og 7 tylfter på Øvre Vestby sag.

    Hallvord måtte samme år bøte en halv daler, da han og seks andre ikke hadde etterkommet stattholderens ordre om å utføre engearbeid for Akershus festning. Samtidig ble Østen nok en gang innstevnet for lagtinget der to dommer om et kvernhus, som han sammen med fem andre lagrettemenn hadde avsagt ved sankthanstider i 1608, nå ble kjent ugyldige.
    Borgeren Herman Hansen hadde til samme ting innstevnet en del bønder på Nedre Romerike for gjeld, de fleste fra Enebakk. Blant disse var Østen Østenbøl, som skyldte noe over 8½ riksdaler, 1 tønne tjære og en del bord bestemt for det danske markedet.

  "
Odelsbønder i Nedre og Øvre Romerike fogderi 1615, Enebakk prestegjeld (Danske Kanselli, skapsaker, stykke 27, 1587-1617, skap 9, pakke 133, litra H, bilde 112 og 118, folio 19 og 25).

    I odelsjordeboken for 1615 står Østen Østenbøl igjen oppført med samtlige jordparter som var ført på Hallvord året før.
           «Ennebacke Sogenn,
             Effterschreffune Bønder haffuer giffuen Odels schatt,
    Cronens:
Østen Østenbøll
½ dlr foring - 12 alb: Wisør - 4 alb: leding,
    Bøndernis:
Bondens Odell och Jordgotz
Wdj samme gaard - 16 lispund
Wdj Gieuig - 1 pund
Wdj Euindbye - 1 pund, 4 lispd,
Wdj wester Tobell 12 lispund
Wdj østre Tobell - ½ pund
Wdj Sullerud - 1 fring
    Er 4 pund 7 lispund»

  "
Odelsbønder i Nedre og Øvre Romerike fogderi 1615, Enebakk prestegjeld (Danske Kanselli, skapsaker, stykke 27, 1587-1617, skap 9, pakke 133, litra H, bilde 112, folio 25).

    Hallvord ble nå kalt husmann som ikke skattet til kongen, men han satt med 7½ lispund i «Nadim» [Søndre Nadem] i Høland. Muligens hadde fogden forvekslet de to året før.
    At to personer vekselvis står oppført med samme jordegods tyder på nært slektskap. Det ser ut til at det var en generasjon mellom Østen og Hallvord. Hallvord Akselsen kunne med sitt patronymikon ikke være Østens sønn, men det er sannsynlig at han var svigersønn på gården.
    Da Kari Jevik i 1629 står med parter i Øvre Jevik og Østre Tobøl, er det vanskelig å tro annet enn at hun må ha vært Hallvords enke. At hun flyttet til Øvre Jevik, var vel en følge av at svigersønnen Hans Hansen hadde overtatt bygselparten i Østenbøl.

  "
Jordebok 1616-17, Nedre Romerike fogderi, Eneb akk prestegjeld (Lensregnskap Akershus len (eske 40, legg 3, litra 3, bilde 34).

    Hallvord er igjen oppført som oppsitter i 1616. Østen hadde samme år flyttet til Østre Tobøl, men drev tydeligvis ikke gården selv da han bare sto oppført med bygselen i «Thobøell som Presten bruger, oc vnnder Prestebolett er liggende». På denne tiden hadde hans jordegods økt til nærmere 4½ skippund.
    At Østen i 1616 flyttet til Østre Tobøl uten selv å drive gården, tyder på at han hadde opplatt Østenbøl for Hallvord. Han hadde åpenbart begynt å trekke på årene, slik at det ville være naturlig å oppgi gårdsbruket og bli føderådsmann.
    Sammen med 4 andre ble Østen Tobøl i 1620 dømt til en bot på hele 32 riksdaler, idet de hadde garantert for at Aslak Randem, som hadde drept Dagfinn Mysen, skulle være tilstede «effter sinn Kongsdags Inndholdtt till Loug och domb». Aslak hadde likevel klart å rømme.

  "
Stattholderarkivet odelsjordebøker fra 1624 - «Ennebach Sognn».

    Stattholderarkivets adels- og odelsjordebøker fra 1624 viser for Nedre Romerikes fogderi:
«Ennebach Sognn,
  Dette Odelsmends Guods er som effterfølger
  ....
Halduor Østenbøel
  Foßeiid 7 lispd Thunge,».

    Hallvord Østenbøl eide altså bare en part på 7 lispund i «Foseiidt», trolig Foss i Ytterbygda i Enebakk. Sannsynligvis var denne identisk med en part på 6 7/8 lispund som Sven Erichsen på Skulberg i Spydeberg hadde skattet for i 1620.

  "
Stattholderarkivet odelsjordebøker fra 1624 - «Ennebach Sognn».

    Med unntak av parten i Sulerud satt Østen Tobøl fortsatt med sitt jordegods i 1624. Adels- og odelsjordebøkene det året viser:
«Østenn Tobbell Wdj
  Vester Tobbell - 12 lispd Thunge,
  Øster Tobbell - 15 lispd,
  Euindby - 1 pd 4 lispd,
  Øffre Jeuig - 1 pd,
  Østenbøll - 16 lispd,
4 pd 7 lispd Thunge».

    I 1625 hadde det skjedd store endringer i eiendomsforholdene. Østen satt nå bare igjen med partene i Østre Tobøl og Søndre Evenby, mens Hallvord hadde overtatt hans parter i Østenbøl og Øvre Jevik, tilsammen 1 skippund 16 lispund. Av landskattelisten dette året ser det ut til at en Oluf brukte Østre Tobøl, mens Østen bare er nevnt i egenskap av jordeier.

  "
Landskatt til 4 terminer 1627. Nedre Romerike fogderi, Enebakk prestegjeld (Lensregnskap Akershus len, eske 83, legg 2, litra 7, bilde 27).

    Landskatt til 4 terminer i 1627 viser:
«Haldur Østenbøell eiger
    wdj Østenbøell - 16 Lispd:
    wdj Øffre Geuigh - 1 pd
    wdj Foßer - 7 lispd:
            Der aff till Ko: Ma: dend fierde part som ehr
                penge - 1½ dr 10½ sk ½ alb: 1½ d.»

    I 1627 flyttet Østen tilbake til Østenbøl.
    Østen Østenbøl «Som alldelis ingenn ioerd eller gord brugte» er nevnt siste gang i 1629, og han skattet da for 1 skippund 4 lispund i Eikeberg. Det ser ut til at Østen i 1628 har foretatt et makeskifte og byttet bort Søndre Evenby mot den likeverdige gården Eikeberg i Spydeberg.
    Østen Østenbøl var en gammel mann i 1629, og døde trolig kort etter. Han var trolig født omkring 1550.

    Hallvord døde trolig i 1628.

    Hans svigersønn, Hans Hansen Østenbøl sto da midlertidig oppført med hans jordeparter på i Østenbøl (16 lispund), Øvre Jevik og Foss, antagelig som formynder for hans barn. I 1628 ble flere skattelister tatt opp på forskjellige tider av året, og i to av disse står både Østen og Hans Hansen med 16 lispund i Østenbøl.
    Mattis Toresen på Vesterby i Trømborg anneks i Eidsberg hadde fra 1622 overtatt bygselparten i Østenbøl på 1 skippund 7½ lispund. Han skattet siste gang for denne i 1626, da parten var redusert til 1 skippund 5 lispund. I 1628 bodde han hos sin svigerfar på Skulberg i Spydeberg, og eide ikke lenger noe i Østenbøl. Han hadde nå fått 1 skippund 2½ lispund i Aakeberg i Råde, der Hans Hansen 4 år tidligere hadde sittet med 1 skippund 5 lispund. I 1629 skattet Hans Hansen for hele 1 skippund 7½ lispund i Østenbøl, sannsynligvis etter et makeskifte med Mattis Toresen som må ha funnet sted i 1628 eller umiddelbart før. Hans Hansen har tydeligvis ikke forhastet seg med å oppgi sitt nyervervede gods til fogden, så kronen har åpenbart tapt skatteinntekter av Østenbøl dette året.

  "
Kontribusjonsskatt 1647. Nedre Romerike fogderi, Enebakk prestegjeld (Lensregnskap Akershus len, eske 192, legg 6, litra K, folio 101).

    Skattematrikkelen fra 1647 viser:
  «Østenbøll, Hans paabor.
  Schylder 2 schipd. till bunden selff med bøxell off(ue)r ald gr.
  4 lispd. till Chrestopher Hoff i Spiudberg sogen.
  3½ lispd. till Hans By ibd.
  2½ lispd. till Hans Løchen i Trøgstadsogen.
Han betaler 7½ dr. i skatt. 2

 

 1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 170.
 2. Stattholderarkivet - Odelsjordebøker 1624-26, D IX pakke 8 XXII - 1. Nedre Romerike fogderi, folio 92 og 95. Skattematrikkelen av 1647, Nedre Romerike fogderi, Eigneback prestegield, folio 101. Sten Høyendahl: Østen Østenbøl i Enebakk og hans jordegods, NST Bind XXXIX (2003), side 152-3, 155-7, 161, 165. Norsk Slektshistorisk Forening: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610 - 317 Allmuen i Enebakk (1610), side 288 og 417, segl 4.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26